Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through July 13, 2003

Hitguj » My Experience » मायबोली » माझे मायबोलीवरचे अनुभव » Archive through July 13, 2003 « Previous Next »

Cool_gal
Monday, July 07, 2003 - 7:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI kivata Aaho maayabaÜlaIvar....pNa kivatocyaa ivaBaagaat TakNyaapoxaa [qaoca ilaihNao jaast saMyaui>k vaaTlao...mhNauna [qao ilahIt Aaho........

maayabaÜlaI


maayabaÜlaI tuJaa sahara
maayabaÜlaI tuJaa inavaaraÊ
Amha dUr rhaNaaryaaMnaa
tuJyaa p`omaacaa Kra Aasara..

psarvaunaI XabdaMcao jaaLo
%yaatunaI vaocalao paMZro kaLoÊ
manaa iktI AavaÉnahI
punha [qaoca najar vaLo..

AXaI Aaho AamaucaI [cCa
laaBaÜ tulaa Amar%vaÊ
[qao Asaoca yaavaosa Gao]naI
naohmaIca jaIvanaacao sa%va..


- ek maayabaÜlaIcaI ÉNaI

Zakki
Tuesday, July 08, 2003 - 12:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cool_gal, tumacaI kivata farca AavaDlaI. maaJaoih AgadI tssaoca mat AahoÊ pNa maI kivata kolaI tr maayabaÜlaI baMd krNyaacaI QamakI baáyaaca laÜkaMnaI idlaI Aaho. ³%yaaMcaoih kahI cauklao naahI mhNaa²´. AsaÜ. maaJyaa manaatlyaa ivacaaraMnaa tumhI sauMdr $p do}na [qao maaMDlaotÊ tumacaa AaBaarI Aaho.


Sayonara
Tuesday, July 08, 2003 - 2:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cool_gal: ‘manaa iktI AavaÉnahI punha [qaoca najar vaLo ’. AgadI samap-k Aahot Xabd ²² iktIhI mhTlaM trI [kDoca yaayalaa paya ³kI hat´ vaLtat.

Sami
Wednesday, July 09, 2003 - 6:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cool_gal,

pTlaM ekdma tuJaM mhNaNaM...²


Sami
Wednesday, July 09, 2003 - 6:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiNa hÜÊ cool_gal,
zakki mhNatat tXaI maI pNa tuJaI AaBaarI Aaho...
karNa kivata mhNajao AamacyaasazI AXa@ya kÜTItlaI gaÜYT... %yaatUnaca jar kolaI tr maayabaÜlaI varcao kvaI KalaI maanaa GaalatIla²


Mona
Wednesday, July 09, 2003 - 6:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜnaaraÊ mhNjao [qao Amaoirkot Aaplyaalaa caarhI maNasao gaPpa maarayalaa BaoTt naahIt Asao mhNaayacao Aaho ka Æ %yaasaazI maayabaÜlaIvarca yaayalaa phIjao ka ÆÆ eokUna Kod vaaTlaa. baakI kahI AsaÜÊ pNa marazI maaNaUsa ³po@Xaa BaartIya maaNaUsa´ jaašla itqao QarpDUna 2 ­ 4 [tr BaartIya na@kIca XaÜQaUna kaZola Asao malaa vaaTto. hM office ikMvaa GarI vaoL jaat nasaola tr inavvaL Timepass mhNaUna HG inaiXcatca caaMgalaI site AahoÊ (at XaMkaca naahI. ho maaJao mat Aaho. kuNaacyaa Baavanaa duKavaNyaacaa hotU naahI

Nvgole
Thursday, July 10, 2003 - 4:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

inaGaUna gaolaolyaa AlpmatI cyaa ivacaaraMnaI p`Baaivat maayabaÜlaIkraMnaa laxaat Gao}na ho ilahIt Aaho.

‘caar maaNasao imaLUna gaPpa maartat yaat ivaXaoYa kaya Aahoƒ

ivaXaoYa Aaho. [qao saamaudaiyak XahaNapNaacyaa AiBavya>IsaazI inaXpxa vyaasapIz ]PlabQa kolaolao Aaho.

saamaudaiyak XahaNapNa saazvaUna to TIcakIsarXaI p`kT krNyaacaI ]<ama saÜya Aaho. vaobavarIla saaáyaa ADcaNaI AaiNa ]pd`vaaMpasaUna to mau> zovaNyaasaazI maayabaÜlaIkr AhÜra~ kaLjaI GaotaMnaa idsatat. hI kahI Alp ]plabQaI naahI.

saaáyaaca XahaNyaaMnaa saamaudaiyak XahaNapNa Aa%masaat krNyaacaI AÜZ Asato. pNa ]pjat XahaNyaa AlpmaitMcaI gaÜYTca vaogaLI.

to jaatat tr %yaaMnaa jaa} Va.

narond`


Sayonara
Thursday, July 10, 2003 - 8:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mona :maI Amaoirkot rhat nasaUna TÜkyaÜ laa Asato.malaa trI [qao marazI maOi~NaI baÜTavar maÜjaNyaa[t@yaaca Aahot. marazI vaacaNyaasaazIÊ gaPpa maarNyaasaazI hI site caaMgalaI Aaho AsaM malaa vaaTMt. Baartabaahor pa}la TaklaM kI maaNasaaMt AsaNyaacaI ikMmat kLto.

Mona
Thursday, July 10, 2003 - 11:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sayonara, malaa actually Asaoca mhNaayacao hÜto hI jagaacyaa pazIvar Aaplaa BartIya maaNaUsa kuzohI gaolaa trI tÜ QarpDUna 2Ê 4 BaartIya na@kIca XaÜQaUna kaZtÜ. Aata Aaplao BaartIya AgadI jagaacyaa pazIvar sagaLIkDo pÜhÜcalao AahotÊ %yaamauLo 25Ê 30 vaYaa-MpUvaI- jaI TMcaaš hÜtI tI Aata }rlaI naahI. gaPpa maarNyaasaazI f> maayabaÜlaIvarca yaavao laagato pdo-Xaat AsatanaaÊ ho jara pTlao naahI mhNauna maaJao mat Taklao. tulaa kahI vaogaLa AnauBava Aalaa AsaolaÊ AaiNa gaPpaMsaazI tula maayabaÜlaIvarca yaavao laagat Asaola tr punha malaa Kod vaaTtÜ. I do hope you find a lot more friends (Indian / Marathi??) of your liking in Tokyo, soon :-) No arguements on the fact that Maayboli is a fairly okay site for general timepass, marathi vaadivavaadÊ cacaa- etc...

Swapna_hawaldar
Thursday, July 10, 2003 - 3:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mi '97 madhe maayboli war baryachda yayache...teva ithe khup kami lok hote.Pan mag baryach lokanni pseudo names ne lihayala suruwat keli..Mala comfortable watat navate mhanun mi yayache sodale.

Kahi diwasan purvi mi ithe readonly mode madhe yayala lagale.Mag haluhalu posting la suruwat keli.Pan khare sangayache tar mala ithe ajunahi posting karatanaa thodi dhasti watate.Kahi BB war dokaawale tar itaki khadajangi chalaleli disate ki ti postings wachun dolyan war wishwas basat nahi.Mag apale pranjal mat mandayala nakoch ase watate.
Pan arthat ithe post honare goshti/kavita/lalit sahitya khup chhan asate.Tevdhe wachnyasathi tari mi nehmi yenar :-))
P.S.Devnagari madhe lihile nahi mhanun sorry...ajun mala saraw nahiye..:-((

Milindaa
Thursday, July 10, 2003 - 5:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ajun mala saraw nahiye <<< kra mhNajao hܚla kI :-)

tumacaoca varcao vaa@ya pha

\ts1{ajun mala saraw nahiye } : Ajauna mala sarva naihyao

jao Asao paihjaoÊ f> vaacanaIya krtÜ Aaho.

\ts1{ajun malaa saraaw naahiye } : Ajauna malaa sarava naaihyao


Swapna_hawaldar
Thursday, July 10, 2003 - 7:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad imailaMda..maI pya%na krona

Beti
Thursday, July 10, 2003 - 11:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svaPnaa tuJao pÜsT vaacaUna de ja vu.. JaalyaasaarKo vaaTlao.:-) tulaa tovha jasao vaaTlao tsao malaa Aata vaaTU laagalao Aaho.

maI maayabaÜlaIcaI sadOva ?NaI rahIna. maayabaÜlaInao KUp kahI idlao. pUvaI- maI mhNat Asao ik yaat savaa-t mah<vaacao doNao mhNajao GarcyaasaarKa vaavaratlaa maÜkLopNaa. Aata maa~ malaa maaJyaaca yaa mataba_la tovaZI Ka~I naahI vaaTt Aaho... I have this strange vulnerable feeling of a person who has been thoroughly involved and been enjoying a party without knowing it is mask-ball till half way through ....

AsaÜ.. trI hI site KUp Cana Aaho... Ôar involve na hÜta vaavarlaat tr jaast Cana Aaho :-) ... AaiNa ho evaZM maÜzM KTlaM ]BaM krNaM AaiNa vyavaisqat caalaU zovaNaM yaamaagacao kYT AayaÜjana kÝXalya kovaL istimat krNaarM Aaho [tkM KrM²


Bombayviking
Friday, July 11, 2003 - 3:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vya>I itt@yaa p`va`utI (a Aalyaaca...
p`%yaok saMsqaocyaa AayauYyaat AXaI ek vaoL yaoto tovha itcao jaunao saBaasadca itcao ]t qaana krtat....
malaa vaOyai>k AsaM Ôar vaoLa jaaNavalao Aaho ik [qao vya>Ipoxaa itcyaa p`va`utIvar jaast Bar idlaa jaatÜ...
eka jaunyaa jaaNa%yaa sanmaanaIya saBaasaadanaoÊ maaJyaa saurvaatIcyaa kaLat malaa ca@k zNakavauna saaMigatlao hÜto ik hI saa[T tuJyaasaazI naahI. tu Ajauna Ôar lahana Aahosa. AByaasaavar laxa do vagaOro vagaOro....
naa %yaaMnaI %yaaMcaa hoka saÜDlaa naa maI maayabaÜlaI saÜDlaI...

Fake ID Gao}na vaavarNaM malaa svatÁlaa ÔsavaNauk kolyaasaarK vaaTto...
Aqaa-t punha vya>I itt@yaa p`va`utI ha Baaga Aalaaca mhNaa...

maayabaÜlaI ho ek mau> vyaasapIz Aaho Asao maI maanatÜ...
[qao saaMsËuitk dadaigarI caalat Asaola hIÊ navho caalato hI....
prMtuÊ ]DdamaajaI kaLo gaÜro ho Aalaoca kI... jagaamaQyao sagaL\yaaca izkaNaI AsaM hÜt Aalaolao Aaho...
ekMdr marazI maaNausa jagaacyaa kanaakÜpáyaat jaa}na sauwa tÜ maayabaÜlaIvar yaotÜ (atca maayabaÜlaIcaM yaXa saamaavalaolao Aaho....

Aqaa-t ek yaXa maayabaÜlaI saÜDuna gaolaa haca tÜ kaya [qalaa ekmaova Apvaad...


Hems
Friday, July 11, 2003 - 8:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIXaI maaJaM love-hate relationship Aaho²
kÝtuk , ]phasaÊ AnaullaoK
vaad AaiNa saMvaad yaaMcyaa gadarÜLat
ik%yaokda mana saOrBaOr hÜtM pNa trI [qao yaoNaM saÜDvat naahI... AjaUnatrI²


Relax
Saturday, July 12, 2003 - 4:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

First some very important disclaimers and declarations that I will be sticking to here in my post:

No personal Attacks Involved
No hard feelings
No generalization intended
Just pure experiences, observations and my opinions
I sometimes use harsh words and opinions and I understand that the responses can be in that same tone!

Let me state that I do not have any fake ids. This is my only id although honestly speaking, sometimes, I do feel like having one and supporting myself ;) - but I do not believe in that.

Having said that.. here it is - rather long:
maayabaÜlaI varcao maaJao AnauBava ilahayalaa maI tovaZa yaa site var AnauBavaI naahIyao pNa trIhI pihlao AnauBava pNa AnauBavaca Asatat tovha eokUna Gyaa. pTla tr baGaa nahI tr iXavyaa Gaalaa²

maI maayabaÜlaI var svatahUna AalaÜ AaiNa kahI mato maaMDU laagalaÜ. jaast naahIÊ far qaÜDI mat maI maaMDlaI Aahot Aa<aapya-Mt. hI maaMDtanaa AaiNa maaJyaasaar#yaa [tr navaIna laÜkaMnaa %yaaMcaI mato maaMDtanaa baGatanaa malaa Asa jaaNavala kI [qao kahI
camps Aahot. jaunao laÜk navaIna laÜkanaa by principle support ikMvaa encouragement dotanaa idsat naahIt. maÜzM bold vaa@ya Aaho.. pNa ho maI 90% situations maQao baiGatla Aaho. yaacaI examples maI BarpUr do] Xakona. Of course jar mat %yaaMcyaaXaI imaLNaar Asaola tr kahIca p`Xna naahI.. ­ %yaa case maQao kahI response yaot naahI .. just silence! pNa p`saMgaI eKaVa Kup pÜsT\sa kolaolyaalaa oppose kolaM tr dusara %yaacaa Baa[baMd jaÉr madtIlaa QaavaUna yaotÜ

navao laÜk [qao Aa<aaca Aalaot ho maanya Aaho.. pNa %yaacaa Aqa- to Aa<aaca janmalaot Asaa Gao] nayao Asao Aaplao malaa saucavaavaosao vaaTto² AaNaI malaa KrMca savaa-Mnaa %yaat count krayacao naahIyao. maaJyaakDo list Aaho AXyaa Ids caIÊ pNa it publish kÉna malaa "Personal Attacks" maQao pDayacao naahIyao that's all.

malaa idsatMya ik navaIna laÜkaMnaI AapNa Aa<aaca janma Gaotlaa Aaho Asao samajaUnaÊ jaunyaaMcyaa pdralaa Qa$naca mato maaMDayalaa hvaIt. mhNajao %yaana respectfully jaunao hÜNyaacaa AaiNa jaunyaaMcyaa kmpU maQao accept hÜNyaacaa chance imaLola :-)

bayaa-ca jaunyaa maMDLIMcaa maI rÜYa AÜZvaUna GaoNaar Aaho ho malaa jaaNavatMya pNa kahI [laaja naahIyao. maI maayabaÜlaI laa iXavyaa Gaalaayalaa AalaÜ naahIyao. Believe me! I appreciate the site and its role and I want to congratulate the FOUNDERS for this. I am sure the members have contributed to its success too - pNa yaacaa Aqa- Asaa naahI kI jao laÜk [qao 3 vaYaa-MpasaUna Aahot %yaanaI navaIna laÜkaMnaa kukulaI AaiNa mauK- baaLo samajaavaM. naahItr navaIna membership freeze k$na Taka mhNajao tumacyaa set Jaalaolyaa group maQao kÜNaI ZvaLaZvaL krNaar naahI.

maayabaÜila ek
family Aaho ­ pNa %yaacaa tÜTa ek Asaa Aaho kI family maQao ekda laÜkaMcao consensus JaalaÊ ivacaar imaLalaoÊ ik baahorcyaaMcao ivacaar pTlao trI to accept krayalaa kQaI kQaI resistance hÜtÜ. [qao "p`aMitya gaTbaaija " pNa maI KUp baiGatlaI Aaho AaiNa [traMkDUna eoklaI pNa Aaho. This is the worst of its kind. Yeah.. go on and deny it but I can tell you it is very much there. Ask me for examples!

malaa ho ek clear kravaosao vaaTto kI navyaaMnaa jaunyaaMcyaa support caI jaÉr naahIyaoÊ ikMvaa Apo@Xaa pNa naahIyao.. Aaja malaa kÜNaI support kola naahI mhNaUna maI jaaNaar naahI.. ikMvaa gaPp hI basaNaar naahI. Thanks to Maayboli for giving me that freedom of expression. I am just talking about attitudes here, my experiences - so I am still very much sticking to the point!

pNa kahI pÜsT\sa naa maI kahI jaunao laÜk [tko ridicule krtanaa baiGatlao Aaho ­ AaiNa yaa cases maQao invariably to pÜsT krNaaro malaa navaInaca laÜk AaZLlao Aahot. mhNaUna malaa XaMka /Ka~I Aaho kI opinions maaMDtanaa laÜk ilaihNaara navaIna Aaho kI jaunaa ho baGat Asaavaot. I don't think number of posts should be a measure of wisdom on maayboli or anywhere else!!

I know there are problems like fake ids etc. Has anyone gone to the root of the problem? baroca vaoLa jaunao laÜk ­ "maayabaÜlaI var evhZI kTUta ka AalaI Aaho baro " vagaOro p`Xna naively ivacaartanaa idsatat.. AMdr Jaakko doKÜ ifr pta calaogaa.. bayaa-cada I can imagine that new people find themselves alone (groupism is rampant on Maayboli) and they create a fake id to support their opinion. Even if eKaVa jaunyaalaa to pTt Asala trI dusara jaunaa itqao %yaacyaa opposite BaaMDt Asaola tr tÜ maQao jaat nahI ­ tÜ %yaa navyaalaa support krayacaI ihmmat daKvatca naahI. I have a lot of examples of this - not mine.. because I haven't taken part in that many discussions so far. "Aaplaa tÜ baaL\yaa AaNaI dusayaa-ca to kaT-M " Asaa p`kar Aaho [qao.

I am sure a lot of people will deny a lot of this.. but deep down, I say, can we atleast think about it?.. Couldn't it be that some of you are (un)consciously only supporting your friends in front of a newcomer just because you have met these friends in person or have grown more friendly with them? It is nice to have such loyalty pNa hI kaih courtroom naahIyao ikMvaa kaih k$na yaui>vaadanao navyaaMnaa paDNyaacaI caZaAÜZhI naahIyao. "maayabaÜila badlatoya.. kTuta yaotoya.. taunting caalatMya.. " ho tovhaca hÜto jaovha one cannot get through to someone else. maaJyaa observation p`maaNao malaa jao idsalao to ilaihlao Aaho.. maI navaa Aaho mhNaUna naahI .. all I am saying is "live and let live".

Aata yaavar kÜNaI trI "seasoned member" malaa saNakUna reply ilahIlaÊ dusara %yaacyaa saarKa ³1000 + pÜsT\sa vaalaa´ %yaacaI KUp p`XaMsaa krola AaiNa XaovaTI maI yaatUna kaZta paya Gaošna.. naohmaIcaa trend Aaho..
maaJyaa AaQaIcyaa eKaVa
discussion XaI ho link pNa kola jaašla. All I can say is I have heard about this from other members much before I joined Maayboli. If the new folks have experienced this, I would want them to share their experiences or else I am ready to take all the blame!!

ek gaÜYT prt stress kraivaXaI vaaTtoÊ Maayboli is a good site AaiNa tumhI savaa-naI itlaa [qapya-nt AaNalaI Aaho. pNa jar jaunyaanao navyaalaa encourage kola naahIÊ welcome kola nahIÊ tr hI f> "My"baÜlaI hÜ}na jaašla. f> tumacyaa eka ga`up caI baÜlaI² tumhI AaQaI Aalaolyaa saunaa Aahat.. navaIna saunaaMnaa AjaUna Garat support naahIyao tovha tumhI %yaaMcyaa mataMkdo dula-@Xa k$ naka. cauklaM tr kana pkDaÊ pNa pTlaM tr maa~ XabdaMcaI kMjauYaI k$ naka.. baGaa pTtMya kaÊ naahItr Aahoca maI iXavyaa Kayalaa

Athak
Saturday, July 12, 2003 - 7:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Relax man relax , dont take everything so seriously :-)
[qalaa p`vaasa ha AgadI Aaplyaa AagagaaDIcyaa p`vaasaa saarKa Aaho Ê p`%yaok sToXana var Aatlao baahorcyaaMnaa ivarÜQa krtIla Ê ekda AaMt Gausalao kI to %yaaMcyaat imasaLtIla Ê maga hoca puZcyaa sToXana var navaIna laÜkaMnaa ivarÜQa krtIla Ê maga %yaaMnaa saamaavauna GaotIla Ê caalaayacaoca Ê take it easy idvao Gyaa AaiNa Va AaiNa hI maayabaÜlaIcaI gaaDI sauÉ zovaa Qaavat AgadI naohmaIcyaa ispD nao Ê AapNa sagaLo BaartIya Ê [tko Qa@ko Kat p`vaasa krtÜ Ê kQaI ApGaat Ê kQaI sabotage pNa :-( Ê BaartIya rolvao baMd pDlaI ka Ê naahI naa Ê calatI ka naama gaaDI Ê baÜlaNao manaavar na Gaot caalato tI maayabaÜlaI Ê baÜlaa AaiNa baÜlau Va sagaL\yaanaa Ê pNa idvao Gaot :-)

Harish147
Saturday, July 12, 2003 - 8:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

athaka chhaan udaharan diles ..

Sayonara
Saturday, July 12, 2003 - 8:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Relax :Cana post Aaho.tumacyaa mataXaI ekdma sahmat ²² tumhI mhTlaolaa groupism maI pNa baáyaacada observe kolaa Aaho.

Beti
Saturday, July 12, 2003 - 11:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

relax, as u say no hard feelings. I very much appreciate sincerity of ur thoughts and your acknowledgement of the huge efforts behind this site as against a few negligible other new(come anD go)-ers.

At places I have used ur words in my posting to exemplify my points. I do apologise if u find this rude.. but I assure u that I have not done so with personal malice in mind. I hope u will understand this.

I am writing this post as person who one and half years back had same views as you posted here. But these views have undergone a lot of change as of now. I thought I would like to share some thoughts with u as मधली सूनबाई :-)

मी पण नवी आले होते ना तेव्हा असेच हिरीरीने लिहिले होते.. आता मी त्रिशंकू आहे ना नवीन ना जुनी! :-)

तुम्ही म्हणता कि जुन्यांचे कंपू आहेत हो ते खरं आहे दोनेक वर्षे तुम्ही कुणाला ओळखत असाल तर ती व्यक्ती जे लिहिते तिच्या between the lines वाचायला तुम्हाला जमतं.. तिची मतं माहीत असतात.. तिच्या स्वभावाची अनेक इतर प्रसंगी ओळख झालेली असते... आणि तिचे लिखाण वाcऊन आलेला नवा सभासद सकृद्दर्शनी अर्थ पाहून तेही उगीच तीव्र शब्दात लिहितो तेव्हा इतरांना राग येणं स्वाभाविक आहे नाही? कंपूगिरीमागे हे कारण असू शकते.

आणि आता एखादी नवी सूनबाई " सासू तू भिक्कार स्वयंपाक करतेस " असे एक दिवसाच्या अनुभवावर उच्च रवाने सांगू लागली तर ते चालेल का? आपण नव्याने एखाद्या ठिकाणी जातो तेव्हा एकदम आपण प्रौढीने मी HARSH WORDS वापरतो, मी काल जन्मलो नाही अशाच थाटात बोलत राहिलो तर मग मुळातले लोक antagonise होणारच हो.. त्याचे after effects ही रहाणारच..

शिवाय दर वेळी तुम्ही म्हणता असे जुने जुन्यांच्या बाजूने धावून येत नाहीत तसेच जुने नव्यांची तळी उचलत नाहीत असेही नाही प्रेमकवितांच्या bb वर नुकतीच घडलेली चकमक वाचा उदाहरणादाखल! माझा वावर अधिकाधिक साहित्यिक BBS वर असतो. तिथे माझ्याच स्नेह्यांशी माझी नव्यांच्या बाजूने भांडणे होतात. मला स्वतःला acclimatization चा जो त्रास झाला तो नवागतांना कमी व्हावा म्हणून मी स्वतः प्रयत्नशील असते. कारण नवागतांचा हुरूप रहाणे गरजेचे आहे पण त्याचवेळी मला बर्‍याच अंशी पटले आहे कि मला जो त्रास झाला त्याची रीत माझ्या मते चुकली तरी त्यामागे जुन्यांची मायबोलीवर साहित्याचा दर्जा उच्च राखण्याची कळकळ होती.. .

आणि सतत इतके भांडूनही आजवर माझ्या लिखाणाचे इथे स्नेही.. not so स्नेही सर्वांकडून प्रचंड कौतुक झाले हेही नमूद करीन.. तेव्हा एकदम हिम्मत वगैरे बोलू नका हो..

दुसरे अस कि जुने फ़क्त नव्यांशी नाही आणि जुन्यांशीही कडकड भांडतातच कि.. तेव्हाही तट पडतात पण ते बहुतेक वेळा निव्वळ मतांवर आधारित असतात.. असे नसते तर माझ्या कवितांचे चाहते असणारे सदस्य माझ्याशी कवितांवरूनच अटीतटीने भांडलेच नसते...

तेव्हा मला वाटते जुन्यांनी जरा अधिक स्वागतशील व्हावे.. नव्यांनी जरा कमी आगाऊपणा आणि भावुकपणा करावा.. हळू हळू रुळलात कि तुम्हीही जुने होऊन जाता. त्यासाठी तुम्हाला पूर्णतः साने गुरुजींचा श्याम व्हायची गरज नाही.. जुने होत गेलात कि तुमचे बरे वाईट स्वभावगुण लोकांच्या अंगवळणी पडतील... . आणि असे नसेल होत तर अपने अंदर झॉंक के देखो.. तिथेही काही सापडेल :-)

Ashishchaskar
Saturday, July 12, 2003 - 11:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Relax,

If I am not mistaking , I remember that I had told you sometime back that , please please do NOT make any conclusion at this moment. Take some time. AhÜÊ samaajaacao p`itibaMba Aaho hI saašT mhNajao. jaovaZo caaMgalao tovaZoca vaašT. AaiNa laÜkM kayama vaašT baÜlatca rhaNaarÊ iXavyaa dotca rhaNaarÊ maI hI dotÜÊ %yaat kayaÆ tumacao Xaojaarpajaarcao sagaLo tumacyaaivaYayaI caaMgalaoca baÜlatat kaÆ
Aqak mhNatÜ to AitXaya yaÜgya Aaho. AagagaaDI Aaho hI. jyaaMnaa p`vaasaat majaa Aaho to rahtIlaÊ [tr laÜk jyaaMnaa gadI-caa ~asa hÜtÜÊ Gaamaacaa vaasa yaotÜ to ]trtIla :-).
Ashishchaskar
Saturday, July 12, 2003 - 11:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

beti,
one small querry. who are these 'not so snehi'? Answer is not expected ! ~D

relax,
baGaaÊ yaalaa mhNatat KÜD\yaa kaZNao. yaoto naa majaaÆ :-)

Giriraj
Saturday, July 12, 2003 - 1:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kodarjaIÊtumacaI kLkL yaÜgyaca Aaho²
³ yaapuZIla Open to Air Aaho´
³maI kuNaI 1000 post vaalaa naahIÊAgadI navaaca Aaho²
maI jao ilaihtÜ Aaho tÜ svaanauBava Aaho²´

maaJaa svatÁcaacaa AnauBava Asaa Aaho kI malaa kÜNtoca kYTM pDlao naahIt jaunyaa maayabaÜlaIkraMmaQyao imasaLayalaa²
AaiNa maI gaTbaajaI hÜNaaáyaa p`aMtatIlahI naahI²
maJyaa caukaMcao kQaI kuNaI p`dXa-na maaMDlao AsaohI Jaalao naahI²
]laT personally maola k$na %yaaivaYayaI saucavalaM gaolaM²
maIhI %yaat sauQaarNaa ja$r kolyaa²
haca AnauBava malaa maI jyaa naÜkrIt Aaho %yaat Aala²
maaJyaanaMtr saBaasad JaalaolyaaMXaIhI maaJao kQaI vaajalao naahI²
malaa trI AsaM vaaTtM kI sagaL\yaat maÜza problem AsatÜ ‘AhM’²
sava- lahana maÜz\yaa BaaMDNaaMcaM maUL %yaatca saapDola..²
AaiNa gaDbaD [qaoca hÜto²


hÜtM kaya kI navaa saBaasad lagaoca sagaLM maOdana ijaMkU pahtܲ%yaacaM %yaanao ilaihlaolyaa kivataÊkqaa [. p`oma AsaNaM svaaBaaivak AahoÊpNa to sagaL\yaaMnaa AavaDolaca AsaM naahI.
tumhI baiGatlaca Asaola kI kaihjaNa KrÜKrca [tkM djao-dar ilaihtat kI %yaasamaÜr eKaVa nava#yaacyaa itt@yaa djao-dar nasalaolyaa saaih%yaalaa XaUnya recognition imaLtM.
AaiNa baáyaaca vaoLa kDvaTpNaalaa saurvaat [qaoca hÜto²

saÜPpa ]paya baoiTnao saaMigatlaaca Aaho²
%yaapoxaa saÜPp ]paya mhNajao Aaplaa ‘AhM saÜDNaM²
maÜz\yaaMnaa qaÜDa maÜzopNaa gaajavaU idlaat kI tohI qaÜD\yaa vaoLanao lahana hÜtatca²


ek maa~ na@kI jao caaMgalaM Aaho %yaalaa naohomaIca DÜ@yaavar GaotlyaacaM maI maaJyaa Aa<aapya-Mtcyaa karikdI-t paihlaM Aaho²

maQalyyaa saunabaaš...


Cool_gal
Sunday, July 13, 2003 - 3:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KalaIla sava- i.d. maaJaoca hÜto......

jasao..
1´ svarda
2´ maMijarI
3´ lavaMgaI imarcaI
4´ Anauip`yaa
5´ [DlaI
6´ isamarna
7´ kiXmara
yaba_la maJaa
i.d. - bann kolaa jaa[la yaacaI malaa puNa- klpnaa Aaho.....²
tumha savaa-Mnaa yaamauLo jaÜ manastap hܚla %yaasaazI AaQaIca maaÔI maagat Aaho.....Ashishchaskar
Sunday, July 13, 2003 - 3:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AayalaaÊ ha tr i@laMTna caa kbaulaIjabaaba Aaho. :-)

Upas
Sunday, July 13, 2003 - 3:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cool_gal,
tumhI jaÜ spYTva>opNaa daKvalaat tÜ pahUna samastasa AcaMbaa jaahlaa.. AaiNa manastap mhNaala tr %yaacaI Aata savaya JaalaI Aaho² AsaÜÊ pNa ho krNyaa maagacaa ]_oXa samajaU Xakola kayaÆ

Ek_rasik
Sunday, July 13, 2003 - 3:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cool_gal,

ya pudhe ajoon kiti aani kuthale id karanaar aahes he pan sangoon taak na ekada :-)

Athak
Sunday, July 13, 2003 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

oh , kahIhI mhNaa Ê all those ids were cool naaMva :-)

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators