pircaya - The Bridges Of Madison County

saa]qa AayaÜvaamaQalyaaÊ DÜMgarat vasalaolyaa KoDogaavaat Aaplyaa XaOXavaatIla maQaur svaPnaaMcyaa AazvaNaI japNaaáyaa eka Xaotkáyaacyaa p%naIcaI AaiNa vaa^iXaMgTnahUna AalaolyaaÊ vyavasaayaanao p`ÜfoXanala fÜTÜga`afr Asalaolyaa ekaMD\yaa iXalaodaracaI hI BaavaukÊ hLvaI p`omakqaa. ho pustk vaacaayalaa GaotlaM AaiNa jaNaU kahI %yaanao JapaTUna TaklaM.

ra^baT- iknakoDÊ na^Xanala ijaAa^ga`aifk maaisakasaazI fÜTÜga`afI krNaaraÊ AaiXayaatIla vaaLvaMTMÊ dUrdUrcyaa naVaÊ p`acaIna XahrM palaqaI Gaatlaolaa baavanna vaYaa-Mcaa mau>Ê manasvaI klaavaMt. Íancaoska jaa^nsanaÊ yauwanaMtr [TlaIhUna AalaolaIÊ dÜna maulaMÊ ptIÊ ma@yaacaI XaotI yaaMt AayauYya kMzNaarI pMcaocaaLIsa vaYaa-McaI saaQaIsauQaI s~I. dÜGaohI Aapaplyaa AayauYyaat samaaQaanaI hÜto pNa Aa^gasTcyaa ]nhaL\yaatlyaa eka tPt idvaXaI ra^baT- iknakoD rsta ivacaarayalaa itcyaa ranaatlyaa Garacyaa vaaTopaXaI Aalaa Ana\ %yaa xaNaI %yaa dÜGaaMcaI AayauYyao kayamacaI badlaUna gaolaI.

saMpUNa- kadMbarIt Fla^Xaba^kcao tM~ vaaprlao Aaho. sau$vaat hÜto tIÊ Aa^gasT 1965 maQyaoÊ iknakoDcyaa vaa^iXaMgTna to ma^DIsana ka]MTIÊ AayaÜvaa (a p`vaasaanao. ra^baT- iknakoDlaa na^Xanala ijaAa^ga`aifksaazI ma^DIsana ka]MTImaQalyaa kvhD- iba`jaosavar ek p`Üjao@T krayacaa hÜta. (a p`vaasaat %yaalaa Aaplyaa ekakIpNaacaIÊ (a BaTkopNaamauLo gamaavalaolyaa baayakÜcaIÊ lahanapNaapasaUna %yaalaa BaUla GaalaNaaáyaa ivaica~ XabdaMcaI tIva` jaaNaIva JaalaI. ha maulagaa kahItrI inaraLaca Aaho ho %yaacyaa Aaš vaiDlaaMnaahI maahIt hÜtM. jaNaU kahI tÜ yaa jagaatlaa navhtacaÊ dUr kuzUnatrI prga`hava$na Aalaa hÜta. pOsaaÊ yaXa yaa gaÜYTIMcaI %yaalaa kdr navhtI. klaosaazI jagaNaara svacCMd vaR<aIcaa maaNaUsa hÜta tÜ.

ma^DIsana ka]MTImaQyao ekMdr saat iba`jaosa hÜto. %yaatlao saha %yaalaa lagaoca saapDlao. saatvaa ' rÜJamana iba`ja ' maa~ %yaalaa kahI kolyaa saapDt navhta. AMgaacaI laahI laahI krNaaáyaa AayaÜvaacyaa ]nhat tÜ Aaplaa jaunaa ipkp T/k Gao}na punha punha cakra maart hÜta. Acaanak %yaalaa ek maolabaÜ^@sa idsalaI. ra^baT-laa hayasaM vaaTlaM AaiNa tÜ %yaa vaaTokDo vaLlaa. jaovha %yaanao Aaplaa T/k %yaa Garacyaa AMgaNaapaXaI qaaMbavalaa tovha %yaalaa Garacyaa puZcyaa saÜPyaat basalaolyaa eka s~IcaI AaÌtI idsalaI. tI s~I KalaI ]t$na %yaacyaaca idXaonao yao} laagalaI. tÜ T/kmaQaUna baahor Aalaa AaiNa %yaanao itcyaakDo paihlaoÊ prt AaiNa prt ekda paihlao. tI sauMdr hÜtI yaat XaMkaca navhtI. AaiNa AcaanakpNao ek ivalaxaNa baocaOnaIcaI jaaNaIva %yaacyaa savaa-MgaatUna qarqart gaolaI.

[qao kqaanakalaa ekdma klaaTNaI imaLto AaiNa kqaasaU~ Íancaoskacyaa sadusaYzavyaa vaaZidvasaapaXaI jaa}na pÜhÜcato. gaolaI Aaz vaYao-Ê ircaD- - itcaa navara vaarlyaanaMtr AaiNa ipllao Aapaplyaa GarI ]DUna gaolyaanaMtr yaoNaara p`%yaok vaaZidvasa tI ra^baT-caM ekulatM ek p~Ê %yaanao itcaa kaZlaolaa fÜTÜ AaiNa na^Xanala ijaAa^ga`aifkcaI kahI ka~NaM yaaMcyaa saÜbatInao saajara krt hÜtI. %yaacaM p~Ê itcyaavarcyaa AtÜnaat p`omaanaM BarlaolaM %yaacaM p~Ê jyaacaa Xabd na\ Xabd itcyaaivaYayaIcaI Ainavaar AÜZ vya> krt hÜta. %yaa fÜTÜt tI AitXaya sauMdr idsat hÜtI. %yaa fÜTÜtlyaa Aaplyaaca caoháyaakDo tI Tk laavaUna phat hÜtI. tÜ caohra AXyaa s~Icaa hÜta jaI fÜTÜ kaZNaaáyaa puÉYaacyaa p`omaat AakMz bauDalaolaI hÜtI.

fÜTÜkDo phata phata Íancaoska prt BaUtkaLat jaa}na pÜhÜcalaI.

Aa^gasT 1965 maQalyaa %yaa saÜmavaarIÊ jaovha ra^baT- iknakoD itcyaa AMgaNaapaXaI pÜhÜcalaaÊ Íancaoska %yaa idvaXaI ekTIca GarI hÜtI. ircaD- AaiNa maulao kuzlyaatrI ka]MTI foArsaazI GaÜDa Gao}na baahorgaavaI gaolao hÜto AaiNa AazvaD\yaanaMtr prtNaar hÜto. Íancaoska AgadI ekTI hÜtI. saÜPyaatlyaa JaÜpaL\yaavar basaUnaÊ Aaramaat Aašsa TIcaa GaÜT Gaot tI kccyaa rs%yaava$na yaoNaaáyaa eka ipkp T/kcaa ]DNaara QaurLa sahja inarKt hÜtI. T/k AitXaya hLU yaot hÜta jaNaU kahI %yaacaa caalak kXaacaatrI XaÜQa Gaot Asaavaa. T/k itcyaa rs%yaapaXaI qaaMbalaa AaiNa itcyaa GarakDoca vaLlaa. ‘Aro dovaaÊ kÜNa Asaolaƒ tI mhNaalaI. payaat caPplahI na Gaalata tI tXaIca payaáyaa ]t$na KalaI AalaI. AaiNa %yaa T/kmaQaUna ra^baT- iknakoD baahor AalaaÊ jaNaU eKada dovadUt baahor yaavaa tsaa. tÜ hsalaaÊ %yaanao itlaa tsadI idlyaaba_la itcaI maafI maaigatlaI AaiNa AitXaya AdbaInao itlaa kvhD- iba`jacaa p<aa ivacaarlaa. %yaacao DÜLo ekTk itcyaakDo pahat hÜto AaiNa itlaa Aat KÜlavar kahItrI ]caMbaLUna AalaM. to DÜLoÊ tÜ caohraÊ tÜ AavaajaÊ jyaa sahja gatInao tÜ halacaala krt hÜta tI rItÊ yaa sagaL\yaaMnaI jaNaU itlaa gaa$D GaatlaM hÜtM. ek kar jaÜrat ha^na- vaajavaUna gaolaI AaiNa Íancaoska Baanaavar AalaI. ‘tU javaLca Aalaa Aahosa. iba`ja [qaUna f> dÜna maOlaavar Aaho.’ AaiNa yaanaMtr tI jao kahI baÜlalaI %yaavar itcaa svatÁcaaca ivaXvaasa basat navhta.‘tulaa hvaM Asaola tr maI tulaa tÜ iba`ja daKvaU Xakona.’ tI tsaM ka mhTlaI to tI kQaIca samajaU XaklaI naahI. tI ekca inaYkYa- kaZU XaklaI kIÊ kovaL kahI xaNa %yaacyaakDo paihlaM AaiNa ra^baT- iknakoDnao itcyaavar jaadU kolaI hÜtI.

tÜ kuzlaatrI jaadUgaarca hÜta jaNaU. BaarlyaasaarKI tI %yaacyaabarÜbar gaolaI. ra^baT- iknakoDnao iba`jacao KUp fÜTÜ kaZlao. %yaacaM kama saMpopya-Mt tI %yaalaa inarKt raihlaI. prt yaotanaa jaovha %yaanao itlaa GarapaXaI saÜDlaM tovha prt ekda sagaLM QaOya- ekvaTUna itnao %yaalaa Aašsa TI PyaayacaM AamaM~Na idlaM. ho itlaa kaya hÜt hÜtM itcaM itlaaca kLt navhtM. AXaI tI kQaIca vaagalaI navhtI. jaNaU kahI [tkI vaYao- dbalaolyaa Baavanaa Aata ]faLUna baahor Aalyaa hÜ%yaa. itlaa XaaLkrI maulagaI AsalyaasaarKMca vaaTt hÜtM. ra^baT- iknakoD sau$vaatIcaa baujaropNaa kmaI Jaalyaavar maÜkLopNaanao baÜlaU laagalaa AaiNa tI sagaLo p`aNa kanaat AaNaUna %yaacao baÜlaNao eokt raihlaI. tÜ jao baÜlat hÜta to vaogaLMca hÜtM. %yaaMcyaa CÜT\yaa gaavaat AsaM kuNaIca baÜlat nasao. maulaMbaaLMÊ pIkpaNaIÊ sarkarI kaya-Ëma AaiNa KaNaMipNaM evhZoca ivaYaya %yaaMcyaa cacao-t Asat. ra^baT- iknakoD kavyaÊ saMgaItÊ AaiNa klaa yaa itlaa ÉcaI Asalaolyaa ivaYayaaMvar BarBa$na baÜlat hÜta AaiNa Íancaoska %yaacaa p`%yaok Xabd mana laavaUna eokt hÜtI. ' tulaa AayaÜvaa ksaM vaaTtMÆ ' yaa varvar saaQyaa vaaTNaaáyaa p`XnaacaM ]<ar dotanaa itcaI taraMbaL ]DalaI. gaavaacyaa AaiNa maaNasaaMcyaa sagaL\yaa caaMgalyaa gaÜYTI saaMgaUna Taklyaavar ek xaNaBar tI GauTmaLlaI AaiNa mhNaalaIÊ ' ...pNa t$Na maulagaI Asatanaa maI svaPnaM paihlaI hÜtI tsaM ho naahIyao. ' jao sa%ya manaacyaa KÜla kPPyaat itnao Aatapya-Mt dDvaUna zovalaM hÜtMÊ to nauktIca AÜLK Jaalaolyaa eka pr@yaa maaNasaalaa itnao sahja saaMgaUna TaklaM.

Aašsa TIcyaa AamaM~Naanao sau$ JaalaolaI tI saMQyaakaL maga ra~Icao jaovaNaÊ gavataL kurNaavar maarlaolaI caaMdNyaatlaI ca@krÊ punha ba`ÐDI AaiNa ka^fIcaa Aaga`h yaat kXaI saMpUna gaolaI Íancaoskalaa kLlaoca naahI. ho saarMca itlaa AnaÜKM hÜtM.

ircaD- saaQaa sarL maaNaUsa hÜta. itcaI trlataÊ itcaI Baavaukta samajaUna GaoNaM %yaacyaa Aavaa@yaabaahorcaM kama hÜtM. dÜna maihnyaatUna ekda saMbaMQaapurtM ek~ yaoNaM hIca %yaacaI p`NayaacaI klpnaa hÜtI. to sauwa [tkM JaTpTÊ [tkM $xaÊ [tkM naIrsa kI %yaat kahI caOtnyaca nasao.

%yaa ra~I ivacaar krta krta tI ekdma ]zlaI AaiNa rÜJamana iba`javar jaa}na ra^baT-saazI ek ica{I zovaUna AalaI. phaTo iba`jacao fÜTÜ kaZayalaa tÜ gaolaa kI sagaL\yaat pihlaI tI ica{I %yaalaa idsaNaar hÜtI. tI ica{I %yaalaa idsalaI. %yaat prt ekda ra~Icyaa jaovaNaacao AamaM~Na hÜto. %yaanao to svaIkarlao. %yaacao kama saMpUna saprsaazI yaayalaa ]XaIr hÜNaar hÜta mhNaUna %yaanao itlaa Aaplao kama pahaNyaasaazI baÜlaavalao. tI sagaLI saMQyaakaL %yaaMnaI saIDr iba`jacao fÜTÜ GaoNyaat ek~ GaalavalaI. %yaa idvaXaI %yaacyaabarÜbar vaavartanaaÊ %yaalaa XaUTIMgasaazI madt krtanaaÊ jyaa kÝXalyaanao tÜ hat caalavat hÜta to nyaahaLtanaa Íancaoska svatÁlaaca ivasa$na gaolaI.

AaiNa maga maMgaLvaarcaI tI ra~ AalaI. saMpUNa- idvasa tI f> %yaacaa ivacaar krt hÜtI. tÜ ]Mca hÜtaÊ pNa %yaacaI caNa baarIk hÜtI. %yaacaa baaMQaa Ba@kma hÜta va halacaalaIt ica<yaacaI capLta AaiNa safaš hÜtI. AaiNa AsaM kahItrI %yaacyaat hÜtM kI jao itlaa %yaacyaakDo KocaUna naot hÜtM. %yaa ra~I nha}naÊ kaLjaIpUva-k p`saaQana k$na AaiNa Kasa %yaacyaasaazI sakaLI jaa}na AaNalaolaa navaa if@yaa gaulaabaI rMgaacaa D/osa GaalaUna Íancaoska KalaI AalaI tovha ra^baT- iknakoD Xvaasa Gyaayacaoca ivasa$na gaolaa. itcyaakDo ekTk pahat Asatanaa %yaalaa jaaNavalaM kI lahanapNaapasaUna Aaplyaalaa BaUla GaalaNaaáyaa %yaa svaPnaatlyaa dovatocaa XaÜQa Aata saMplaa Aaho. %yaa xaNaI ra^baT- iknakoD AaiNa Íancaoska jaa^nsana ekmaokaMcyaa p`omaat pDlao. %yaa ra~IÊ s~I AsaNaM mhNajao kaya ho Íancaoskalaa pihlyaaMda ]magalaM. ra^baT- iknakoDnao itlaa itcyaa s~I%vaacaI jaaNaIva k$na idlaI. %yaa ra~IÊ ipvaLa fÜrmaayaka laavalaolyaa ikcana Tobalavar dÜna paMZáyaa maoNaba<yaa tovat hÜ%yaa. to jaunaMÊ CÜTM ikcana [tkM doKNaM kQaIca idsalaM navhtM. maoNaba<yaaMcyaa maMd p`kaXaat AaiNa " Aa]tumna LoAvaosa " cyaa QauMd sauraMvar %yaa dÜGaaMnaI naR%ya kolaM. tI ra~ Íancaoska jaa^nsana kQaIhI ivasa$ XakNaar navhtI.

Aata AayauYyaacyaa sadusaYzavyaa vaYaI-sauwa yaatlaI p`%yaok AazvaNa spYT hÜtIÊ KrI hÜtI AaiNa ijavaMt hÜtI. puZcao tIna idvasa Íancaoska jaNaU kahI dusaáyaaca kuzlyaatrI jagaat vaavart hÜtI. %yaa ivaXvaat baakI kuNaalaaca sqaana navhtoÊ f> tI AaiNa yaugaanauyaugao jyaacaI vaaT pahat hÜtI tÜ itcaa ip`yakr. %yaacyaaXaI p`oma krNaM mhNajao ek JaMJaavaat hÜta. %yaacyaat tI svatÁlaa pUNa-pNao hrvaUna gaolaI.

AKor gauÉvaarcyaa duparI jyaa p`Xnaalaa tÜMD VayacaM dÜGaohI TaLt hÜto tÜ p`Xna ra^baT-nao ivacaarlaaÊ ' Aata puZo kayaÆ '
yaa p`XnaacaM ]<ar doNaM itcyaasaazI KUp kzINa hÜtM. sagaLM saÜDUna AaplyaabarÜbar yaoNyaacaI %yaanao itlaa gaL GaatlaI. itcyaasaazI p`vaasa saÜDUna doNyaacaI %yaacaI tyaarI hÜtI. %yaacyaabarÜbar inaGaUna jaaNyaacaI klpnaa [tkI Ad\Baut AaiNa rÜmaaMcakarI hÜtI kI tÜ AaNaKI qaÜDa vaoL AsaMca baÜlat raihlaa Asata tr Íancaoskalaa %yaa maÜhatUna sauTka k$na GaoNaM AXa@ya banalaM AsatM. pNa ra^baT- iknakoDcyaa p`omaat iktIhI itnao svatÁlaa baMdI k$na GaotlaM AsalaMÊ %yaacaM AaplyaavarcaM svaaima%va maanya kolaM AsalaM trIhI Íancaoska jaa^nsana ivasarlaI navhtI kI tI maayakola AaiNa k^rÜlaašna yaa dÜna maulaaMcaI Aaš Aaho AaiNa ircaD- naavaacyaa maaNasaacaI p%naI Aaho. jyaacyaa baahUMt itcaM sava-sva saamaavalaM hÜtM Asaa puÉYa itlaa %yaacyaasahÊ %yaacyaa jagaat yaoNyaasaazI ivanavat hÜta pNa kt-vyaacao paXa itlaa tsaM krNyaapasaUna rÜKt hÜto. %yaa CÜT\yaa gaavaat AXyaa gaÜYTIcaI iktI cacaa- hܚlaÊ maulaM AaiNa navaáyaacao AayauYya ksaM ]Qvast hܚla yaa ivacaaranaoca itcaa qarkap ]Dalaa.

ra^baT- qaÜDa vaoL XaaMt raihlaa AaiNa maga kmaalaIcyaa samaMjasapNaanaM %yaanaM to svaIkarlaM.

dusaáyaa idvaXaI ra^baT- iknakoD inaGaUna gaolaa. tÜ jaatanaa Aaplyaa XarIracaaca ek Baaga dUr jaatÜya AsaM Íancaoskalaa vaaTt hÜtM. tÜ ivarh sahna krNaM itcyaasaazI AXa@ya hÜtM. ek p~ AaiNa fÜTÜ pazvaNyaacaI f> %yaanao itcyaakDo prvaanagaI maaigatlaI AaiNa puZcyaa AayauYyaat %yaanao Aaplaa Xabd AxarXaÁ paLlaa. jaagaopNaIcaa p`%yaok xaNa %yaanao Íancaoskacyaa AazvaNaIvar kaZlaa pNa prt kQaIhI itcyaa AayauYyaat DÜkavaUna paihlao naahI. tsaM krNyaacaI }maI- %yaalaa kQaI kQaI ]faLUna yaayacaI pNa itcyaa BaavanaaMcaa Aadr krNyaa[tkI saByata %yaacyaat hÜtI. %yaacaa BaTkopNaa vaaZlaa AaiNa %yaacyaabarÜbar ekakIpNaahI. Íancaoskacyaa naavaacao ek pdk k$na %yaanao Aaplyaa laÜ^koTmaQyao Gaatlao.

1979 maQyao ircaD-caa maR%yaU JaalyaavarÊ jaovha Íancaoska 59 vaYaa-McaI hÜtIÊ itnao ra^baT- iknakoDcaa XaÜQa GaoNyaacaa p`ya%na kolaa pNa %yaalaa yaXa Aalao naahI. maga itnao tÜ naad saÜDUna idlaaÊ kdaicat kaya eokavao laagaola yaa BaItInao Asaola.
1982 cyaa foba`uvaarImaQyao Íancaoskacyaa naavaanao ek pasa-la Aalao. %yaat ra^baT- iknakoDcao p~Ê %yaacao laÜ^koTÊ %yaacao tIna k^maoro AaiNa rÜJamana iba`javar itnao %yaacyaasaazI laavalaolaI ica{I hÜtI. %yaacyaa XaovaTcyaa [cConausaar %yaacyaa laa^ fma-nao to saamaana itcyaakDo pazvalao hÜto. %yaacyaaca Xabdat saaMgaayacaM tr XaovaTcyaa ka}baÜ^yacaa AMt Jaalaa hÜta. %yaacyaa [cConausaar %yaacaa AignasaMskar kolaa hÜta AaiNa %yaacaI raK rÜJamana iba`javar psarvaNyaat AalaI hÜtI.

Íancaoska %yaanaMtr saat vaYao- jagalaI. dr vaaZidvasaalaa (a sagaL\yaa gaÜYTI ]GaDUna pahaNaoÊ %yaacyaa p~aMcaI parayaNao krNao AaiNa rÜJamana iba`javar ca@kr maarNao ha itcyaa ina%yaacaa Baaga Jaalaa hÜta. ho sagaLM krtanaa %yaacyaa AaiNa itcyaa sahvaasaacaa %yaa caar idvasaatlaa p`%yaok xaNa tI punha ekda AnauBavat Asao. ek xaNaBarhI tÜ itcyaa manaatUna dUr gaolaa navhtaÊ %yaacaM Aist%vasauwa itlaa Aaplyaa AvatI BaÜvatI jaaNavat Asao.

1989 cyaa jaanaovaarImaQyao Íancaoska jaa^nsananao AKorcaa Xvaasa Gaotlaa. itcyaa maR%yaunaMtr itnao ilaihlaolaI DayarIÊ AaiNa maulaaMcyaa naavaacaM p~ imaLalaM. AaplaI p`omakhaNaI kuzlaahI AaDpDda na zovata itnao %yaat saaMigatlaI hÜtI. itcyaa [cCop`maaNao itcaahI AignasaMskar krNyaat Aalaa AaiNa itcaI raK rÜJamana iba`javar psarvaNyaat AalaI. Aaplyaa Aašnao maR%yaUnaMtr vaiDlaaMcyaa XaojaarI purNao ka psaMt kolao naahI yaacao ]<ar maulaaMnaa %yaa p~at imaLalao. itnao ilaihlao hÜtoÊ ' AvaGaM AayauYya maI tumacyaasaazI AaiNa tumacyaa vaiDlaaMsaazI idlaM. %yaatUna jao kahI maaJaM ]rlaM hÜtM to maI ra^baT- iknakoDlaa idlaM. '

- AiXvanaI