Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
बालकवि

Hitguj » Language and Literature » पद्य » बालकवि « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through August 26, 199912 08-26-99  1:49 pm
Archive through December 03, 200435 12-03-04  6:50 am

Aavli
Friday, July 01, 2005 - 4:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Surthorat, mala baalkavinchi 'NISARGZARA' kavita milel kay

Shirishk
Friday, July 08, 2005 - 7:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaakDo sanQyaarjanaI AahoÆ

AstigarIcyaa AiBanava kunjaI inajalaa navanaaqa
vaaÉNaIcao ica<a
p`qama tarko pha saiK tva ek puZo AalaI
hI dusarI hI itsarI Aata ikittrI Bavataila²
AalaI hÜtI BartI Aata Ast samaud`alaa
%yaa laaTantuna kaya saanDlyaa (a maÜ]i>k maalaa

ashi kahitari ahe!

Surthorat
Sunday, July 10, 2005 - 7:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AvalaI tumhalaa
inaJa-rasa hI kivata paihjao Aaho kaya
?

Surthorat
Sunday, July 10, 2005 - 7:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMQyaarjanaI

AstigarIcyaa AiBanava kuMjaI inajalaa inajanaaqa
baGata baGata %yaasa rMgalao vaa$iNacao ica<a
hLUca pahto maQaur hasato jaato laajaUna
mhNao manaaXaI “jaIva Taku ka ha AaovaaLUna”
p`omainaBa-ra baGauna saKIlaa Baaskr maayaavaI
jaata jaata saaKrcauMbaa ek itcaa Gao[-
laajalaajaunaI jaIva satIcaa maga AQaa- Jaalaa
%yaatca Aalyaa raoYaacyaahI lahrI gaalaalaa


gaolaa Jaalaa dRYTIAaDhI saUya- trI AjaunaI
pha camakto p`omaptaka piXcamaidgvadnaI
qa@k hao]naI idXaa mhNaalyaa “kaya maaoihnaI hI
p`omasamaaQaI Ajauina KuLIcaI yaa ]trt naahI”
“iktI piXcamao Aata %yaaMcao icaMtna krXaIla
iKnnapNaa ha puro puro ga AEaUMcaI maaL
]Va baro ka tao raNaIlaa Apulyaa BaoTola”

saMQyaocyaa iKDkIt hI hsarI tara
hLuMca pahto KuNaavatohI ‘yaa yaa’ kaoNaalaa
pilakDocaa tao tojaaomaya nava pDda saa$na
baGato hsato xaNaat lapto hI dusarI kaoNa
laajat laajat Asaaca yao[la saara svalaao-k
maugQa baailaka jamaitla gaganaI Aata navalaaK
p`qama tarko pha saKI tva ek puZo AalaI
hI dusarI hI itsarI Aata ikit tir BavatalaI

AalaI haotI BartI Aata Astsamaud`alaa
yaa laaTaMtuna kaya saaMDlyaa yaa maaOi>kmaalaa
klpt$caI fulao ]DalaI kI vaayaa-vartI
AakaXaIcyaa gaMgaolaa kI baudbaud ho yaotI
navaiTklyaaMcaI caMd`kLa kI gaganaEaI naosao
svagaI-cao BaaMDar ]GaDlao kI ra~Isarsao
ivaXvaiXaravar Taop caZivalaa ihyaa-maaNakaMcaa
maMgala maMgala ijakDo itkDo jaya maaMgalyaacaa

rjanaIdovaI vaOBavaXaalaI tU AmaucaI raNaI
hI naxa~o tara saayaa- laIna tuJyaa carNaI.
jyaacyaa %yaacyaa tara vaaTuMnaI do g`ahgaaolaaMnaa
gaganamaMDlaI for Qa$ do p`omaacaa %yaaMnaa
idXaaidXaaMlaa tuJaI gaa]naI p`omaacaI gaaNaI
rjanaIdovaI ivaXva Tak ho p`omao BaaraonaI
kaLyaa kaLyaa yaa pDNaayaa- AMQaarasaMgao
b`amhaMDacao )dya naacavaI p`omaacyaa rMgao

kaLyaa AMQaarat KoLto ivaXva lapMDava
tayaa-MvartI basaUna baGatI to kaOtuk dova
dha idXaaMnaI paMGa$ina yaa kaLyaa baur#yaalaa
kaLa baagaula kaLaoKacaa ek ]Baa kolaa
maMd maMd tojaaMt XaaoiQato gaganaEaI %yaaMnaa
pajaLUina ho naxa~aMcao r%namaNaI naanaa
KoL caalalaa eksaarKa ha KalaIvartI
pUva- idXaahI taoca hasalaI saapDlaI hatI

]dyaigarIvar navatojaacaI XaaMt ptaka hI
kI gaMgaocyaa XauB`ajalaacaa Jaaot varI yao[-
ho maoGaaMcao Qau}na pDdo svacC kuNaI kolao
maMgala maMgala toja cahuMkDo kuzuina baro Aalao
AQyaa- imaTlyaa AQyaa- ]GaDyaa Asalyaa nayanaaMnaI
kuNaasa baGatI idXaa kLonaa maMdismat k$naI
pha ]dolaa idvya gaaola ha Co BalatM kahI
ha taraMcaa saKa tyaaMnaa BaoTayaa yao[-.

tumacaI raNaI basao saarKI tumha nyaahaLIt
gaganaacyaa caaOkat calaa hao yaa rjanaInaaqa
Qavala caMid`ko do AailaMgana idvya yaaimanaIlaa
baihNaI baihNaI tumhI sauKanao caMd`aXaI KoLa
ka taraMnaao tumhI laajata ha maMgala kala
inama-%sar vha p`omasaMgamaI paoha icarkala
b`amhaMDacaa gaaola QarI yaa p`omaacaa for
fulao XaaMitcaI pha ]QaLlaI jagatI caaOfor

inaja inaja AataM mhNao jagaalaa va%salata maata
rjanaIdovaI gaat baOsalaI AMgaa[-gaIta.
gaganaacyaa yaa XaojaovartI inajavaa taraMnaa.
caMd`a do AaoZNaI tuJyaa navatojaacaI %yaaMnaa
hMsataM hMsataM Jaaop laagalaI dha idXaaMnaaih
b`amhaMDacaa gaaola Daolatao pNa jaagaa naahI
yaa p`omaalaa gaataM gaataM kivacaohI ica<a
p`omaacyaa inad`ot rMgalao paz gaat gaat.


Shirishk
Wednesday, July 20, 2005 - 11:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hey thanks! I was looking for this poem since long!
:-)

Minuck
Wednesday, August 10, 2005 - 3:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

even I was looking out for this for long time.. aamachya ithe sandhyakali electricity pausamula khoopda jaate. maag mazya don varshacya mulila sandhya rajani mhanun dakhavali..chaal chaan asalyamule ti aata roj hatta karate pan shabda yet navhate.. thanx a lot .. u saved me!! :-)

Sherloc
Tuesday, August 16, 2005 - 3:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baalakvaIMvar ³Krtr %yaaMcyaa maR%yauvar´ AaQaarIt kvaI sadanaMd rogao yaaMcaI zÜmbaro hI kivata kuNaalaa maahIt AsalaI ikMvaa kuNaI vaacalaI AsalaI tr Ìpyaa šqao doNao ikMvaa tIcaI ilaMk doNao. sadr kivata maaJyaa eka kivaima~anao malaa AlaIkDoca eokvalaI pNa Aata %yaalaahI tI saapDt naahIyao.

Panku
Tuesday, December 06, 2005 - 9:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Balkavincha photo konaajaval aahe kay??? aasel tar garib bichaaryaa mala inform karaa
:-(
marathi manaachaa ek marathi manus

Suruchisuruchi
Thursday, November 16, 2006 - 10:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

priya maaybolikar ho...baalkavinchya kavitanchya avit madhuryachi godi jastit jasta lokanna gheta yavi yasathi mi orkut war ek community open keli ahe....balkavinchya kavita...aaplyaala mahit aslelya kavita tethe post karavyaa hi vinanti

Panku
Wednesday, December 13, 2006 - 12:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मायबोली असताना orkut ची काय गरज? काय म्हणताय मंडळी....

Archckul
Thursday, June 07, 2007 - 3:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni please hirve hirve gar galiche post karu shakel ka?

Sunilt
Thursday, June 07, 2007 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अर्चना, archive मध्ये बघ. 'हिरवे हिरवे गार गालिचे' ही कविता तुला तिथे सापडेल.Sherloc
Monday, February 04, 2008 - 11:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

बालकवींच्या मृत्युनंतर कवी सदानंद रेगे यानी लिहिलेली कविता इथे देत आहे. या कवितेची पार्श्वभुमी थोडक्यात सांगतो. त्र्यंबक बापुजी ठोम्बरे म्हणजेच बालकवी हे रेव्ह. ना. वा. टिळक यांच्या घरी आश्रीत म्हणुन रहात. लक्ष्मीबाई टिळकांचे व त्यांचे नाते स्पष्ट करणारी ही कविता कवीने लक्ष्मीबाईच्याच भुमिकेतुन लिहिली आहे.

ठोम्बरे

ठोम्बरे तसा भोळसटच होता
स्वभावानं राणीच्या रुपायासारखा लख्खं, खणखणीत
देव्हार्‍यातला देवच जसा
शामळुशेट शाळीग्राम
पहावं तेव्हा त्याला भुत डसलेलं असायचं
दिवेलागण झाली की माझं बापडीचं एकच काम
“ठोम्बरे, ये बाबा…….”
मग ठोम्बरे यायचा
आणि लक्षुमबाई मिठमोहर्‍यांनी त्याची द्रिश्ट काढायच्या
टिळकांना सांगीतलं की म्हणत
“तु कशाला लागतेस त्या भुताच्या पाठीस

That could be a holy ghost!”

एक दिवस ठोम्बरे मला म्हणाला
“आई, आज मन दुखतय सारखं सकाळपासनं”
मला वाटलं नेहमीचाच वात्रटपणा चाललाय त्याचा
मी पोळी लाटुन तव्यावर घातली
तो म्हणाला खरचं आई, तुमच्या गळ्याशप्पथ”
मी म्हटलं मेल्या, मी मेले तर तुझं रे काय जाणारे?”
तो म्हणाला मग, मी… मी जातो मरुन”
मी म्हटलं तेवढं मात्र नको करुस
मला रडायला वेळ नाही
दुपारी मला सांडगे घालायचेत
आणि संध्याकाळी….
टिळकांशी भांडायचय”

तव्यावरची पोळी परतत होते
तेव्हा माझ्या कानाशी लागुन तो म्हणाला
“आई, माझ्या मनात एक औदुम्बर उगवतोय
त्याचा ठणका लागलाय सारखा”
मी त्याच्यासारखाच हेल काढीत म्हटलं,
“छान, आता टिळक आणि तु
दोघे त्याच्यावर जाऊन बसा
चव्वीस तास
खाली येऊच नका
नाहीतर असं करा
तुझा तो औदुम्बर आकाशाला लागला
की त्याची फुलं आण
तुझ्या फुलराणीला वेणी करु आपण”
तो म्हणाला, “छान कल्पना आहे
खरचं छान,
Good, Excellent!
वेणी For फुलराणी
My फुलराणी!”

बोलता बोलता तो धुम रुळावरुन धावतच सुटला
मी ओरडतेय, “ठोम्बरे, थांब…..
असा वेड्यासारखा धवतोयस काय”
पण तो धावतच होता….
निर्झरासारखा धावत होता
तुळशीच्या पांदीतुन तो मला दिसत होता
अखेर तो एक ठिपका झाला
नी आकाशात कुठं दिसेनासा झाला

टिळक रात्री उशीरा घरी आले
तेव्हा त्यांच्या पिशवीत मातीने बरबटलेल्या
वहणांचा जोड होता
मी कुणाचा म्हणुनही नाही विचारळं
म्हटलं, “असेल एखाद्या होली घोस्टाचा
आपल्याला कशाला पंचाईत?”Bee
Tuesday, February 05, 2008 - 6:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कविता वाचून जिव हळहळला.
तिघेही जण उत्तम साहित्यीक होते.


Raviupadhye
Wednesday, February 06, 2008 - 9:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

वा खरोखर मन हेलावणार्‍र्या ओळी आहेतTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators