Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

spQaa-

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » spQaa- « Previous Next »

gaolyaa vaYaI- gaNaoXa%savaat GaoNyaat Aalaolyaa spQaa-Mnaa sava- maayabalaIkraMnaI ABaUtpUva- p`itsaad idlaa. toMvha (a vaYaI- doKIla punha spQao-cao Ayajana kolao Aaho. gaolyaa vaYaI- p`maaNaoca yaMda doKIla AapNa ]%saahanao sahBaaiga vavao hI ivanaMtI.

(a vaYaI- spQaa-MmaQao 3 mau#ya ivaYaya AamhI dot
Aaht. %yaa ivaYayaaMpOkI kuzlyahI ek vaa AiQak ivaYayaaMvar AapNa laoK ilahU Xakta. p`%yaok ivaYayaacaa 1 ivajaota va ek ]pivajaota GaiYat kolaa
jaa[la.

1. vya>Iica~Na kalpinak ikMvaa Kro
2. p`vaasa vaNa-na kalpinak nak
3. kivatocao rsaga`hNa tumhalaa AavaDlaolyaa / iBaDlaolyaa / samajalaolyaa kuzlyaahI kivatocao rsaga`hNa. saMpUNa- maUL kivata Xa@yat kvaIcyaa naavaasakT post krNao AavaXyak Aaho


------------------------------

saMyajak arun, asami, yogibear, nakul

  Thread Posts Last Post
p`vaasavaNa-na 66 09-12-03  2:39 pm
saaMgata 48 10-08-03  9:07 am
vya>Iica~Na 39 09-10-03  8:33 am
kivata rsaga`hNa 36 09-17-03  8:41 pm
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions