Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through April 02, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through April 02, 2005 « Previous Next »

Sakheepriya
Wednesday, March 02, 2005 - 7:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaI ‘ek KraKura naaistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatܒ hI kivata Takola kayaÆ dIPtIÊ ‘maÝnaacaI BaaYaaMtro’ maQyao Aaho bahutok. jamalaM tr Tak naa...
BTW tulaa maola TaklaMya baGa...

Naatyaa
Friday, March 04, 2005 - 5:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

devnagarit convert karayacha patience nahi.. minglish madhye lihito..

naastik..

ek kharakhura nastik jemva devalabaher thambato
temvha khara tar gabharyatach bhar padat asate
ki konitari aapalyapuratya satyashi ka hoina,
pan pramanikapane chikatun rahilyachya punyaichi!

ek kharakhura nastik jemva devalabaher thambato
temvha shakyata hote nirman
devane apala alas zatakun devalabaher yenyachi!

ek kharakhura nastik jemva devalabaher thambato
temvha korya najarene pahat rahato
sabhowatalachya halchali, bhavikanchya jatra...
konitari swatache oze swatachyach paayavar
sambhalat asalyache samadhan labhate devalach!

mhanun tar ek kharakhura nastik jevma devalabaher thambato
temha devala ek bhakta kami milat ase kadachit,
pan milate akanth samadhan ek sahakari labhalyache!

deul band zalyavar ek mast aalas devun
baher tatakalalelya nastikashi gappa marata marata
dev mhanato, "darshan det jaa adhun madhun..
tumacha vishwas nasel amachyavar,
pan amacha tar ahe na!"

devalabaher thambalela ek kharakhura nastik
kantalalelya devala mothya minnatwarine parat pathavato devalat
temva kuthe anant varshe gheu shakato apan darshan
astikatvachya bharajari shalit gudamaralelya devache..

ek kharakhura nastik jevma devalabaher thambato...Kshipra
Friday, March 04, 2005 - 6:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naaistk..

ek KraKura naistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatÜ
tovha Kr tr gaaBaaáyaatca Bar pDt Asato
kI kÜiNatrI Aaplyaapur%yaa sa%yaaXaI ka hܚnaaÊ
pNa p`amaaiNakpNao icakTUna rihlyaacyaa puNyaašcaI²

ek KraKura naaistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatÜ
tovha Xa@yata hÜto inamaa-Na
dovaanao Aaplaa AaLasa JaTkuna dovaLabaahor yaoNyaacaI²

ek KraKura naaistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatÜ
tovha kÜáyaa najaronao pahat rahtÜ
saBaÜvatalacyaa halacaalaIÊ BaaivakaMcyaa ja~a...
kÜNaItrI svatcao AÜJao svatcyaaca payaavar
saMBaaLt Asalyaacao samaaQaana laaBato dovaalaaca²

mhNauna tr ek KraKura naaistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatÜ
tovha dovaalaa ek Ba> kmaI imaLt Asaola kdaicatÊ
pNa imaLto AKMD samaaQaana ek sahkrI laaBalyaacao²

do}L baMd Jaalyaavar ek mast AaLsa do}na
baahor tTkLlaolyaa naistkaXaI gaPpa maarta maarta
dova mhNatÜÊ ‘dXa-na dot jaa AQaUna maQaUna..
tumacaa ivaXvaasa nasaola AamacyaavarÊ
pNa Aamacaa tr Aaho naa²’

dovaLabaahor qaaMbalaolaa ek KraKura naistk
kMTaLlaolyaa dovaalaa maÜz\yaa imaÙtvaarInao prt pazvatÜ dovaLat
tovha kuzo AnaMt vaYao- Gao} XaktÜ AapNa dXa-na
Aistk%vaacyaa BarjarI XaalaIt gaudmarlaolyaa dovaacao..

ek KraKura naistk jaovha dovaLabaahor qaaMbatÜ...

naa%yaa :-)Leena203us
Saturday, March 05, 2005 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeepchya sarvach kavita ved lavanarya ahet.mala pharach avadatat taychy kavita. leena

Mitr
Sunday, March 06, 2005 - 7:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nastik hi kavita farach avadli. Tasa sandeep khare yanchya baryach kavita avadtata; pan as a confirmed nastik hi kavita jastach aavadli.Especially the third stanza "konitari swatache oze swatachyach paayavar sambhalat asalyache samadhan labhate devalach!"


Sakheepriya
Wednesday, March 09, 2005 - 3:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mhNaalaÜ naahI....

tU gaolaIsa tovha ‘qaaMba’mhNaalaÜ naahI
‘ka jaaXaIƒ tohI saaMga mhNaalaÜ naahI
hÜtIsa jarI baajaUsa ]BaI tU maaJyaa
‘ho AMtr Aaho laaMba’ mhNaalaÜ naahI....

maja smarto naa tI vaoL kÜNatI hÜtI
Gana AÜlao ka tI najarca AÜlaI hÜtI
inapTUna kaZta DÜL\yaaMmaQalao paNaI
‘jaa² iÔTlao saaro paMga²’ mhNaalaÜ naahI...

baÜlaUna [qao qaklao maÝnaacao rvao
kÜNaasa kLalao mhNaUna tuja ]magaavao²
Asahayya laagalaa AatUna vaNavaa saara
pNa vaNavyaalaa %yaa Aaga mhNaalaÜ naahI....

baGa AnaÜL#yaagat caMd` TokvaUna BaaLI
AÜlaaMDUna gaolaIsa tU kivatocyaa AÜLI
tuja Anya nakÜ kahI tr saÜbat mhNaunaI
jaa Gao}na maaJaa raga
- mhNaalaÜ naahI....

ho Eaoya na maaJao² tuJaoca doNao Aaho²
mana maaJao AjaunaI inatla XauBa`sao Aaho
jaÜ ekca ]rlaa zsaa tuJyaa spXaa-caa
tÜ caMd`avarcaa Daga
-mhNaalaÜ naahI....

³‘maÝnaacaI BaaYaaMtro....’ maQaUna´


Dipti
Wednesday, March 09, 2005 - 1:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

neeta, kawita sangrahat 'deva mala....' nahie ga...mala pan havie ti kawita.....

fulrani,sandeepcha video thik ahe pan sandeep ani dance....yeh baat kuch hajam nahi hui..!!!

neelu,aga tula 'maunachi bhashantare' baddal kasa kay mahit nahi?? to tyacha pahila k.s ahe...awsome ahe!!!wachaylach pahije....PATHFINDER madhe milto..

sakhee,k.s anlas ka finally?ani mail milali ka tula?


Dipti
Wednesday, March 09, 2005 - 1:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HARKAT NAHI...
"akshar chhan aalay yaat!"
mazi kawita wachtana
maan tirki karat
ti ewdhach mhante....


dolyaat tudumb bharleli zop,
kapalawar pengat baslele kahi bhurte kes,
nistoon geleli ek chukaar jaambhai,
ani nantar.....
wachta wachta madhech
aapsuk mitlele tuze dole,
kalandleli maan,
ani haatatun ashich kadhitari nisatleli,
jaminiwar padleli
mazi kawitanchi wahi...


harkat nahi,harkat nahi;
kawita mhanje ankhi tari kay asta!!!

---
KONI DEVNAGRIT CONVERT KELYAAS ADVANCE MADHE-"DHANYAWAAD"

Mi_fulrani
Wednesday, March 09, 2005 - 5:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hey dipti kuthe sapdli kavita ?" harkat nahi"Aj_onnet
Thursday, March 10, 2005 - 6:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hrkt naahI...

" Axar Cana AalaMya yaat² "
maaJaI kivata vaacatanaa
maana itrkI krt
tI evhZMca mhNato....


DÜL\yaat tuDuMba BarlaolaI JaÜpÊ
kpaLavar poMgat basalaolao kahI BaurTo kosaÊ
inasaTUna gaolaolaI ek caukar jaaMBašÊ
AaiNa naMtr.....
vaacata vaacata maQaoca
Aapsauk imaTlaolao tuJao DÜLoÊ
klaMDlaolaI maanaÊ
AaiNa hatatuna AXaIca kiQatrI inasaTlaolaIÊ
jaimanaIvar pDlaolaI
maaJaI kivataMcaI vahI...


hrkt naahIÊ hrkt naahIÂ
kivata mhNajao trI AaNaKI kaya AsatM²²²

­­­Aj_onnet
Thursday, March 10, 2005 - 6:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kalaca saMdIpcaa ‘maÝnaacaI BaaYaaMtro’ ha kivatasaMga`h Gaovauna AalaÜ.
naistk hIca kivata punhapunha vaacalaI . mastca Aaho.. pustkacaI rcanaa va sajaavaT pNa Canaca Aaho.


Sakheepriya
Thursday, March 10, 2005 - 3:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dIPtI AaNalaa gaM maI finally ‘maÝnaacaI BaaYaaMtro...’ . Popular maQyao imaLalaa . tuJyaa maolalaa irPlaaya Taklaaya...

‘maÝnaacaI...’ maQalaI AaNaKI ek kivataiktI JaalaoÆ

ra~I baayakÜbarÜbar gaaDIva$na GarI jaatanaa
tI KÜDkr Aavaajaat saaMgaU laagato
Aamacyaaca Garacyaa KaNaaKuNaa....
‘haM... Aata [qauna DavaIkDo... Ata sarL...
%yaa maa$tIpasaUna ]javaIkDo vaLa...
qaÜDI puZo Gyaa AjaUna... paMZáyaa gaoTpaXaI qaaMbavaa...
haM ... baasa baasa .. [qaoca...’
AaiNa maga ]trtÊ psa- kaZt
ivacaarto hsat hsat
-‘hM... iktI Jaalaoƒ

84 laxa tr Jaalao AsatIlaca kI ip`yao²
ha trI XaovaTcaa kI navyaa janmavatu-Lacaa ha p`arMBa... za]k naahI²
gatjanmaaMcao Aazvat nasaolahI kahI AaplyaalaaÊ
pNa tovhahI AsatIla Asaoca tuJao janmap`amaaiNakÊ hsaro xaNa
AaiNa maaJao AMt
:sqa ]daisana p`Xna kahI²²

Aata psa- kaZlaIca Aahosa tr zova hatavar
eKadI saaKrhLvaI Ta^ÔI...
gaÜD cavaInao sa$ do AjaUna ek ra~...
AMQaaratca caZayacaa Aaho ek ek ijanaa...
hatat hat tovaZa rahU do Ô>....


Maitri
Thursday, March 10, 2005 - 8:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sakheepriya,
tumachyamule sandip khare chya anakhi kahi kavita vahcalaya milalya tar avadatil.anakhi ekhadi kavita takal ka , ha soumya shabdatala agraha :-)


Sakheepriya
Friday, March 11, 2005 - 6:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maO~IÊ
]Va Takto AaNaKI eKadI kivata...²


Jayavi
Saturday, March 12, 2005 - 1:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hrkt naahIÊ hI kivata kaya ilahIlaIyao ²²² ekdma jabardst ²²

Maitri
Saturday, March 12, 2005 - 7:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sakheepriya,
udyachya yenarya kavitebaddal attapasun dhanyawad. ani udyachi utsukata. :-)


Sakheepriya
Sunday, March 13, 2005 - 6:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


नामंजूर


जपत किनारा शीड सोडणे
- नामंजूर!
अन वार्‍याची वाट पहाणे
- नामंजूर!
मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची
येईल त्या लाटेवर डुलणे
- नामंजूर!

मला ऋतुंची साथ नको अन् कौल नको
मला कोठल्या शुभशकुनांची झूल नको
मुहुर्त माझा तोच ज्याक्षणी हो इच्छा
वेळ पाहुनि खेळ मांडणे
- नामंजूर!

माझ्याहाती विनाश माझा! कारण मी!
मोहासाठी देह ठेवतो तारण मी!
सुंदरतेवर होवो जगणे चक्काचूर
मज अब्रूचे थिटे बहाणे
- नामंजूर!

रुसवे
- फ़ुगवे... भांडणतंटे... लाख कळा
आपला
- तुपला हिशेब आहे हा सगळा
रोख पावती इथेच द्यावी अन् घ्यावी
गगनाशी नेणे गार्‍हाणे
- नामंजूर!

नीती, तत्वे... फ़सवी गणिते! दूर बरी!
रक्तातील आदिम जिण्याची ओढ खरी!
जगण्यासाठी रक्त वहाणे मज समजे,
पण रक्ताचा गर्व वाहणे
- नामंजूर!

Saurabh
Sunday, March 13, 2005 - 9:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaah² Jakasa Aahot (a..

Upas
Monday, March 14, 2005 - 6:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro vaa barM JaalaM saKo TaklaIsa hI kvvaalaI.. vaOivaQya mhNatat to ho²

Zaad
Monday, March 14, 2005 - 9:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kvaIcao AayauYya...

kvaIcao AayauYya saÜpo Asato yaasaazI
kI ek jarI Assala kivata ilahIlaI %yaanao
trI marayacaI mauBaa Asato %yaalaa
kvaIcao AayauYya AvaGaD Asato yaasaazI
AXaI eKadI kivata ilahIlaI gaolyaacaI
XaovaTpya-Mt Ka~I nasato %yaalaa


Aj_onnet
Monday, March 14, 2005 - 9:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kalaca ‘AayauYyaavar baÜlau kahI’caI QvanaIfIt ivakt Gaovauna eoklaI. pNa idvasaoMidvasa saMdIpcyaa saMgaItatlao naaivanyaÊ jaadu kmaI hÜt caalalao Aaho ho jaaNavalao. sava-ca kivata Cana AahotÊ pNa gaaNao mhNauna f> ‘AayauYyaa var baÜlau kahI’ hoca ek gaaNao Cana vaaTto. ‘idvasa Asao kI’.‘maI gaato ek gaaNao.’ ikMvaa ‘kQaI ho kQaI to’ cyaa maanaanao (a QvanaIfItItIla kivata gaaNao mhNauna farXyaa Baavat naahIt.

Zaad
Monday, March 14, 2005 - 10:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIpcaa ipMD mauLat eka kvaIcaa AahoÊ gaItkaracaa navho. %yaamauLo kdaicatÊ AjayaÊ tulaa vaaTto tsao Asaola. pNa jasao eKaVa kivatoba_lacao mat p`%yaokacao iBaÙa AsaU XaktoÊ tsaoca gaaNyaacaodoKIla Aaho. malaa svatÁlaa AayauYyaavar baÜlaU kahI maQalaI javaLjavaL sagaL\yaa kivata gaaNaI mhNaUnahI KUp AavaDlyaa. raihlaa mau_a saMdIpcyaa saMgaItatIla naaivanyaacaa Ê tr malaa AsaM vaaTtM kIÂ laÜkip`yaÊ samaantr AaiNa AiBajaat yaa tIna saaih%yap`karaMpOkI sandIp laÜkip`ya kavyainaima-tIt jaast rmat Aaho. Asao inadana %yaacyaa kaya-ËmaaMva$na trI vaaTto. vastuisqatI tXaI nasaolahI..pNa naivana gaaNyaaMcyaa inaima-tIcyaa naadat %yaacyaa kavyaatlaI jaadU kahIXaI kmaI JaalaI AahoÊ AsaM maa~ kuztrI na@kIca vaaTtMya. ho maaJaM mat Aqaa-t %yaacao saQyaacao kaya-Ëma baGaUna Jaalao Aaho....

Hems
Tuesday, March 15, 2005 - 12:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ixap`aÊ AJ, saKIip`yaaÊ Qanyavaad ! sauMdr Aahot yaa saaáyaaca kivata .." maÝnaacaI BaaYaaMtro " --- naava eoklaM tovhapasaUnaca ha kivatasaMga`h vaacaayacaI [cCa hÜtI .. Aata tumacyaamauLo yaa kivata trI vaacaayalaa imaLalyaa !

JaaD , hÜÊ malaahI " Aayauyaavar baÜlaU kahI " maQalaI gaItMÊ kivata mhNaUnahI djao-dar vaaTtat.malaa AjaUna %yaacaa kaya-Ëma eokNyaacaI saMQaI imaLalaolaI naahI pNa trI tumacaa " laÜkip`ya saMgaIt " caa mau_a maa~ pTlaa.


Aj_onnet
Tuesday, March 15, 2005 - 11:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaacabarÜbarÊ %yaacyaa saMgaItatlaI jaaduhI kmaI JaalyaasaarKo vaaTto.
‘idvasa Asao kI ’ maQaIla kivataMcyaa caalaI va saMgaIt AaiNa ‘AayauYyaavar’ maQaIla gaaNyaaMnaa idlaolao saMgaIt (at quality cyaa dRYTInao Kup frk Aaho. AsaÜ. ha (a BB cyaa kxaotlaa ivaYaya naahI.


Zaad
Tuesday, March 15, 2005 - 12:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AjayaÊ maaJyaa maaihtIp`maaNao yaa dÜnhI Aalbama maQaIla saMgaIt salaIla kulakNaI-cao Aaho. Ôar kmaI gaaNyaaMnaa saMdIpnao svatÁ caalaI idlyaa Aahot. AsaÜÊ saMgaItacyaa djaa- poxaa Ê to vaOyai>k patLIvar eKaValaa iktI Baavalao ho jaast mah<vaacaoÊ naahI kaÆ

Aj_onnet
Tuesday, March 15, 2005 - 12:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahIÊ dÜnhI QvanaIfItIMnaa saMgaIt saMdIpcaoca Aaho. idvasa Asao kI maQyao saMdIp va XaOlaoXanao gaaNaI mhMTlaI Aahot. tr ‘AayauYyaavar’ maQyao
saMdIp va salaIla nao gaaNaI mhMTlaI Aahot. ‘idvasa’ maQalaI sava-ca gaaNaI manaalaa Baavatat va iBaDtat. pNa ‘AayauYyaavar’ maQalaI f> 2 vaa 3.
malaa vaaTtoyaÊ saMdIpnao saMgaItacaI jabaabadarI salaIlavar saÜpvaavaI. btw XaOlaoXa ranaDo ba_la latest info kuNaalaa Aaho kayaÆ


Maitri
Monday, March 28, 2005 - 4:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sakhipriya
tuzyamule chhan kavita wachayala milalaya sandeep chya.
dhanyawad.

Iravati
Tuesday, March 29, 2005 - 7:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dhanyavaad tumha sagalyana....!!!!
khup chhan kavita vachayala milalya tumachyamule....

Btw, mala 'Aayushyavar bolu kahi' ya album madhil 'atasha ase he mala kay hote' ya ganyachi mp3 havi hoti. Ithe ti cd milat nahiye.

kunakade asalyas plzzz mala
iravati152@yahoo.co.in var mail kelyas uttam hoil....

Maitri
Tuesday, March 29, 2005 - 5:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iravati,
mazyakade te gane aahe. pan MP3 nahiye. tasacha chalat asel tar pathavate.

Adwaitms
Wednesday, March 30, 2005 - 10:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi,
mi adwait.
aataparyant mi hya thikani kadhich
aalo navhato.
aaj hya kavita pahun jhakas vatatay.
thanks 2 u all.
mala koni sandip khare chya kavita sangrahancha nav sangel ka ??
mhanje mala tya sangrahi thevta yetil.
tyachi sarivar sar vagaire vachun tar mi thet harishchandra gadavar pochalo.
masta lok aahat tumhi sagle.
thanx 1nce again.
bye :-)

majha id
adwaitms82@in.ibm.com aahe.
you can mail me here.

Zaad
Wednesday, March 30, 2005 - 11:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Adwait,

Sandeep chya kavyasangrahache nav ahe: "Maunachi Bhashantare".. Tula he pustal Path Finder(near Neelayam Theatre)yethe milel...

Adwaitms
Thursday, March 31, 2005 - 6:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zaada dhanyavaad.
var lihilelya saglya
kavita mala tyat miltil ka ??
naslyas ankhin 1khadya sangrahache naav sangne.actually i m in b'lore aani mi pustak ithe magavnar aahe.
i m very sorry 4 eating this valuable space
bye n thanx.

Ankur5
Friday, April 01, 2005 - 9:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi All Sandeep Khare Fans,

Me kalach 'Ayshyvar Bolu Kahi' program dusaryanda pahila.
Amazing one..

Ani ho jyani koni lates program pahila aahe for them : Navin kavita add zali aahe "Deva Mala Roj Ek aapghat kar " kunakde lihali aasale tarplz post it here.

personal gmail address,
hiankya@gmail.comZaad
Friday, April 01, 2005 - 9:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Adwait,
Sandeep cha to ekach sangrah publish zala ahe...pan bahutek kavita tula tyat miltil. urlelya kavita tula "Diwas Ase Ki" , "Ayshyavar Bolu Kahi" , "Kadhi he Kadhi te" , "Mi Gato Ek Gane" ..ya cassetts madhe miltil....ani yatahi nasalelya tyachya kavita tula either tyachya live programs madhe kiwwa maayboliwar kuni post kelya tar ithech wachayala miltil.....

Iravati
Saturday, April 02, 2005 - 7:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'Maunachi Bhashantare' madhil kahi kavita....


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators