pap - Ajaya
  Ahova - homsa
  pirpUNa- - jayaEaI AMbaskr
  KMDNaI - rahula faTk
  Covalent bond- sauBaaYa iDko -Cool
  jaaš - rcanaa bavao-
  cakvaa - Anaupmaa
  maIÊ tI AaiNa isagaroT - Eawa kÜtvaala
  krNaI - GS1