Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
laoKmaalaa...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००१ » laoKmaalaa « Previous Next »

Aaplyaalaa maaihtca Asaola gaolyaa vaYaI- ihtgaujavar AapNa Aaplaa pihlaa gaNaoXa%sava saajara kolaa.
AapNa savaa-naI idlaolyaa p`%saahnaamauLo AaiNa ktukamauLo Aamacaa ]%saah vaaZlaa AsaUna yaa vaYaI-cyaa gaNaoXa%savaacao sva$p qaDosao badlaNyaacaa p`ya%na krt Aaht. ek ]%saaih ihtgaujakr
hawaahawaai yaanaI AXaI saucanaa maanDlaI kI yanda gaNaoXa%savaamaQyao kaihtrI vaogaLa ]pma rabavaavaa. lakmaanya iTLkanaI jyaa hotunao gaNaoXa%savaacaI sqaapnaa kolaI to maUL karNa mhNajao lakjaagaRtI. %yaaca QatI-var yaMda ]%savaabarbar ihtgaujavar Virtual laoKmaalaa Aayaijat krt Aaht.
pyaa ha
Views and Comments caa BB naahI evaZo laxaat AsaU Vavao. p`%yaok navyaa laoKabarbar AaiQacaa laoK messages saazI baMd kolaa jaala

  Thread Posts Last Post
kahI "Good News"? : Storvi...08-22-01  2:49 pm
maagao vaLUina pahta : Zakki...08-24-01  1:25 pm
maravao prI iktI-po }ravao : Aschig...08-27-01  2:23 pm
na saMpNaarI BaUk : Maitreyee...08-28-01  2:17 pm
gaNaoXa%savaacyaa inaima<aanao : Rshubha...08-29-01  1:52 pm
manauYyap`aNaI kI f> p`aNaI - Svsameer...08-30-01  12:34 pm
sahja saucalao mhNaUna : Asami...08-31-01  1:18 pm
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators