गुलमोहर - गेल्या ७२ तासातील लेखन : उपयुक्त संगणक प्रणाली