Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
gaNaoXaÜ%sava...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००१ » gaNaoXaÜ%sava « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through August 22, 200115 08-22-01  6:00 pm
Archive through August 23, 200111 08-23-01  3:33 pm

Rush (Rush)
Thursday, August 23, 2001 - 9:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

haa sagLyaansaaThi modakaancha prasad:
http://photos.yahoo.com/tarovdanamor

Vikas_Chaudhari (Vikas_Chaudhari)
Friday, August 24, 2001 - 3:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa È maMgala mautI- maÜryaa È

Vikas_Chaudhari (Vikas_Chaudhari)
Friday, August 24, 2001 - 4:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivaGnaoSvaraya vardaya sauriPRayaaya laMbaaodraya saklaaya jagaiwtaya..
naagaananaaya Eauitya&ivaBaUiYataya gaaOrIsautaya gaNanaaqa namaao namasto..
Ba>aitnaaSanapraya gaNaoXvaraya savao-Xvaraya SauBadaya sauroSvaraya..
ivaVaQaraya ivakTaya ca vaamanaaya Ba>PRasanna vardaya namaao namasto..
namasto bRamh$paya ivaYNau$paya to nama:..
namasto $d/$paya kir$payato nama:..
ivaXva$p sva$paya namasto bRamhcaairNao..
Ba>iPRayaaya dovaaya namastuByaM ivanaayak..


Vikas_Chaudhari (Vikas_Chaudhari)
Friday, August 24, 2001 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`arMBaI ivanatI kÉ gaNapit ivaVa dyaasaagara
AGnyaana%va hÉina bauiQd mait do AaraQya maÜroXvara
icaMta @laoXa samast duK AvaGao doXaaMtra pazvaI
horMbaa gaNanaayaka gajamauKa Ba>a bahU tÜYaiva


Gayatridash (Gayatridash)
Friday, August 24, 2001 - 5:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu sukhakarta tu dukhaharta
vighnavinashan moraya
sankati rakshi sharan tula me
ganapati bappa moraya !!

Bebi (Bebi)
Friday, August 24, 2001 - 10:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauK kta- duÁK hta- vaata- ivaGnaaMcaI
naurvaI purvaI p`oma Ëupa jayaacaI
savaa-MgaI sauMdr ]TI XaoMduracaI
kMzI JaLko maaL mau>a ÔLaMcaI
jaya dova jaya dova jaya maMgalamautI-
dXa-namaa~o manakamanaa putI- .. jayadova jayadova


Svsameer (Svsameer)
Tuesday, August 28, 2001 - 6:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa
maMgalamautI- maÜryaa


Svsameer (Svsameer)
Tuesday, August 28, 2001 - 6:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

EaIgaNaoXaaya namaÁ . naard ]vaaca .

p`Namya iXarsaa dovaM gaÝrIpu~M ivanaayakma\ .
Ba>avaasaM smaroina%yaM AayauÁkamaaqa-isawyao .. 1..

p`qamaM vaËtuNDM ca ekdntM iWtIyakma\ .
tRtIyaM ÌYNaip=\gaa@XaM gajava>rM catuqa-kma\ .. 2..

lambaÜdrM pHcamaM ca YaYzM ivakTmaova ca .
saPtmaM ivaGnarajaond`M QaUma`vaNa-M tqaaYTmama\ .. 3..

navamaM Baalacand`M ca dXamaM tu ivanaayakma\ .
ekadXaM gaNapitM WadXaM tu gajaananama\ .. 4..

WadXaOtaina naamaaina i~saMQyaM yaÁ pzoÙrÁ .
na ca ivaGnaBayaM tsya sava-isaiwkrÁ p`BauÁ .. 5..

ivaVaqaI- laBato ivaVaM QanaaqaI- laBato Qanama\ .
pu~aqaI- laBato pu~anmaÜ@XaaqaI- laBato gaitma\ .. 6..

japod\gaNapitstÜ~M YaD\iBamaa-saOÁ flaM laBaot\ .
saMva%saroNa isaiwM ca laBato naa~ saMXayaÁ .. 7..

AYToByaÜ ba`a*maNaoByaXca ilaiK%vaa yaÁ samap-yaot\ .
tsya ivaVa Bavao%savaa- gaNaoXasya p`saadtÁ .. 8..

.. [it EaInaardpuraNao saMkTnaaXanaM gaNaoXastÜ~M saMpUNa-ma\


Svsameer (Svsameer)
Tuesday, August 28, 2001 - 6:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa ro AartI mhNauyaaA

XaoMdur laala caZayaÜ AcCa gajamauKkÜ .
dÜMidla laala ibarajao saut gaÝirhrkÜ .
haqa ilayao gauDla_u saaMš saurvarkÜ .
maihmaa kho na jaaya laagat hUM pdkÜ ÈÈ 1 ÈÈ

jaya jaya jaI gaNaraja ivaVa sauKdata .
Qanya tumhar dXa-na maora mana rmata ÈÈ QaR ÈÈ

AYTÝ isawI dasaI saMkTkÜ baOir .
ivaGnaivanaaXana maMgala maUrt AiQakarI .
kÜTIsaUrjap`kaXa eosaI Ciba torI .
gaMDsqalamadmastk JaUlao XaiXaibahair ÈÈ 2 ÈÈ

BaavaBagatsao kܚ XarNaagat Aavao .
saMtt saMpt sabahI BarpUr pavao .
eosao tuma maharaja maÜkÜ Ait Baavao .
gaÜsaavaInaMdna inaiXaidna gauna gaavao ÈÈ 3 ÈÈ


Deepti_W (Deepti_W)
Tuesday, August 28, 2001 - 6:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ganpati Bappa Morya !
Mangal Murti Morya !


Ganpati deva hya sarva shlok aarti mantra stotra yaatala ek tari mala aayushat kadhi tari paath hou de. :-)

Samirm75 (Samirm75)
Tuesday, August 28, 2001 - 8:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ganpati bappa morya.. koni esakal chya link varun punyatale ganpati pahile ka nahi?

Svsameer (Svsameer)
Wednesday, August 29, 2001 - 2:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

.. EaI isaiwivanaayak stÜ~ ..

jayaÜ|stu to gaNapto doih mao ivapulaaM maitma\.
stvanama\ to sada kt-uM sfUit- yacCmamaainaXama\ .. 1..

p`BauM maMgalamaUit-M %vaaM cand`ond`avaip QyaayatÁ.
yajats%vaaM ivaYNauiXavaÝ QyaayatXcaavyayaM sada .. 2..

ivanaayakM ca p`ahus%vaaM gajaasyaM XauBadayakM.
%vaÙamnaa ivalayaM yaaint dÜYaaÁ kilamalaantk .. 3..

%va%pdabjaaMiktXcaahM namaaima carNaÝ tva.
dovaoXas%vaM caOkdntÜ maiW&iPtM XaRNau p`BaÜ .. 4..

kuÉ %vaM maiya vaa%salyaM rxa maaM saklaainava.
ivaGnaoByaÜ rxa maaM ina%yaM kuÉ mao caaiKlaaÁ iËyaaÁ .. 5..

gaÝirsauts%vaM gaNaoXaÁ XaRNau iva&apnaM mama.
%va%padyaÜrnanyaaqaI- yaacao savaa-qa- rxaNama\ .. 6..

%vamaova maata ca ipta dovas%vaM ca mamaavyayaÁ.
Anaaqanaaqas%vaM doih ivaBaÜ mao vaaMiCtM flama\ .. 7..

laMbaÜdrsvama\ gajaasyaÜ ivaBauÁ isaiwivanaayakÁ.
horMbaÁ iXavapu~s%vaM ivaGnaoXaÜ|naaqabaaMQavaÁ .. 8..

naagaananaÜ Ba>palaÜ vards%vaM dyaaM kuÉ.
isaMdUrvaNa-Á prXauhsts%vaM ivaGnanaaXakÁ .. 9..

ivaXvaasyaM maMgalaaQaIXaM ivaGnaoXaM prXaUQarM.
duirtairM dInabanQaUM savao-XaM %vaaM janaa jagauÁ .. 10..

namaaima ivaGnahta-rM vando EaIp`maqaaiQapM.
namaaima ekdntM ca dInabanQaU namaamyahma\ .. 11..

namanaM XaMBautnayaM namanaM kÉNaalayaM.
namasto|stu gaNaoXaaya svaaimanao ca namaÜ|stu to .. 12..

namaÜ|stu dovarajaaya vando gaÝrIsautM punaÁ.
namaaima carNaÝ Ba>yaa Baalacand`gaNaoXayaÜÁ .. 13..

naOvaas%yaaXaa ca maicca<ao %vad\Ba>ostvanasyaca.
Bavao%yaova tu maicca<ao (aXaa ca tva dXa-nao .. 14..

A&anaXcaOva maUZÜ|hM Qyaayaaima carNaÝ tva.
dXa-naM doih mao XaIGa`M jagadIXa ÌpaM kuÉ .. 15..

baalakXcaahmalp&Á savao-Yaamaisa caoXvarÁ.
palakÁ sava-Ba>anaaM Bavaisa %vaM gajaanana .. 16..

dird`Ü|hM BaagyahInaÁ maicca<aM to|stu padyaÜÁ.
XarNyaM maamananyaM to ÌpalaÜ doih dXa-nama\ .. 17..

[dM gaNaptostÜ~M yaÁ pzo%sausamaaihtÁ.
gaNaoXaÌpyaa &anaisaiQQaM sa laBato QanaM .. 18..

pzoVÁ isaiwdM stÜ~M dovaM saMpUjya Bai>maana\.
kdaip baaQyato BaUtp`otadInaaM na pIDyaa .. 19..

piz%vaa stÝit yaÁ stÜ~imadM isaiwivanaayakM.
YaNmaasaOÁ isaiwmaaPnaÜit na BavaodnaRtM vacaÁ
gaNaoXacarNaÝ na%vaa ba`Uto Ba>Ü idvaakrÁ .. 20..

[it EaI isaiwivanaayak stÜ~ma\ .


Svsameer (Svsameer)
Thursday, August 30, 2001 - 3:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naanaa pirmaL dUvaa- XaoMdur Xaimap~oM .
laaDU maÜdk AÙo pirpUirt pa~oM ..
eosaoM pUjana kolyaa baIjaa@Xar maM~oM .
AYtih isaiw navainaiQa dosaI @XaNamaa~oM .. 1..
jaya dova jaya dova jaya maMgalamaUtI- ..
tUJao gauNa vaNaa-yaa maja kOMcaI sfUtI- .. QaR..
tuJaoM Qyaana inarMtr jao kÜNaI kirtI .
%yaaMcaI saklaih papoM ivaGnaoMhI hrit ..
vaajaI vaarNa iXaibaka saovak saut yauvatI .
sava-ih pavauina AMtIM Bavasaagar trtI .. jaya dova .. 2..
XarNaagat sava-svaoM BajatI tva carNaIM .
kIit- tyaaMcaI raho jaÜMvair XaiXa­trNaI ..
~OlaÜ@yaIM to ivajayaI Ad\Baut ho krNaI .
gaÜsaavaInaMdna rt naamasmarNaIM .. jaya dova.. 3..


Svsameer (Svsameer)
Thursday, August 30, 2001 - 3:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AGasaMkTBayanaaXana sauKda ivagQaoXaa .
AaVa saurvarvaMVa narvaarNa vaoXaa ..
paXaaMkuXaQar sauMdr purvaIsaI AaXaa .
inajavar do}ina hirsaI Ba`aMtIcyaa paXaa .. .. 1..

jaya dova jaya dova jaya sauKkr maUtI- .
gaNapit iXava hrI Baaskr AMbaa sauKmaUtI- .. QaR ..

naMdIvahnaa gahnaa pava-itcyaa rmaNaa .
manmaqadhnaa XaMBaÜ vaatatmajanayanaa ..
savaÜ-paya ivavaija-t tap~yaXamanaa .
kOlaasaacalavaasaa kirsaI saurnamanaa .. jaya .. 2..

pyasaagarjaakaMta QarNaIQarXayanaa .
kÉNaalaya vaairisa Bavavaairjadlanayanaa ..
gaÉDQvaja Bajana ip`ya pItp`Bavasanaa .
AnauidinaM tva kIt-narsa caaKÜ ho rsanaa .. jaya .. 3..

pd\mabaÜQakrNaa nao~Ba`mahrNaa .
gaÜQana baMQanahrta VÜtk AacarNaa ..
ikrNa spXao-M vaairisa yaa tma AavarNaa .
XarNaagat BayanaaXana sauKvaQa-nakrNaa .. jaya .. 4..

i~Bauvana]%pit palana kirsaI[ tUM maayaa .
naahIM tuiJayaa $pa dusarI ]pmaa yaa ..
tuJaa gauNagaNamaihmaa na kLo inagamaa yaa .
kÉNaa kirsaI AMbao manaivaEaamaa .. jaya .. 5..


Svsameer (Svsameer)
Saturday, September 01, 2001 - 8:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaahlaoM Bajana AamhI naimatÜM carNaa . naimatÜM tva carNaa .
vaaÉinayaa ivaGnaoM dovaa rxaavao dInaa .. QaR..
dasa tuJao AamhI dovaa tujalaacaI QyaatÜM . dovaa tujalaacaI QyaatÜM .
p`omaoM kÉinayaaM dovaa gauNa tuJao gaatÜM .. 1..
trI nyaavaI isawI dovaa hocaI vaasanaa . dovaa hocaI vaasanaa .
rxaUinayaaM savaa-M VavaI AamhasaI Aa&a .. 2..
maagaNaoM toM dovaa AataM ekcaI Aaho . AataM ekcaI Aaho .
tÉinayaaM sakLaM AamhaM ÌpadRYTI pahoM .. 3..
jaovhaM sava- AamhI imaLUM eoXaa yaa zayaa . eoXaa yaa zayaa .
p`omaanaMdoM laagaU tuJaI kItI- gaavayaa .. 4..
sada eoXaI Ba>I rahÜ Aamaucyaa manaIM . Aamaucyaa manaIM .
hocaI dovaa tumha Asao ina%ya ivanavaNaI .. 5..
vaaÉinayaaM saMkToM AataM AamaucaIM saarI. AataM AamaucaI saarI .
ÌpocaI saa]laI dovaa dInaavair krIM .. 6..
inarMtr AamaucaI icaMta tumhaM AsaavaI . icaMta tumha AsaavaI .
savaa-McaI lajjaa dovaa tumhI rxaavaI .. 7..
inarÜp GaotÜM AataM AamhaM Aa&a AsaavaI .
cauklaoM AamaucaoM kaMhIM %yaacaI xamaa AsaavaI ..


Svsameer (Svsameer)
Saturday, September 01, 2001 - 8:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GaalaIna laÜTaMgaNa vaMdIna carNa .
DÜL\yaaMnaI paihna $p tuJao .
p`omaoM AailaMgaIna AanaMd pUjana .
Baavao AÜvaaiLna mhNao naamaa ..

%vamaova maata ipta %vamaova .
%vamaova banQauÁ saKa %vamaova .
%vamaova ivaVa d`ivaNaM %vamaova .
%vamaova sava-M mama dovadova ..

kayaona vaacaa manasaoMid`yaOvaa- .
bauQyaa%manaa vaa p`Ìit svaBaavaat\ .
krÜima yaVt\ saklaM prsmaO .
naarayaNaayaotI samap-yaaima ..

AcyautM koXavaM rama naarayaNama\ .
ÌYNadamaÜdrM vaasaudovaM Bajao .
EaIQarM maaQavaM gaÜipkavallaBama\ .
jaanakInaayakM ramacaMd`M Bajao ..

hro rama hro rama rama rama hro hro .
hro ÌYNa hro ÌYNa ÌYNa ÌYNa hro hro ..

.. maMgalamautI- maÜryaa..
.. gaNapitbaaPpa maÜryaa..


Svsameer (Svsameer)
Saturday, September 01, 2001 - 8:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

! gaNaanaaM %vaa gaNapitM hvaamaho .
kivaM kivanaaM ]pmaEavastmama\ .
jyaoYzrajaM ba`*maNaaM ba`*maNaspt AanaÁ .
XaRNvana\ }itiBaÁ saIdsaadnama\ ..


! ya&ona ya&mayajant dovaastaina Qamaa-iNa p`qamaanyaasana\ .
to h naakM maihmaanaÁ sacaMt ya~ pUvao- saaQyaaÁ saMit dovaaÁ ..
! rajaaiQarajaaya p`sa( saaihnao .
namaÜ vayaM vaOEavaNaaya kuma-ho .
sa mao kamaana\ kama kamaaya ma(M .
kamaoXvarÜ vaOEavaNaÜ ddatu kubaoraya vaOEavaNaaya .
maharajaaya namaÁ .
! svaist . saama`ajyaM BaÝjyaM svaarajyaM
vaOrajyaM parmaoYz\yaM rajyaM maharajyamaaiQap%yamayaM
samaMtpyaa-yaIsyaat\ saava-BaÝmaÁ saavaa-yauYa AaM
tadapraQaa-t\ pRiqavyaO samaud`pya-Mtayaa ekoraiLit .
tdPyaoYaÁ XlaÜkÜ|iBagaItÜ maÉtÁ pirvaoYTarÜ
maÉtsyaavasana\ gaRho .
Aaivai@Xatsya kamap`oiva-XvaodovaaÁ saBaasad [it ..

ekdMtayaivad\maho vaËtuNDaya QaImaih .
tÙÜdMtI p`caÜdyaat\ .

.. maM~puYpaMjalaI samap-yaaima..

.. gaNapitbaaPpa maÜryaa ..

... gaNaptI gaolao gaavaalaa..

... caOna pDonaa Aamhalaa...


ihtgaujacyaa gaNaptIcaI yaoqao p`itYzapnaa krNyaat AalaI Aaho
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators