Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Abola

Hitguj » My Experience » Closed BBs » Abola « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through July 11, 200535 07-11-05  6:26 am

Dakshina
Monday, July 11, 2005 - 7:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caMpkÊ

laaKat ek baÜlalaasa.. iBaDst svaBaava hoca gaOrsamajaaMcao maUL Aaho.

AaiNa naatM ho jaast tovha ibaGaDtM jaovha AapNa dusaáyaakDUna Apoxaa krayalaa laagatÜ.Ruma
Monday, July 11, 2005 - 8:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tU mhNatosa to Kr Aaho rajakUmarI... pna ksa Asat na maJa caukt Asaola AaiNa samaÜrcaI vya>I Kra ima~­maO~INa Asaola tr tI vaolaIca sangato Aplyalaa... pna Apla ma%laba saQyaa krNayaa- pna vya>I Asatat ho pna ApNa ivasaÉna caalat naahI...
AaiNa ksa Asat ApNa Apoxaa rs%yaavarcyaa yaoNaayaa- jaNayaa- kdUna naahI zovatÊ AXaaca vya>I kduna zovatÜ jaI AplyaasazI javaLcaI Asato Aina jaovha %yaaca vya>I kdUna Apo@Xa BaMga hÜtÜ tovhca jast duK hÜt... kO p`sainga kTUta inama-Na hÜto.. samaÜca- maNausa cauikca ksa Aho ho dKvaNya po@Xa Apna pna Krca cauklaolaÜ AhÜt k Aina dÜGancya cauknmaQao Krca kÜNa ikit cauklaola Aaho ho isvakryla kÜ%yaa manaacaI maNasa caalat naOt....


Ruma
Monday, July 11, 2005 - 8:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiNa ksa Aaho AapNa maO~I kahI manaat zo]na naahI krt pNa maO~I Jalyaavar %yaa na%yaanao AapNa madt tr krtca AsatÜ naa pNa jaovha %yaa madtIlaa kÜNaI jaagat naahI %yaavaolao %yaa vya>Icaa p`caMD ~asa hÜtÜ... madt krtana hI Apoxaa nasatocaÊ pNa dusayaa-nao %yaa va>Icaa pUropUr fyada Gao}na maga Ata maaJaa Priorities badlalyaa Aahot mhNaNa kItI barÜbar Aaho.. AaiNa prt naMtr ho baÜlaNa kI malaa [laaja navhta mhNauna maI maO~I kolaI... ha maaJaa AnauBava Aho kI laÜk AapNa ivacaarlaa kI [laaja navhata Aina malaa AvaXya>a hÜtI mhNauna maI maO~I kolaI... naahItr Ata malaa AjaIbaat AvaXya>a naahI... ho Asaa Aa[kayalaa AapNa maO~I krtÜ ka....

Champak
Monday, July 11, 2005 - 11:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kamaa purta maamaa banavalao gaolyaa caa ha tumacaa pihlaa ca AnauBava Aaho ka Æ

maI tr AXaI XaokDÜ ]dahrNao do[la ik jaoMvha malaa garja sarÜ Ana vaOV marÜ (a irtInao baajaulaa Taklao gaolao hÜto. ik%yaokda AgadI javaLcyaa samajalyaa jaaNaayaa- laÜkaMkDunahI:-(

jagarhaTI caalau ca rahto. eKaVa garma tvyaavar hat zovalaa Asata hat BaajatÜ ho maaihtI AsaunahI jar punha punha itqao ca hat zovalaa AaiNa maga hat Baajalaa tr tÜ dÜYa tvyaacaa naahI tÜ tumacaa svatha caa AsatÜ.

jaoMvha laÜkaMcyaa dRYTInaI AaplaI garja saMplaI Aaho Asao samajauna yaoto toMvha AapNaca baajaulaa vhavao Ana puZIla Baavainak gauMta TaLavaa²


Manuswini
Monday, July 11, 2005 - 12:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

champak,

100% agree bhidast swabhav hech kadhi kadhi karan asate.
aani dusare karan manje, khoop "straight-forward asne he sudha he karan aahe..gairsamjutiche...aani pudhil sambandh bighadnyache
sayo,
rightly said..dukh visarane etc.


Koni kasa vagala, yapeksha aapaan kiti murkha hoto(manje aapan eka changlya bhavnene konasathi kahi kele paan samorcha manus tyakade aapala murkhapana baghun swatachi garaj bhagavat hota ....)
he jevha kalate tevha jyast dukh hote.

many times I/we have done the things with love, aapulaki etc. paan samoracha manus "hyach" drustine samajat nasato kinva dakhvat nahi hi nahi , never acknowedges...

kinva mala kalatach nahi tu kaay keles mazyasathi..etcetc.
eg i helped lot of girls who were so new and did not know anything here in US, helped in all sense ...but same girls or people dont even say Hi or hello.

survatila nakki thodase vait vatate/vatayache, mag mi chhakka sodun dete....asalya lokancha kaay vichar karayacha........aata savay zaliy mala hya reaction chi:-)
anyways,

Ruma
Tuesday, July 12, 2005 - 4:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgadI barÜbar Aaho.... AapNa maolyaa iXavaaya svaga- naahI idsat hoca Kr....
ha maaJaa AnauBava pihlaa naahI paNa jyaa vya>I kDuna ha AnauBava Aalaa %yaa vyaa>I kDuna tÜ imaLola Asa vaaTla navht..
Krya.. ApaNaca XahaNao vhayaacaI garja Aaho... Aaplyaa purto jagaNao jaast caaMgalao... dusayaa-caa ~asa vhavaa [tk mah%va AapNa ka Vava... kahI ADat naahI kÜNaavacauna kÜNaaca hoca Kar... Aapla trI Asa kaya ADlaya ho ivacaaraMtI kLt


Rajkumari
Thursday, August 11, 2005 - 12:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tU pihlyaa AnauBavaanaMtrca XahaNaM vhayalaa hvaM hÜtMsa.

Moodi
Saturday, January 14, 2006 - 11:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

संपला का मग एकदाचा तो अबोला? संक्रांतीचा तीळगुळ वाटुन पहा. पण काही लोक जाम हट्टी असतात, ऐकतच नाहीत, जाऊ द्या. गेले उडत..........................एअर सहाराने...

Avikumar
Tuesday, January 17, 2006 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMplaa AbaÜlaa maagacyaa maihnyaat. itnaoca maolsacaa sapaTaca laavalaa. itcao mhNanao Asao hÜto kI ima~aMiXavaaya far ekakI vaaTto. AsaolahI. pNa ksao Asato naa..ekda tuTlaolaa Qaagaa prt jaÜDNyaacaa p`ya%na kolaa trI gaaz rhatoca. puvaI-saarKo manamaÜkLopNaanao naahI baÜlaNao hÜt Aata. Aamacyaa ima~aMnaa lagnaat imaLalaolaI vaaga,Nauk naahI ivasarta yaot kahI kolyaa...

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators