Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
हितगुज गणेशोत्सव २००१ ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००१ « Previous Next »

gaolyaa vaYaI- ihtgaujavar pihlaa gaNaoXa%sava saajara krNyaat Aalaa. sava- ihtgaujakranaI jyaa ]%saahanao %yaat Baaga Gaotlaa t laxaat Gaota (a vaYaI- pNa gaNaoXa%sava saajara krt Aaht.
tr gaNaoXaBa>ana ihtgauja gaNaoXa%savaat tumacao haid-k svaagat Aaho
puZIla 11 idvasaatlao kaya-ma lavakrca jaahIr krNyaat yaotIla.
gaNaoXa%savaat saamaIla hNyaasaazI kNatIhI vaga-NaI naahI f> savaa-naI manaBaavao gaNaoXa%savaat Baaga Gyaavaa hIca Apoxaa Aaho.
saava-janaIk gaNaoXa%savaat ja qaIllarpNaa Aajakala caalat t Aaplyaa ihtgauja gaNaoXa%savaat idsaNaar naahI (acaI KbardarI AapNa savaa-naI imaLUna Gao]yaa.


gaNaptI baaPpa maaoryaa!!!

  Thread Posts Last Post
gaNaoXa%sava43 09-01-01  8:18 pm
laoKmaalaa08-31-01  1:18 pm
gajara08-31-01  2:43 pm
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators