Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
M. M. DESHAPAANDE

Hitguj » Language and Literature » पद्य » M. M. DESHAPAANDE « Previous Next »

Sumati_wankhede
Wednesday, March 09, 2005 - 9:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMtirxa ifrlaÜ pNa

AMtirxa ifrlaÜ pNa
gaolaI na ]dasaI
gaolaI na ]dasaI Â
laagalao na hatalaa
kahI AivanaaXaI
khI AivanaaXaI ²

ixaitja tuJyaa carNaaMcao
idsato ro dUr
idsato ro dUr Â
Gao}ina maI caalau ksaa
Barlaolaa }r
Barlaolaa }r ²

jair vaaTo jaD kLlao
tL kLlaa naahI
tL kLlaa naahI Â
jaD mhNatoÊ ‘ maaJaa tU.’
ixaitja mhNaoÊ ‘naahI.’
ixaitja mhNaoÊ ‘naahI.’

AMtirxa ifrlaÜ pNa
gaolaI na ]dasaI
gaolaI na ]dasaI ²


Sumati_wankhede
Wednesday, March 09, 2005 - 9:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sajaa

duKtca naahI %yaalaa
duÁK trI ksao mhNaU Â
laagatca naahI paNaI­
iktI KNaU Æ iktI KNaU Æ

duÁK naahIÊ [jaa naahIÊ
sauK naahIÊ majaa naahI Â
sajaa maa~ AXaI kahI
QaD jagaU dot naahI.Sonalee
Thursday, March 10, 2005 - 8:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatI tuJaa ha ]pËma Kupca stu%ya Aaho. tuJyaa vaacanaacaa AamhalaapNa fayada hÜtÜya. f> ek suggestion Aaho kI jar tu yaa kvaIM ivaYayaIpNa qaÜDosao TakU XaklaIsa tr baGa naM. karNa baroca laÜkM ³maaJyaa saarKo´ Asaitla jyaaMnaa yaa kvaIMba_\la maaihtI nasaola.

Sumati_wankhede
Friday, March 11, 2005 - 4:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kLt naahI ²

CatIvar dgaD jarI zovalaa
trI hI ihrvaI panao
kuzUna fuTtat kLt naahI.

iktIhI mhTto kI maI sauKI Aaho
trI maaJyaa gaItaMtUna
mana ka rDto kLt naahI.

kuNaa Avya>aXaI maaJao naato jaDlao Aaho
mhnaUna maI maaJaa naahI
AaiNa sayaoÊ tuJaahI naahI.

CatIvar dgaD jarI zovalaa
trI hI ihrvaI panao
kuzUna fuTtat kLt naahI.


Sumati_wankhede
Friday, March 11, 2005 - 5:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa gaulaabaacyaa

yaa gaulaabaacyaa vaaL@yaa kaDIva$na
jarI tU hat ifrvalaasa
trI itlaa fulao yaotIla AXaI tU ²
AaiNa maI Æ
sap-NaasaarKa. nausata jaLNaara ² malaahI fulao yaotat...
pNa tI izNagyaaMcaI ²


Raviupadhye
Friday, March 11, 2005 - 6:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumaitÊsaÜnaalaI p`maaNao maaJaI hI ivanantI Aaho kI doXapanD\yaaMba_la maaihtI idlyaasa rsaasvaadna Cana hܚla

Sumati_wankhede
Friday, March 11, 2005 - 8:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ma. ma. doXapaMDo ivadBaa-tlao AkÜlyaakDcao kvaI Aahot. varIla kivata %yaaMcyaa ‘vanafula’ yaa kivatasaMga`hatIla Aahot.

Paragkan
Friday, March 11, 2005 - 3:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kLt naahI .. good one !

Bee
Saturday, March 12, 2005 - 2:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kLt naahIcao pihlao kDvao KUpca Cana Aaho.

Kshipra
Saturday, March 12, 2005 - 2:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatIÊ tuJaa kivatocaa caa^šsa mast Aaho. tuJyaa maahItIsaazI AasaavarI kakDo (aMcaa naivana saMga`h p`isaQd Jaalaa Aaho. ‘rhaTalaa gatI idlaIyao maI’

Surthorat
Sunday, March 13, 2005 - 7:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaagaRtIcyaa vaRxaaKalaI


jaagaRtIcyaa vaRxaaKaalaI
svaPna pakLyaaMcaa saDa
AaozaMvar roMgaaLtao
spXa- AaozaMcaa tovhZa

halao kaLjaacao pana
yaota JauLUk jaraXaI
hLuvaar kujabauja
Aata basalaI tLaXaI

]nho AalaI var trI
gaa~aMvar spXa- Cayaa
caaMdNyaat nha}inayaa
kosa vaaLvaI duinayaa

svaPna saDa BavatalaI
dRYTI QauMDaiLto vaaT
Qauko sarta samaaor
jaga ]GaDo AfaT

xaNa AaoZI puZo pNa
maagao paz ifrvaonaa
sauK saaMDlao jaoqao tI
jaagaa dUr krvaonaa


vanafula


Surthorat
Monday, March 14, 2005 - 6:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thana

saara AMQaarca Pyaavaa
AXaI laagaavaI thana
eka saaQyaa sa%yaasaazI
dota yaavao pMcap`aNa

vhavao evaZo lahana
saarI manao kLao yaavaI
Asaa laaBaavaa ijavhaLa
paYaaNaacaI fulao vhavaI

sava- kahI dota yaavao
Eaoya rahU nayao hatI
yaavaI laaivata kpaLI
Bai@tBaavanaonao maatI

f@t maaozI Asaao CatI
du:K saaro maapayalaa
gaLao laaja gaLao KMt
kahI nakao Jaakayalaa

rahao banaUna AakaXa
maaJaa XaovaTcaa Xvaasa
manaamanaat ]ravaa
f@t p`omaacaa sauvaasa


Sumati_wankhede
Monday, March 28, 2005 - 4:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI ]<ar dota yaot

naahI ]<ar dota yaot
kaL\yaaku+ AMQaaralaa Â
naahI ]<ar dota yaot
icarsqaayaI vaodnaolaa ²

icarsqaayaI vaodnaocao
]<ar ek AEaU f> Â
kaL\yaaku+ AMQaaracao
]<ar ek hak f> ²

naahI ]<ar dota yaot
GaabartÜ gaiNatalaa Â
bauwacyaahI DÜLa AMtI
XaUnyaacaaca qaoMba Aalaa ²

naahI ]<ar dota yaot Â
vaodnaaca barI Aata
ivacaa$na pahIna maI
maR%yaulaaca jaata jaata ²


Sumati_wankhede
Monday, March 28, 2005 - 5:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]gaIca

]gaIca baÜlalaÜ
Aqaa-vaINa XabdÊ
]gaIca raihlaÜ
xaNaBarI stbQa ²

]gaIca vaaTot
ADvaUna tulaa
vaoD\yaaprI kahI
p`Yna ivacaarlaa ²

]gaIca hatat
Gao}inayaa hat
AÜzI daibalaa maI
tovha Aavaogaat ²

]gaIca iXarlaÜ
tovha AaDranaIÊ
if$inayaa AalaÜ
inaL\yaa naBaatunaI ²

]gaIca KuDlaa
vaolaIcaa bahr Â
]gaIca ijaBaolaa
laaivalao jahr ²


Sumati_wankhede
Thursday, April 07, 2005 - 9:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

irta

]gaa halaivatÜ caafa
nasatanaa fulao panaoÂ
ksao jamaavao AapNaaM
ir%yaa manaaMnaI BaoTNaoÆ

gauNagauNatÜ svatÁXaI
Xabd nasalaolao gaIt
AaMgavaLNaI pDlaI
ÉLlaolaI janarIt²

ip} pahtÜ naIilamaaÊ
svaPna pkDUM pahtÜÂ
BaaravaUna jaatÜ tr­
Asaa irta kaM rahtÜÆ


Sumati_wankhede
Thursday, April 07, 2005 - 10:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQalaa maI tDa Aaho

maaJyaa manaalaa naomaka
caukIcaaca Aqa- laagaoÂ
AayauYyaacaI gauMtavaL
Ga+ pILÊ jaunao Qaagao²

caukIcyaaca Aqaa-var
]Bao GarÊ ]BaI BaaYaaÂ
naaDInaaDItUna vaaho
ek BaukI AiBalaaYaa²

Ga+ pIL tÜDayalaa
AaNaU kÜzlao maI baLÆ
AMgaavartI AjaUna
maagalyaa janmaIMcao vaL²

jagaayaacao Aaho malaa
mhNaUnaIca Aqa- KÜTo...
laavaUinayaa jagatÜ maI
Jaalao Baavanaocao gaÜTo²

AXaa jagaNyaacaI caID
tIhI ek pIDa AahoÂ
dÜna idXaaMcyaaÊ kaLaMcyaa
maQalaa maI tDa Aaho²
Iravati
Friday, April 08, 2005 - 11:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gr8.... Madhala mi tada aahe...Mastch

Sumati_wankhede
Wednesday, January 04, 2006 - 8:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

२५ डिसेम्बर २००५...
ह्या दिवशी म.म. देशपान्डे गेल्याचं कळलं अन अवघ्या चैतन्यालाच झाकोळलेपण येऊन गेलं. आपल्या शरिरातल्या रक्ताच्या थेम्बा थेम्बातून झिरपत झिरपत अंतहृदयात कायमची विसावणारी म.म. ची कविता... 'वनफुला'न्ची गाणी गात... 'अंतर्देही'चा शोध घेत... अवघ्या जगाचेच श्वास' असलेला हा शब्दधनी अखेर काळाच्या पडद्याआड गेला.. शरिरानं...पण मनानं मात्र... माणसाचे श्वास थाम्बतात पण जगाचे श्वास मात्र चालतच रहातात हे शाश्वत सत्य सान्गणारी म.म. ची कविता. वनफुल, अंतर्देही आणि प्रकाशनाच्या वाटेवर असलेला जगाचे श्वास ही अवघी तीन सोनपावले काळाच्या पटलावर आपला चिरंतन ठसा उमटवून गेली आहेत....


Sumati_wankhede
Wednesday, January 04, 2006 - 11:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'वनफुल'मधील ह्या दोन कविता....

खुडलेस तुवा मला

खुडलेस तुवा मला
फुललेल्या गेन्दापरी;
नाही ठेविलास प्राण
तोहि म्हणायला उरी

सारे घेतलेस माझे
सारे काही हिरावून;
मागे ठेविली परंतू
एका जन्माची खूण

माझ्या जखम उरीची
सुख देते चंद्रापरी;
राहिले ना आता मागे
माझे म्हणायाला जरी.


प्रेम केले कुणी

प्रेम केले कुणी
कुणि दगड मारिले;
जिंकिले कुणि कुणा
कुणि सर्वस्व हारले;
दगड पूजिले कुणी
कुणि नुसता अवकाश;
कुणि रोखून धरिले,
कुणी उधळिले श्वास.
जीवनेश्वराची ही
मिरवणूक चालली;
कुणी मिसळले तीत,
कुणि दुरून पाहिली.


Sumati_wankhede
Monday, July 31, 2006 - 8:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'अंतर्देही' ह्या काव्यसंग्रहामधून...

कुणी नाही

वास्तवातून वास्तवात
विस्तवातून पुन्हा विस्तवात
निखारे दाहक
वितळल्या मनाचे
कुणी नाही वाहक.


नर्मदा

मी दगड होऊन नर्मदेच्या पाण्यात
माझ्यावर धुणे धुतले लोकांनी
किती बरे वाटले
ना मी गढूळ झालो
ना गढूळ झाली नर्मदा
लोकांनी मात्र स्वच्छ कपडे घातले.
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators