Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Asaa Asaavaa Aahar ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आहारशास्त्र » Asaa Asaavaa Aahar « Previous Next »

 
yaoqao AaharXaas~avar cacaa- AaiNa ]pyau> maaihtI AiBap`ot Aaho. maaihtIlaa Xa@yat Xaas~Iya AaQaar Asaavaa.
yaoqao AsalaolaI psT\sa hI laoKkaMcaI vaOyai>k mato Aahot ho pyaa Qyaanaat Gyaavao.

  Thread Posts Last Post
Archive through May 04, 200535 05-04-05  3:07 pm
Archive through November 10, 200520 11-10-05  4:22 pm

Ninavi
Thursday, November 10, 2005 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaplaM KÜklyaacaM ADuLsaa isarp ALXaIcaMca AsatM. maÜz\yaa ALIvaasaarKI idsato.

Ashwini
Thursday, November 10, 2005 - 5:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ADULsaa hI vaogaLI vanasptI Aaho. itlaa saMskRtmaQyao vaasaa mhNatat.
ALXaI mhNajao yavasa = javasa = flax seeds .

ADULsaa AaiNa ALXaI dÜnhI kfavar kama krtat. ADULXyaacaa ]pyaÜga mau#yatÁ KÜklaa bara krNyaasaazI hÜtÜ tr ALXaI kf baahor kaZNyaacao kama krto.


Asami
Thursday, November 10, 2005 - 8:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaalaa oat AaNaI barley laa marzImaQao kaya mhNatat Æ

Dineshvs
Friday, November 11, 2005 - 4:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ADuLsaalaa Cana ipvaLI laaMbaT gaÜla Ôulao yaotat. %yaacaI jauna ipvaLI panaoca Gaotat kaZ\yaasaazI. pNa AapNa jaÜ kaZa tyaar GaotÜ %yaat Ôar saaKr Asato.
lahanapNaI tÜ ivh@sa Ôa^myau-laa 44Ê AapNa AavaDInao ipt AsauÊ to yaa gaÜD cavaImauLoca.


Robeenhood
Sunday, April 30, 2006 - 4:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

असाम्या, बार्लीला मराठीत जव असे म्हनतात. जवस मात्र नव्हे. तो वेगळा पदार्थ आहे. ओटला मराठीत तूर्त तरी ओटच म्हणतात...............

Robeenhood
Sunday, April 30, 2006 - 4:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पाणी किती प्यावे याचा माझ्या डाॅक्टरानी एक थम्ब रुल सांगीतला. तो म्हणजे लघवी पांढरी झाली पाहिजे इतके प्यावे. त्याने शरीरातील अशुद्धे ड्रेन झाली आहेत याची खात्रीही होते...........

Asami
Monday, May 01, 2006 - 4:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

धन्यवाद रे RH , सातूला काय म्हणतात english मधे कल्पना आहे का

Robeenhood
Tuesday, May 02, 2006 - 12:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हो,हो... आसाम्या
सातूला इन्ग्लिशमध्ये बार्ली असे म्हणतात. तात्पर्य बार्ली,जव आणि सातू हा एकच पदार्थ आहे.

तुकारामानी म्हटलेच आहे
सुख पहाता जवापाडे
दु:ख आकाशाएवढे.....

म्हणजे तुकारामाच्या काळात बार्ली होती आणि ती आम्बवून त्याची विविध पेयेही बनविली जात असा ऐतिहासिक निष्कर्ष काढायला हरकत नाही....

आसामातून आलास काय रे


Tanya
Tuesday, May 02, 2006 - 4:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

रॉबिनहुड.... thanks! :-) मी कधीपासुन जव म्हणजे नक्की काय याच्या शोधात होते. जवचे सरबत (बार्ली वॉटर) उष्ण्तेच्या तसेच किडनीच्या विकारावर घ्यायला सांगतात अशी ऐकीव माहिती आहे.

Dineshvs
Tuesday, May 02, 2006 - 5:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tanya लेमन बार्ली वॉटर एरवीहि घ्यायला हरकत नाही. खुप छान चव असते त्याची. बार्ली हे गव्हाच्या आधीपासुन आपल्याकडे होते.

Tanya
Tuesday, May 02, 2006 - 5:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दिनेशदा... मला तर बार्ली वॉटर खुपच आवडत. :-) (तसा काही त्रास नाहीय, पण तरीसुद्धा.)
मागे एकदा, लोकप्रभेच्या एका अंकात वाचल होतं, की खुप पुर्वी जव, ओट यांचा वापर रोजच्या जेवणात होत असे, तेव्हापासुन मी जव म्हणजे नक्की काय याच्या शोधात होते.


Chandrika
Tuesday, May 02, 2006 - 12:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lemon barly water readymade miLate ka ghari karata? or is it just lemon juice added to Barly water?

Thanks

Dineshvs
Tuesday, May 02, 2006 - 3:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गहु हे विकसित केलेले धान्य आहे. पुर्वीचा गहु वजनाने हलका होता, तो वार्‍याने सहज ऊडुन जाऊ शकत असे. आणि त्याचा प्रसार नैसर्गिक रित्या होत असे. सध्या आपण खातो तो गहु मात्र असा नैसर्गिकरित्या वाढत नाही.
त्यापुर्वी आपल्याकडे जवाचाच वापर होत होता. गव्हापेक्षा ते पचायला खुपच सोपे असतात.
बार्ली वॉटरने तोंडाला चव येते. सरबत म्हणुनहि ते पिता येते.
चंद्रिका, नुसत्या बार्ली वॉटरला काहीच चव नसते, ते लिंबाच्या रसासोबतच बाजारात येते.


Chandrika
Monday, May 08, 2006 - 8:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Barley water kelyanantar tya Barleycha kay karayacha he koNi sangu shakel ka please?

Dineshvs
Tuesday, May 09, 2006 - 3:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

त्या बार्लीत काहि ऊरलेले नसते. ऊसळीत ढकलुन द्याव्यात त्या.

Dhanu66
Sunday, January 28, 2007 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sarkha sardi khokla hou naye mhanun kai karave?

Maku
Monday, February 12, 2007 - 5:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मी विचारले पण कोनिच ans देत नाही. मी एकदा bee ला पण yoga चे विचारले होते पण त्याने सुद्धा ans दिले नाही. i think नवीन लोकांना तुम्ही ans देत नाही .

मला खरेच वाईट वाट्ते सान्गायला maayboli site चांगली नहीये.

Manuruchi
Wednesday, February 20, 2008 - 7:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Balantinila denyasathi kahi recipe suchaval ka pls. spl. sizerion patient la kay deta yeil.

Dineshvs
Wednesday, February 20, 2008 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

माकु, मी काहि तज्ञ नाही, पण मला माहित असेल तर अवश्य लिहितो. कदाचित काहि दिवस मी इथे आलो नसेन म्हणुन उत्तर द्यायचे राहिले असेल. परत विचारणार का ?
मनुरुची, तसा बीबी आहे बहुतेक इथे.


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators