namaskar▓
AvaGaa AMQaar baajaUlaa saa╔na
maMgala p`kaXa hatat Gao}na
A▄zat p`aqa-naa )dyaI AanaMd
BavatI ]ztI sauKd trMga
ivaXvaat caOtnya poirt jaaXaI
idvyaaMcaa ]%sava AaiXvana maasaI

AaiXvana vaV WadXaI pasaUna kait-k XauQd iWtIyaopya-Mt caalaNaara ha AagaLa vaogaLa dIp▄%sava. dIp▄%sava mhNajao kovaL ]%sava AaiNa sajaavaT naahI. idvaa hoca mauLI p`kaXaacaM╩ &anaacaM AaiNa ivavaokacaM p`tIk. AMQaar dUr krNyaasaazI idvaa laavaayacaa. Aaplao D▄Lo AMQaar inarKtaMnaa %yaat hrvaUna na jaata p`kaXaakDo laavaNao ha Aaplaa svaBaavaQama- Asaayalaa hvaa mhNaUna ha dIp▄%sava AapNa saajara krt▄.

ĹidvaaLI AalaIĺ ho vaa@ya nausato ]ccaarlao trI saLsaLta ]%saah jaaNavat▄. rMgaIbaorMgaI╩ AakaXa ]jaLvaNaaro fTako╩ fraLacao ivaivaQa pdaqa-╩ AakaXaidvao (aca bar▄bar D▄Lo laagatat to idvaaLI AMkakDo.

AapNa sava-jaNa imaLUna p`isaw krt Asalaolyaa maayaba▄laI idvaaLI AMkalaa djao-dar laoKnaacyaa sva╔pat AaiNa vaacakaMcyaa kŢtukacyaa ╔pat imaLNaara p`itsaad dr vaYaI- vaaZt ca Aaho. yaa vaYaI- maayaba▄laIcyaa idvaaLI AMkanao vaacakaMnaa qa▄DI jaastca p`tIxaa krayalaa laavalaI ho KrMya╩ maa~ saaih%yaacaa djaa- AaiNa vaOivaQya kayama raKNyaat kuzohI kmatrta raihlaI naaihyao ho vaogaLo saaMgaayacaI garja nasaavaI▓

Aaplyaalaa maaiht ca Aaho kI pMca mahaBaUtaMpOkI╩ caar mahaBaUtaMcaI dRYTI va╦ Asalyaanao gat vaYaI- saunaamaI╩ mausaLQaar pa}sa╩ vaadLo AaiNa BaUkMp (a naOsaiga-k Aap<aIMnaa t▄MD Vavao laagalao. (a Aap<aIthI jaatIQamaa-cyaa iBaMtI A▄laaMDUna jao madtIcao hat╩ A▄Ga Aalao %yaatUna GaDlaolao maaNausakIcao dXa-na hI jamaocaI baajaU inaiXcat Aaho. (a paXva-BaUmaIvar╩ AagaamaI vaYaa-tIla idvasa XaaMtIcao╩ samaRQdIcao jaava▄ hI ÜXvarcarNaI maMgalamaya p`aqa-naa ▓

idvaaLI AMk ho kuNaa ekT\yaa dukT\yaacao kama navho. AnaokaMnaI %yaat laxa Gaatlao╩ Aapaplyaa prInao hatBaar laavalaa kI ho Aavhana polaNao Xa@ya h▄to. (a vaYaI-caa AMk AiQakaiQak saMvaadI╩ AaXayasaMpnna AaiNa doKNaa vhavaa (a Aamacyaa ]_IYTat svayaMsaovak mhNaUna maayaba▄laIkr ip`yaa╩ itsme ╩ ixap`a╩ caafa╩ Svsameer (aMcaI AamhaMlaa bahumaUlya madt JaalaI. saUcanaa╩ XauBaocCa╔panao tr Anaok jaNaaMcaI madt JaalaI.. (a savaa-Mcao mana┴pUva-k AaBaar.

ha dIp▄%sava AapNaa savaa-Mnaa XauBaMkr h▄va▄ ▓

sasnaoh╩
- saMpadk maMDL