gaaZvaa - imalyaa
  pahta pahta purovaaT - rahula faTk
  khaNaI DayaT dovaacaI - Anaupmaa
  iňkoTvaIr AaiNa dada k‹MDko ...- p`saad iXargaaMvakr
  maamaa  malaa sa‹Da - pragakNa
  eka pI. eca. DI iDfonsacaI khaNaI ...- ga›tma pMgaU
  maUK-ta - ek AByaasa ...- p`saad iXargaaMvakr
  qaklao gao  ibala Aata  qaklao gao ...- sauvaNa-mayaI
  vyaMgaica~o - Ajaya paTIla