Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through November 28, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through November 28, 2005 « Previous Next »

Sdatar
Sunday, August 10, 2003 - 10:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Just Great...
thx Vinya
- SANJAY

Beti
Wednesday, August 20, 2003 - 12:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho gaganaa

ho gaganaa tU maaJyaa gaavaI
AaiNa itcyaahI gaavaI
tulaa ]dara pihlyaapasaUna
sava- khaNaI zavaI.

AXaI dUrta Apar GaDta
ek tuJaIca inaLaš
AMtrathI ekpNaacao
saaM%vana jagaivat rahI

Gana kosaatuina itcyaa AnaMta
iÔrivat va%sala hat
saaMga itlaa ik dUr itqaohI
jamaU laagalaI rat..Itsme
Thursday, August 21, 2003 - 9:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜikLa

kÜikLa jaoMvha sauraMcaa
Ôulaivato pMKa inaLa
Aama` lao]ina pMK toMvha
hÜ] baGatÜ kÜikLa.

kÜikLa jaoMvha svaraMcaI
]GaDto AbadaigarI
jaMgalao XaahIr hÜtI
Xabd hÜto maMijarI.

kÜikLa jaoMvha svaraMcaI
kaiXmaro kirto ]BaI
hÜ nadIcaI na`u%yaXaalaa
ÉmaJaumao vaara naBaI.

kÜikLa jaoMvha svaraMcaI
maaLto saumanaavalaI
toQavaa vaNavaa mhNao maI
caMdnaacaI saavalaI.

kÜikLa GaalaI svaraMcaa
maÜrpMiK Ôulvara
jaaMBaL\yaa DÜhI JapUJaa-
KoLtI %yaa Aasara.

kÜikLa jaoMvha ZgaaMnaa
Aat-tonao baahto
Qausaravar svaPna %yaaMcyaa
ek sauMdr vaahto.

kÜikLa jaoMvha sauraMcao
gaoMd gaganaI Ôokto
AMcalaavar pOzNaIcyaa
ra~ A<ar AÜtto.

kÜikLa svariXalp Asalao
baaMQata XaUnyaavarI
AasamaMto hÜt saarI
xaubQa AaiNak baavarI.

kÜikLa iXaiXarat iXaÉnaI
baÔ- jaovha hÜtsao
yaa jagaalaa sava- tovha
jaaga qaÜDI yaotsao.
Beti
Sunday, September 14, 2003 - 4:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘saKInaMtr’
kusaumaaga`jaaMcyaa yaa ekaca ivaYayaavarcyaa 5 kivata [qao pÜsT krto Aaho. Baavanaa hI ivanaÜdacaI gaÜYT Jaalaolyaa jagaat vaailmakIcyaa ËÝMcaacyaa duÁKacaI tIvrta eka saamaanya vaacakapya-Mt [t@yaa hLuvaarpNao pÜcavaNaaro yaa ivaYayaavar maI @vaicat kahI vaacalao Asaola.

saKInaMtr

1. Dak baMgalaa

[ndUrcyaa vaaTovarIla
nama-docyaa GaaTavarIla
%yaa eklakÜMD\yaa Dak baMgalyaalaa
³tU tjaibarItUna ivacaartosa´
ho kLlaM Asaola kaÆ
.. kLlaM Asaola
karNa karvaarcyaa rs%yaavarIla
jaMgalaat hrvalaolyaa
%yaa AaidvaasaI Dak baMgalyaat
maI ekT\yaanaM pa}la TaklaM
tovha %yaacyaa saaáyaa daraMtUna
iKD@yaaMtUna
ek dbalaolaa ]saasaa
QasaQasat baahor pDlaa hÜta.

.. %yaalaa kLlaM hÜtMÂ
AaiNa ekalaa kLlaM
mhNajao savaa-Mnaa kLlaM
karNa to DakbaMgalao AsatatÂ
saMyamaacyaa DÜhat tDÔDNaarI
AaplaI saaMskRitk Garo nasatat.

2. saatvaa

camacyaaMcyaa sTÐDvar
saat camacao hÜto
ek camacaa ek idvaXaI
gahaL Jaalaa
]rlaolyaa sahaMcyaa gaL\yaatUna
p`qamaca
Anaavar huMdka ÔuTlaa
tI AsatI tr­ to ]d\gaarlao
tÜ hrvalaa nasata.
maIhI AnaavarpNao saatvaa
camacaa JaalaÜ
AaiNa %yaacaI irkamaI jaagaa Gao}na
sahaMcyaa huMd@yaat
saamaIla JaalaÜ ­ AaiNa
puTpuTlaÜ
KrM Aaho ima~aMnaÜ
tI AsatI tr
maI hrvalaÜ nasatÜ

3. AjaUnahI

inaL\yaajaaMBaL\yaa nadIlaa
AaMbaovanaacaI saavalaI
BaoT pihlaIvaihlaI
Akilpt.

BaoT dUrsqapNaacaI
gaBa-roXamaI xaNaaMcaI
saÝdaimanaIcyaa baaNaaMcaI
dovGaova.

gaulabaxaIcyaa ÔulaaMnaI
gajabajalao kuMpNa
vaocaU laagalaa EaavaNa
maÜripsao.

AÜlyaa AaBaaLacyaa KalaI
[nd`caapacao tukDo
tuJaa krpaXa pDo
jaIvanaasa.

kQaI rotaDIcao rsto
kQaI maÜhrlaI baaga
kQaI p`asaadasa Aaga
kpu-racyaa

saPtsauraMtunaI gaolao
maaJyaa jaIvanaacao gaIt
tuJyaa saarMgaIhI tat
saaqa JaalaI.

..... baÔ-vaaT iXaiXaracaI
Aata puZilayaa doXaI
tuJyaa imazIcaI AsaÜXaI
AjaUnahI.

4.

hoca paMqaGar AXaIca vartI
hÜtI KÜlaI
AXaIca hÜtI ra~ tuÔanaI
AÜlaI AÜlaI

Asaaca hÜtÜ GaXaat AÜtIt
jaLtI Qaara
... %yaa paNyaalaa prI na gavasao
Aaja iknaara

... Asao vaaTto ek ipsaa maI
Apar BaosaUr ABaavaaMtunaI
Qaavat AahoÊ
BayaaNa mar@yaa inaÁXabdatUna
dÜna Xabd to .. ‘Ata puro’... cao
XaÜQat Aaho.

5.

malaa ekTa
pahUna yaoqao
lahrIlahirMt
kujabauja hÜto
‘hÜya sayaaMnaÜ
... Kro Asao to.’


Ashishchaskar
Sunday, September 21, 2003 - 3:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

.... ‘Ata puro’ cao XaÜQat Aaho.. Kllaasa... AaËÜXa naahIÊ tDÔD naahIÊ ]d\vaoga naahI.. XaÜkacaI ek saMqa Qaar vaahto Aaho.. AivaEaaMt .. mahana ²

Ashishchaskar
Sunday, September 21, 2003 - 3:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘p`vaasaI pxaI’ ka hoÆ

Vinya
Wednesday, August 18, 2004 - 9:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘Ata puro’ AaiNa ‘baf- vaaT iXaYaIracaI’ caI QauMdI AjaunahI ]trt naahIyao. Asa ijavaGaoNa saucat trI ksaÆ laaK p`Naama %yaaMnaa.

Vinya
Wednesday, August 18, 2004 - 9:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

phIlyaa dÜna malaa vaaTt ‘mau>ayana’ maQalyaa Aahot.
thanks baoTI.


Mdhananjay
Friday, September 24, 2004 - 8:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dUr manaÜáyaat

vaadLlaa ha jaIvanasaagar AvasaocaI rat
vaaáyaavar gaDbaDa laÜLtÜ Ésalaolaa vaat

BaaMbaavauina ABa`aMcyaa gadI-t GausamaTlyaa tara
saUDanao tDtDa faDtÜ ]Bao XaID vaara

ipMjauinayaa AayaaL gaja-tI laaTa BavatalaI
p`caMD iBaMgaprI fuTto jaL AadLunaI KalaI

p`vaasaasa galabato AapulaI AXaa kaLratI
vaavaTLItIla ipsaaMp`maaNao holaavat jaatI

prMtu AMQaarat cakako baGaa baMdrat
stMBaavarcaa p`kaXa ihrvaa tojasvaI XaaMt

ikrNaaMcaa ]GaDUna psaara dovadUt kÜNaI
kaLÜKvar KÜdIt basalaa tojaacaI laoNaI

]jvala %yaacaI dUr p`BaavaL pha manaÜáyaat
Ana œdyaat laavaa saKyaaMnaÜ AaXaocaI vaat


Limboni
Saturday, October 09, 2004 - 7:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayaaÊ tuJaI [maola imaLlaI. KUp p`ya%na kolaa pNa sanga`hacao naava Aazvat naaihyao. pNa dÜnhI kivataMcaI XaIYa-ko AnauËmao ‘najar’ AaiNa ‘mhatara mhNatÜya’ AXaI Aahot bahutok.

Iravati
Friday, November 26, 2004 - 10:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kusumagrajanchya kahi kavita aani tyanche manogat tyanchyach aavajat....

Kusumagraj- Kavita aani manogat


Iravati
Friday, November 26, 2004 - 11:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Friday, November 26, 2004 - 11:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
yach kavitechi mp3....
Swar aahe Sandeep Kulkarni aani Madhura Dev-Dahanukar yancha....

Tujhya majhya don ulka....

Iravati
Thursday, December 09, 2004 - 12:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Thursday, December 09, 2004 - 12:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Thursday, December 09, 2004 - 12:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Thursday, December 09, 2004 - 12:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Tuesday, February 01, 2005 - 12:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagePrasadmokashi
Friday, February 04, 2005 - 7:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iravati Ê

farca sauMdr kivata...
[qao post kolyaaba_la thanks a lotMadhuri_rakesh
Monday, June 06, 2005 - 9:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa kivata saova kXaa krayacaa

Bee
Monday, June 06, 2005 - 9:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaQaurIÊ kahI kivata (a jpg/gif image files Asatat. %yaavar right click k$na save picture as kolao kI tI kivata save hÜto. pNa jyaa kivata [qaoca ilahUna kaZlyaat %yaaMnaa tumhI Microsoft word maQao cut & paste k$na japUna zovaU Xakta. pNa %yaasaazI tumhalaa iXavaajaI Ôa^nT install kravaa laagaola.

Nilyakulkarni
Tuesday, June 07, 2005 - 11:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HI .SARVANA ... NAMASKAAR .MI KAALCH HITGUNJ cha member zalo .. ethe sarv vachatana mast vatale ...
kusumgrajachi ..Kaadh sakhe galyatil tuze chandanyache haat ... kavita koni post karenka .mala thodi athavate aahe ..
pl waiting here ...

Ninavi
Tuesday, June 07, 2005 - 12:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

snaohhIna jyaÜtIprI maMd hܚ XauËtara
kaL\yaa maoGaKnDasa %yaa iknaartI inaL\yaa Qaara
svaPnaasama ek ek tara ivaro AaBaaLat
iKro ra~ kNa kNa p`kaXaacyaa saagarat

kaZ saKoÊ gaL\yaatIla tuJao caandNyaacao hat
ixaitjaacyaa pilakDo ]Bao idvasaacao dUt

... Aa<aa [tkIca Aazva%yao.


Ninavi
Tuesday, June 07, 2005 - 12:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Nilya,

You'll find the whole poem here ..
/hitguj/messages/34/38618.html?1020880646

Madhuri_rakesh
Tuesday, June 07, 2005 - 2:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thank u bee
I have the shivaji font but when I copy paste it comes just as how we type for maraathi text , not the maraathi letters so what to do.
I have saved a few, the right click ones. Thank u.
Madhuri

Siddhi
Friday, July 08, 2005 - 5:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi, me kalach member zhali tumachya.. aha...apalya vishwachi..khup khup chhan vatal..apali manas baghun..aha..vachun..

Ameyadeshpande
Saturday, September 17, 2005 - 3:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are mala sanga kunakade kusmagrajanchi "saagar" hi kavita ahe ka? asli tari pls. pls. pls. pathva na.

Anilbhai
Friday, September 23, 2005 - 1:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kadh sakhe

Dineshvs
Saturday, September 24, 2005 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaBaar AinalaBaaš. kalaca AazvaNa AalaI hÜtI malaa yaa kivatocaI.


Swapnapurti31
Tuesday, October 04, 2005 - 3:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kavi Narayan SurvyaNI Kusumagrajyanchya nidhanantar lihleli kavita ahe a kunakade "tya shabdat taraju hota ,najretil darshak kata mani sadbhav dakhwit hota ,he jane jari ekache watte kityek gele...Andharun ale tari nabh kasa prakashit zala godechya teerawarun to gaat prawasi gela....Ase kahitari shabd hote


Me_anand
Monday, November 28, 2005 - 12:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kunakade Myanatun Usale.... hi sampoorna kavita asel tar pls upload kara.

Amitpen
Monday, November 28, 2005 - 2:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अरे आनंद..... हि लिंक बघ...

http://www.geetmanjusha.com/marathi/lyrics/409.html

Me_anand
Monday, November 28, 2005 - 8:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dev2{amit, thyaanks yaar. paN Kari kavitaa 7 kaDavyaachi aahe. malaa ti havi aahe.}

Me_anand
Monday, November 28, 2005 - 8:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Amit sorry boss.. i was trying to send msg in Devnagari.. didn't happen..

Are khari kavita 7 kadavyanchi aahe. Ganyat fakta 4 cha ghetaleli aahet.. tujhyakade sampoorna kavita aahe ka?

Amitpen
Monday, November 28, 2005 - 11:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

बरोबर...कवितेत ७ कडवी आहेत....गाणं तर मिळालं.....कविता शोधायला लागेल राव...
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators