pircaya - The Bridges Of Madison County...- AiXvanaI
  hI gaaqaa ya%naaMcaI - ivaVa hDI-kr
  Aa%macair~aMcyaa ga‹YTI - saö k‹D‹laIkr
  palaknaItI pirvaaracao KoLGar ...- XauBada ja‹XaI
  Aaplao ivaXva AaiNa AapNa ...- AaiXaYa mahabaL