Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through March 02, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through March 02, 2005 « Previous Next »

Dipti
Friday, February 04, 2005 - 11:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

neeta,kuthe honar ahe prakashan?
tyacha pahila kawitasangraha wachla ahes ka?

Upas
Friday, February 04, 2005 - 12:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maoGa nasata vaIja nasata...

maoGa nasata vaIja nasataÊmaÜr naacaU laagalao
jaahlao [tukoca hÜto kI tulaa maI pahIlao²

gaÜrT\yaa gaalaaMvarI ka caÜrTa ha ri>maaÆ
tU malaa caÜ$na baGatanaaÊtulaa maI pahIlao²

evaZo naajaUk Aaho vaya tuJao maaJyaa fulaa
rMgadoKIla pakL\yaaMvar Baar vaTU laagalao²

pahta tuja rMga ]DUnaI hÜ[ gajara paMZra
Xalya ho %yaacyaa ]rIcao baGa saugaMQaU laagalao²

laaK naxa~o ]raXaI naBa trIhI hL\hLo
ho tuJao naxa~ vaOBava ka Qarovar rahIlao²

Bar phaTo maI fulaaMnaI dRYT kaZUna TaklaI
pahtI svaPnaI tulaa jao Baya tyaaMcao vaaTlao²²²

saÝjanya : idPtI panasao


Paragkan
Friday, February 04, 2005 - 4:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zakaaaaas ...!

Giriraj
Friday, February 04, 2005 - 5:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

@yaa baat hO² ­­ ­­ ­­

Saurabh
Friday, February 04, 2005 - 5:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khr² .. .. ..

Dipti
Saturday, February 05, 2005 - 4:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Upas,saujanya wagare jara formal watat nahie ka? LOL

Neeta_boltiy
Saturday, February 05, 2005 - 11:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

prakashan yashawantrao chavan natyagruhat ahe 11 tarakhela....tyat "loveletter" "advi ubhi sagali ek goshtch gosht" vaiagre aatta parynat aprakashit kavita ahet

Dr_ashutosh
Monday, February 07, 2005 - 5:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Just heard a new poem named GHATASPOT from sandeep while chitchatting. Tyatala avadalelya don oli ( smaranashaktiwar visambun ) ithe lihito :

Kro tr evaZoca Kro Asato
AaQaI to ekmaokanaa AavaDt Asatat
AaiNa Ata to ekmaokanaa AavaDt naahIt

...
p`ya%napUva-k javaL yaavao tr
nakLt dUravaaca yaotÜ
Kro tr evaZoca Kro Asato
AaQaI to ekmaokanaa AavaDt Asatat
AaiNa Ata to ekmaokanaa AavaDt naahIt

Sadhyaa oli ahet pan fara ashay sampanna ahet.

Neeta_boltiy
Monday, February 07, 2005 - 6:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

konakde tyachi "deva mala roj ek apaghat kar" ahe ka kavita

Dipti
Monday, February 07, 2005 - 12:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

love letter... (ll=love letter)

love letter,love letter mhanje love letter asta
thet jaun bolnyapeksha easy ani better asta
god gulabi thanditla god gulabi sweater asta
ghusal ghusal ghusallelya manamadhla butter asta

ll,ll, mhanje ek song asta
jyatla content right ani grammar nehmich wrong asta
suchat nahi tewha tumchyaa heart madhli pain asta
ani jewha suchta, tewha nemka khishaat pen nasta
patla tar pappi ani khatakla tar khetar asta


ll,ll mhanje rare habit asta
warti warti lion aatun bhedarlela rabbit asta
shaky shaky hatanmadhun thartharnara word asta
nuktach pankha futlela cute cute bird asta
hopeful dolyanmadhla drop drop water asta

ll,ll mhanje ek agreement asta
50 percent certain ani 50 cha judgement asta
opponent chya strategy war pudhcha sagla depend asta
sagla asto thet souda kahi suddha lent nasta
heart deun heart ghyaycha saral sadha barter asta


ll,ll mhanje ek dream asta
life chya pastry warla sweet sweet cream asta
ardha ardha pyaawa asa shahalyamadhla water asta
tisryasathi nahich asa agdi private matter asta
doghanpurtach bandhlela 70 mm theater asta


ll,ll mhanje pahila sip asta
chawisathi aturlelya teenager cha lip asta
fesallelya nashibansathi hawahawasa glass asta
out hotil tyanchyasathi dusrya diwshi tras asta
zepel tyannich ghyawi asa without pani quarter asta

love letter, love letter mhanje love letter asta!!!

Amit_padwal
Thursday, February 10, 2005 - 9:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dahali...sandipchi doctorani post keleli navin kavita..image karun pathwtoy...size limit aslyamule quality kharab aahe...cant help

Amit_padwal
Thursday, February 10, 2005 - 10:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aayushyawar Bolu Kahi

Parijaat
Friday, February 11, 2005 - 8:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

can anybody tell me that following lines belongs to which poem (kavita ) of Sandeep:


Aaj me aayushya maze chachapayala lagalo….

Nemake te harawale je japayala lagalo…..Gita mazya lekhaniche etake bhinale tila…..

Ti lihayala lagali ana mi suchaya lagalo…..


if anybody gets this poem,then plz send post that poem here.Kshipra
Friday, February 11, 2005 - 3:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]pasaÊ tuJyaasaazI.

krar

cala Aata baÜlauna Gao} ² baÜlauna Gao} qaÜDo²
saukNyaaAaQaI maatI AaiNa jaaNyaaAaQaI tDo²
saMpt Aalaaya pa}sakaL ²ivart caalalaot maoGa
ivajaocaIhI Aata satt ]zt naahI roGa²
maRdgaMQaanao Aava$na Gaotlaaya QauMdavaNyaacaa KoL
maÜrpMKI ipsaaáyaaMnaI hI imaTNyaacaI vaoL
saavaL\yaa saavaL\yaa hvaot qaÜDM imasaLt caalalayaM ]nh
KLKLNaarI nadI Aata vaahto japUna japUna

cala Aata baÜlauna Gao} baÜlauna Gao} qaÜDo
laxaat zova Aqaa-poxaa Xabdca Asatat vaoDo
manaamaQalaa kanaakÜpra caacapUna Gao naIT
laplao AsatIla AjaUna kÜzo caukar Xabd QaIT
najaraÊ AazvaNaÊ Xapqaa... saaáyaanaa ]nh Vayalaa hvao
jaaNyaasaazI AÜlao mana vaaLvaayalaa tr hvao
hLvaI ibaLvaI hÜt pahU nakÜsa maaJyaakDo
maaJyaapoxaa laxa do maaJyaa baÜlaNaakDo
BaoTNyaaAaQaIca inaiXcat Asato jaovha vaoL jaayacaI
samajaUtdar maulaaMsaarKI KoLNaI Aava$na GyaayacaI
ekdma kr paz AaiNa mana kr kÜro
BaoTlaÜ to hI baro Jaalao caalalaÜ to hI baro
maI ho GaotÜ Aava$na saaro tU hI saava$na jaa
tLhatIcyaa roYaaMmaQlyaa vaLNaava$na jaa
Kuda ibada Asalaaca tr maga %yaalaaca saÜbat Gao
‘krar pUNa- Jaalaa’ AXaI sahI tovaZI do ²Sakheepriya
Sunday, February 13, 2005 - 6:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XauËvaarI ³11 tarKolaa´ saMdIpcaa ‘maÝnaacao BaaYaaMtr’ ha pihlaaca kavyasaMga`h ‘kaÐiTnaoMTla’ tÔo- naanaa paTokraMcyaa hsto p`kaiXat Jaalaa. p`kaXanaacyaa kaya-ËmaanaMtr %yaanao AaiNa Da^. sailala kulakNaI-MnaI %yaatlyaa kahI kivata AaiNa gaaNaI saadr kolaI. ‘yaXavaMtrava’ laa hÜta kaya-Ëma. KUpca Cana Jaalaa. XaMkr vaOV kaya-Ëmaacao AQyaxa hÜto.

‘maÝnaacao BaaYaaMtr’ yaa pustkacao sva$p KUpca vaogaLo AaiNa doKNao Aaho.


Maithilisurve
Sunday, February 13, 2005 - 9:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wa amit mast kam kelas

Dipti
Sunday, February 13, 2005 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maithili...asa darshan det ja adhun madhun..
aso....swagat ahe..
well, sandeepcha fresh kawitasangraha aprateem ahe.....pustakachi style....
ani kawita tar LAJAWAAB!!!!! must read for everyone...

Pramokalpa
Sunday, February 13, 2005 - 8:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi guys i am sending u kavita plz readit

Dr_ashutosh
Monday, February 14, 2005 - 5:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandIpica maulaaKt maI GaotÜya yaa XainavaarI . jamala tr jaÉr yaa saaro. Aqaa-t tÜ %yacyaa kivata e[kvaNaar Ahoca. maulaaKt Asaola informal AXaI

Venue : PATHFINDER , Near Nilayam Theater
Time : 6.30 Pm , Saturday , 19 February


Amit_padwal
Monday, February 14, 2005 - 7:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HI Ashutosh....

Mi naskki try karin....sat la tikade yaycha....

Thanks for the info though...I will go and check at alurkar's soon....

Maithilisurve
Monday, February 14, 2005 - 10:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi dipti thanks for swagat me pan ata navin sangrah aanatey

Dipti
Monday, February 14, 2005 - 10:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hey...mastach....mi pan try karen yayla....

Dipti
Monday, February 14, 2005 - 2:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kshipra, aga ek ol missing ahe
stanza 2 madhe 5wya ani 6wya oli madhe 'jaanyaadhi ole man walayla tar have!' he rahile ahe.
anyways....kawitasangraha kasa watla?

Upas
Tuesday, February 15, 2005 - 9:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ixap`a sahI... KUp KUp mhNajao KUpca Qanyvaad... saMdIpcyaa Aavaajaat eokavaI hI.. krar maQyao kLsa gaazlaaya %yaanao..

Neeta_boltiy
Thursday, February 17, 2005 - 11:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ya navin kavita sangrahat "deva mala roj ek apghat kar" ahe ka?

Ganeshd
Thursday, February 17, 2005 - 12:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kunakade Sandeepchi - swar tipecha (am I right?) aahe ka? Aiktana shabd neet kalat naheet mhanoon...

Mi_fulrani
Friday, February 18, 2005 - 2:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Re fulanchi rokh kimmat karu naye koni ...
ya kavitetil "saat futkya ghagarituna janma ha galta
themb yaatila ekhi dvadu naye koni"
ya olincha artha koni sangel ka?


Neelu_n
Monday, February 28, 2005 - 7:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'Aayshyavar Bolu Kahi' Ya Album madhali Kavita

Aatasha mala he ase kay hote
Kunya Kalache Paani Dolayt yete
Bara bolata bolata stabdh hoto
Kashi shantata shunya shabdat yete 1
Kadhi datu yeta nabhacha pasara
Kasa savala rang hoto manacha
Ase halate aat haluvar kahi
Jasa sparsh panyavari chandanyacha 2
Kashi hi avashtha, Kunala kalave
Kunala pusave Kuni Uttarave
Kiti Khol jato tari tol jato
Asa tol jata kuni savarave 3

Mast aahe na, Kase bare shabd suchatat yanha.

Neelu_n
Tuesday, March 01, 2005 - 11:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIp Krocaa naivana Albama kÜNata AahoÆ

Doctor
Tuesday, March 01, 2005 - 2:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mee BAMS cha ek vidyarthi aahe. nagpurhun .mala sandip khare yaanchyabaddal adhik mahiti havi aahe

Neelu_n
Tuesday, March 01, 2005 - 3:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi nukatch maybolivar register kele aahe. aani main mahanje sandeep khare che evedhe chahate baghunach..karan mi sudhha tychya ganyachi kattar chahati aahe. Tychyi sarvch gaani ekadam zakaas aahet. ekadam bhidatat..

by the way Doctor, mazya mahiti nusar Sandeep ad-agency madhe copywriter aahe. Aani tynae barich gaani compose keli aahet,swata gayali aahet. Tychaya kahi cassettes hi marketmadhe aalya aahet.

Neelu_n
Wednesday, March 02, 2005 - 11:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa baajaUlaa kÜNaI ifrkt naahI Asao vaaTtoÆÆÆÆÆ

Dipti
Wednesday, March 02, 2005 - 12:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

main hoon na!!!
neelu,nawin album nahie...latest tari 'ayushyaawar' ahe....ajun nawin yenar ahe asa aikla ahe....tu 'maunachi bhashantare' wachla ahes ka?

Mi_fulrani
Wednesday, March 02, 2005 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dipti, sandeepcha navin 'video' yenar asa aikla. ani tyat tyane dance pan kelay asa mhane.

Neelu_n
Wednesday, March 02, 2005 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idPtI
maÝnaacaI BaaYaaMtro Æ vaacanaat naahI Aalaya. PlaIja malaa jara %yaaivaYayaI jara saivastr saaMga naa.
fularaNaIÊ... huXXa.. e f> raNaIca m*Nato tulaa... ha tr saMdIpnao ksalaa Dansa kolaa AahoÆ

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators