Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through March 10, 1999

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through March 10, 1999 « Previous Next »

Kaakaaso
Sunday, December 20, 1998 - 4:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dovaacyaa darI .....kusaumaaga/ja

ek : 1932

naama tuJao gaatI gaatI saana qaaor
darI tuJyaa dIna dana GaotI
icaKlaat yaota maUla maaKaoinayaa
Promao nha} tyaa GaalataosaI
ikMvaa jyaacaa PraNa Bauko kasaavaIsa
%yaalaa daona Gaasa BarivasaI
AaiNa yaota kaoNaI paMgaLa vaa KuLa
%yaalaahI tU laLa laaivataosaI
kovhacaa ro ]Baa maIhI tuJyaa darI
]XaIr ka prI Aaja Asaa
tUca Ba@tasaazI saaosalaIsa JaIja
AaiNa Aata naIja kXaI AalaI
ikMvaa darI tuJyaa Aalaao ir%yaa krI
mhNaaoinayaa dUrI raihlaasa
ApoixasaI dovaa kaya najaraNaa
karNa tU raNaa jagatacaa
pavalaat tuJyaa gaMutlaolao mana
Anya kaya Qana maaJyaapaXaI
]QaLIt Aaja Ba@tIcaIca fulao
DaoLo tuJao Aaolao krIna maI
tUca pazivalao haTat yaa malaa
naahI kaoNaI idlaa vaaTaDyaahI
vaaTa trI iktI tUca inaima-lyaasao
baalamana ksao caukola naa
tUca idlao maaJyaa Dao[-varI AaoJao
pMkI paya maaJao $tivalao
tUca jaagaaojaaga maaMDlaosaI KoL
raihlaa na vaoL QyaanaI maaJyaa
AaiNa Aata haota vaoL prtayaa
ka ro dovarayaa kaopsaI tU


daona : 1937

kaoNyaa vaOBavaat haovaaoinayaa laIna
ivasarsaI dIna laokraMnaa
mhNatat tuJyaa dyaolaa na Ant
pukartI sant qaaorI tuJaI
icamaNyaaMcyaa Gara laaivasaI maXaala
kovaZI ivaXaala dyaa tuJaI
jaLatlao jaIva taplyaa duparI
vaaLvaMTavarI AaoZsaI tU
pahsaI tU XaaMt %yaaMcaI tgamaga
kaoNaacaa ha raga kaoNaavarI
kaoNa gaunhogaar xamaavaMt dovaa
xamaocaa Ana\ zovaa kaoNaasaazI
tuJyaa maihmyaacaI PrcaMD puraNao
gamatI traNao Aqa-hIna
tuJaI paYaaNaanao pihlaIca maUtI-
GaDivalaI mait qaaor %yaacaI
AaiNa Aata %yaaca maUtI- pUjavaUna
vaoDo ivaDmbana krtat
Asaao Balaobauro vadilasao vaacaa
kaya maanaayaacaa %yaacaa raga
inaKaáyaat baQd Asatanaa paya
ApoxasaI kaya saMkIt-na


tIna : 1939

AaiNa Aaja mana XaMikt ho hao[-
Aahosa kI naahI mauLat tU
iBa%yaa Baavanaolaa XaaoQaayaasaI QaIr
paYaaNaasaI qaaor maIca kolao
duba-lata maaJaI dDvaayaa gaolaao
AiQak jaahlaao duba-la maI
TakUinayaa Xas~ saaoDUinayaa rNa
vaacavaayaa PraNa yaoqao Aalaao
BaI$tot maaJyaa tuJao saMgaaopna
maIca kolao mana rMjavaayaa
prttao Aata rNaat maaGaara
saOinaka inavaara samarat
maaJyaa jaIvanaacaa maIca iXalaodar
vyaqa- ha pukar tuJyaa darI
Aahosa kI naahI Aaja nasao icaMta
daonhIMmaQao Aata Baod nauro


Kaakaaso
Sunday, December 20, 1998 - 5:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pva-NaI

vyaqa- gaolaa tuka vyaqa- &anaoSvar
saMtacao pukar vaaMJa Jaalao
rstaorstI saazo baOragyaaMcaa Ziga
dMBa iXagaaoXaIga tuDuMbalaa
ba^nD vaajaivatI saOMyaaipyaa QaUna
gajaacao Aasana mahMtasaI
Baalao KD\ga hatI naacatI gaaosaavaI
vaaT yaa pusaavaI AQyaa%maacaI
kaoNaI ek ]Baa eka payaavarI
kaoNaasa pqaarI kMTkaMcaI
Asao japtpI ProxakaMcaI Aasa
$pyaaMcaI rasa pDo puZo
jaTa kaOipnaaMcaI k/IDa saaho jaL
%yaat hao tuMbaL BaaivakaMcaI
k/maaMkat haota gaflat kaMhI
jauMpto laZa[- gaaosaavyaaMcaI
saaQaU naahtat saaQaU jaovatat
saaQaU ivaYztat rs%yaavarI
yaoqao yaotI T/k tUpsaaKrocao
T^nkr duQaacao ir@t toqao
yaacyaa laMgaaoTIlaa Jaalar maao%yaacaI
icalaIma saaonyaacaI %yaacyaa paXaI
yaoqao XaMBaralaa laaBatao PrvaoXa
toqao laxaaQaIXa f@t jaatao
AXaI JaalaI saarI kaOtukacaI maat
gaaMjaacaI Aayaat TnaavarI
tuka mhNao eosao maavaocao ma[Md
%yaapaXaI gaaoivaMd naahI naahI

… kusaumaaga/ja


Kaakaaso
Monday, December 21, 1998 - 2:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


maMJaIlakI

naa%yaasa naaMva Apulyaa do} nakaosa kaMhI
sagaLyaaca caaMdNyaaMcaI jagatasa jaaNa naahI
vyavahar kaoivadaMcaa hao[-la raoYa haovaao
vyaa#yaotunaIca %yaaMcaI p/&a vahat jaa[-
naa tala raga yaaMcyaa baMQaat baaMQalaolaa
svarmaoGa maMjauLaMcaa barsao idXaat dahI
gaavaatlyaa idvyaaMnaa pqa tao ksaa pusaavaa
maMJaIlakI jayaacaI taraMgaNaat rahI

… kusaumaaga/ja


Meera
Monday, December 21, 1998 - 3:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"Manjhilaki" hA shabda "manjhil" (mhaNaje "mukkamAchi jAgA") hyA Hindi shabdAwaroon alelA disato. PAN to artha hyA kawitetalyA sheershakAt chaTkan
samarpak disalA nAhi mhanoon mi warchA prashna wichAralA.

Meera
Monday, December 21, 1998 - 4:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"Manjhilaki" hi kawitA koNalA uddeshoon asAwi? Te jar koNi mAjhyA dhyAnAt ANale tar ti kawita myA mattthamateechya dhyanAt adhik chAngali yeil!

Fantoo
Monday, December 21, 1998 - 4:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khare tar "manjhilki" he shirshak asalyane mi mhanato te kitpat barobar ahe mahit nahi .. pan "vikramaditya-ne aapala hatt sodala nahi..." ani to mhanala...

kavitechi shewatachi ol wachatana "manjhilki" ha ek shabd watat nahi...

manjhil ki jayanchi taranganat rahi...

chu. bhu. dya. ghya.

Kaakaaso
Monday, December 21, 1998 - 4:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maIra, AaiNa XaaonaU :
kuusaumaaga`jaaMcyaa Aaja "paosT" kolaolyaa kivatocao XaIYa-k "maMJaIlakI" ho Aaho kI "naato" Asao Aaho Asaa saMBa`ma Aata malaa pDlaa Aaho. to kaMhI Asaao,.. maMiJala ha Xabd rsta, p`vaasa mau@kama yaa Aqaa-nao ]dU- BaaYaot vaaprtat. kuusaumaaga`jaaMnaI %yaacao "maaga-" *yaa Aqaa-nao kolaolao $paMtr farca sauMdr Aaho Asao malaa vaaTto. kivata kaoNaalaa ]d\doXaUna kolaI Aaho ho kvaIca na@kI saaMgaU XaktIla pNa ik%yaokaMnaa tI AaoLKIcaI vaaTNao yaaMtca itcao yaXa Asaavao.

saUcanao bad\dla AaBaar.

kakasaahoba


Kaakaaso
Tuesday, December 22, 1998 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Meera, Shonoo, Fantoo:

Kaviteche sheershak "Naate" ase aahe, "Manjheelakee" navhe! AnawaDHaanaabaddal kshamaswa!

Shewatachyaa oLeet maatra "manjheelkee" asaach shabda aahe, "manjheel kee" navhe.

Meera
Sunday, December 27, 1998 - 5:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagejaya Baarta jaya Baarta
jaya BaartI janadovata

jaya laaoknaayak qaaor to
jaya kaMitkark vaIr to
jaya Ba@t to, rNavaIr to
jaya AamaucaI svaaQaInata
jaya Baarta jaya Baarta

tojaaoinaiQa ho Baaskra,
ip`ya pva-ta, ip`ya saagara,
t$vaRMdhao, ho Ambara,
prto pha prtM~ta
jaya Baarta jaya Baarta

bailadana jaMo riNaM jaahlaoM
ya&aMt jaoM Qana Aip-laoM
XatkaMt jaoM )dyaIM fulao
]dyaacalaIM hao saaMgata
jaya Baarta jaya Baarta

Qvaja naIlamaMDla hao ]Baa
gatkala ha ivatrI p`Baa
Baivatvya hoM ]jaLI naBaa
dilataMsa ha inat tarta
jaya Baarta jaya Baarta

kiva: kusaumaaga`ja


Kaakaaso
Tuesday, December 29, 1998 - 11:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

smaRtI
navalaaK tLptI dIp ivajaocao yaoqa
]trlaI tarkadLo jaNaU nagarat
pir smarto AaiNak krto vyaakula kovha
%yaa maajaGaraitla maMd idvyaacaI vaatÑ

vaaáyaavar yaoiqala ratraiNa hI QaMud
Takta ]saasao carNacaala hao mand
pir smartao AaiNak krtao vyaakula kovha
%yaa prsaamaQalaa ekca tao inaiXaganQa Ñ

holaavao BavatI saagar yaoqa AfaT
tIravar EaImaana [maartIMcaa qaaT
pir smartao AaiNak krtao vyaakula kovha
tao nadIiknaara AaiNa BaMgalaa GaaT Ñ

baohaoYa caZo jalaXaaMnaa yaoqao rMga
ÉNaJauNata naUpur jaIva banao inaÁsaMga
pir smartao AaiNak krtao vyaakula kovha
tU Aat- malaa jaao eokivalaasa ABaMga Ñ

laavaNyavatIMcaa laalasa yaoqa inavaasa
maidrot maaNakaprI traro fosa
pir smartI AaiNak krtI vyaakula kovha
to ]dasa DaoLoÊ %yaaitla kÉNa­ivalaasa Ñ

kusaumaaga`ja


Kaakaaso
Wednesday, December 30, 1998 - 12:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ararara………BalatIca caUk JaalaI……"smaRit"

Mahavirk
Saturday, January 09, 1999 - 5:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'kNaa'

AaoLKlat ka sar malaa
pavasaat Aalaa kaoNaI
kpDo haoto krdmalaolao kosaaMvartI paaNaI

xaNaBar basalaa naMtr hsalaa baaolalaa vartI pahUna
gaMgaamaa[- pahUNaI AalaI gaolaI GaraTyaat rahUna
maahorcaaiSana paorIsaaraKI caar iBaMtIt naacalaI
maaokLyaa hatI jaa[-la kSaI baayakao maa~ vaacalaI
iBaMt KcalaI caUla iBajalaI haoto navhto naolao
p`saad mhNaUna papNyaaMmaQyao paNaI maa~ zovalao

karBaarNaIlaa Gao}na saMgao sar Aata laZtao Aaho
pDkI iBaMt baaMQatao Aaho icaKla gaaL kaZtao Aaho
iKSaakDo hat jaataca hsat hsat ]zlaa
pOsao nakao sar pOsao nakao : sar jara ekTopNaa vaaTlaa
maaoDUna pDlaa saMsaar trI maaoDlaa naahI kNaa
pazIvartI hat zovaUna nausato laZ mhNaa nausato laZ mhNaa

kusaumaaga`ja
Asami
Tuesday, January 19, 1999 - 7:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Meera,

"Manilki" ya kavitevishayi thodese ! Mala vatate Kusumagrajani ethe thode bhasha swatantra ghetale ahey. Akunach kavitecha bahvartha asa vatato ki "Pratek naate he shabdat basavata yet nahi" Aatta tumhi jar Kusumagrajanhya aankhi kavita vachalya asatil tra tumhla he mahiti aselch ki te rudh arthane prem kinva naate he shabd vaparat nahit. Its kind of platonic love kinva uddatt bhavna ya drushtine te premakade baghatat. Manzilki ya shabdacha sambandh "Manzil" shi ahey. Shevatchya don oli neet vacha. "Rastyachi Manzilki " asha arthane ha shabd prayog karnyat aalela ahey. Jase aapan "Patil" chi patilki mhanto tya arthane ha shabd prayog kelela ahey anityacha arth Rastyache laksha asa asava ase aaple mala vatate.

Ch.Bhu.Dya.Ghya.

Kaakaaso
Wednesday, March 10, 1999 - 1:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagekLivaNyaasa A%yaMt du:K haoto kIM jyaoYz kivaÊ naaTkkarÊ &anapIz purskaracao maanakrI AaiNa maaya marazIcao ek icartÉNa Ap%ya iva.vaa.]pa#ya ta%yaasaahoba iXarvaaDkr Aqaa-t kusaumaaga`ja yaaMnaa kala 12 .15 vaajata naaiXak yaoqao dovaa&a JaalaI. maRta%myaasa sad\gatI laaBaao hI [-EvarcarNaI p`aqa-naa.

kakasaahoba

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators