Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
अनंतफंदी

Hitguj » Language and Literature » पद्य » अनंतफंदी « Previous Next »

Gourish
Thursday, May 22, 2003 - 9:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]pdoXapr fTka

ibakT vaaT vaihvaaT nasaavaIÊ QaÜpT maagaa- saÜDuM nakÜ
saMsaaramaiQaM eosa AaplaaÊ ]gaaca BaTkt if$M nakÜ
cala saalasapNa QaÉina inaKalasaÊ KÜT\yaa baÜlaa baÜlauM nakÜ
AMigaM nama`ta sada AsaavaIÊ raga kuNaavar Qa$M nakÜ
naaistkpiNaM tUM iXaÉina janaacaa baÜla AapNa Gao]M nakÜ
Aalyaa Aitqaa mauzBar Vayaa maagaoMpuZtIM pahuM nakÜ
maayabaapaMvar ÉsaUM nakÜ
dumau-Klaolaa AsaUM nakÜ
vyavaharamaiQaM fsaUM nakÜ
kQaIM irkamaa basaUM nakÜ
prI ]laaZalaI BalaBala%yaaÊ pÜTasaazI k$M nakÜ ÈÈ 1ÈÈ

vama- kaZunaI Xarmaayaalaa ]NaoM kuNaalaa baÜlauM nakÜ
bauDvaayaa dusaáyaacaa zovaaÊ kÉnaI hovaaÊ JaTUM nakÜ
maI maÜza XaahNaa QanaaZ\yaihÊ gava-Baar ha baahuM nakÜ
ekahuina caZ ek jagaamaiQaMÊ qaÜrpNaalaa imarvauM nakÜ
ihmaayatIcyaa baLoM gairbagauirbaaMlaa tUM gaurkavau.ma nakÜ
dÜ idvasaaMcaI jaa[la sa<aaÊ ApoXa maaqaaM Gao]M nakÜ
ivaDa pOjaocaa ]calauM nakÜ
]NaI kuNaacao DulavauM nakÜ
]igaca BaIk tUM maagauM nakÜ
snao(asaazI pdrmaÜD krÊ prMtu jaaimana rahuM nakÜ ÈÈ 2ÈÈ

]gaIca inaMda stutI kuNaacaI svaihtasaazI k$M nakÜ
varI KuXaamat XaahNyaaica pir maUKa-caI tI maOi~ nakÜ
kYTacaI bair BaaijaBaakrIÊ tUpsaaKro caÜÉM nakÜ
idlaI isqatI dovaanaoM tIMtca maanaIM sauKÊ kiQaM ivaTUM nakÜ
Asalyaa gaaMzI QanasaMcayaÊ kr sa%kayaI- vyayaÊ hTUM nakÜ
AataM tuja gauja gaÜYT saaMgatÜMÊ sa%kmaa- tUM TakuM nakÜ
sauivacaara kat$M nakÜ
sa%saMgat AMt$M nakÜ
WOtalaa Anausa$M nakÜ
hirBajanaa ivasma$M nakÜ
sa%kIit-­ naÝbaitcaa DMka gaajao maga XaMkaca nakÜ ÈÈ 3ÈÈ

AnaMtfMdI

³kusaumaaga`jaaMcaI svaatn~\ya dovaIcaI ivanavaNaI vaacaa´


Champak
Tuesday, May 27, 2003 - 9:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dear gaurish
please he kavita mala mail kar re,
ti print hot nahiye, font problem, ms word madhye jaun pan pahile pan jamale naahi
please re.........

Rar
Saturday, June 19, 2004 - 6:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ibakT vaaT vaihvaaT nasaavaIÊ QaÜpT maagaa- saÜDu nakÜ
saMsaaramaiQa eosa AaplaaÊ ]gaaca BaTkt iÔr nakÜ
cala saalasapNa QaÉina inaKalasaÊ KÜTyaa baÜlaa baÜlau nakÜ
AMiga nama`ta sada AsaavaIÊraga kuNaavar Qa$ nakÜ
naaistkpiNa tU iXa$na janaacaa baÜla AapNaa Gao] nakÜ
Aalyaa Aaitqaa mauzBar Vayaa maagaopuZtI pahu nakÜ
maayabaapaMvar ÉsaU nakÜ
dumau-Klaolaa AsaU nakÜ
vyavaharamaiQa ÔsaU nakÜ
kQaI irkamaa basaU nakÜ
prI ]laaZalaI BalaBala%yaaÊpÜTasaazI k$ nakÜ

vama- kaZunaI Xarmaayaalaa ]Nao kuNaalaa baÜlau nakÜ
bauDvaayaa dusaáyaacaa zovaaÊk$naI hovaaÊ JaTU nakÜ
maI maÜza XaahaNaa QanaaZyaihÊgava-Baar ha vaahu nakÜ
ekahuina caZ ek jagaamaiQaÊ qaÜrpNaalaa imarvau nakÜ
ihmaayatIcyaa baLo gairbagauirbaalaa tU gaurkavau nakÜ
dÜ idvasaaMcaI jaašla sa<aaÊ ApoXa maaqaaM Gao] nakÜ
ivaDa pOjaocaa ]calau nakÜ
]NaI trajaU tÜlau nakÜ
gahaNa kuNaacao Dulavau nakÜ
]igaca BaIk tU maagau nakÜ
snaohasaazI pdrmaÜD krÊ prMtu jaaimana rahu nakÜ

]gaIca inaMda stutI kuNaacaI svaihtasaazI k$ nakÜ
barI KuXaamat XaahNyaaica pir maUKa-caI tI maOi~ nakÜ
kYTacaI bair BaaijaBaakrIÊ tUpsaaKro caÜÉ nakÜ
idlaI isqatI dovaanao tItca maanaI sauKÊ kiQa ivaTU nakÜ
Asalyaa gaazI QanasaMcayaÊ kr sa%kayaI vyayaÊ hTU nakÜ
Aata tuja gauja gaÜYTI saaMgatÜÊ sa%kmaa- tU Taku nakÜ
sauivacaara kat$ nakÜ
sa%saMgat AMt$ nakÜ
d\vaOtalaa Anausa$ nakÜ
hirBajanaa ivasma$ nakÜ
sa%kItI- - naÝbaidcaa DMka gaajao maga XaMkaca nakÜ


Bee
Monday, November 01, 2004 - 1:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTtMÊ to naava AnaMtÔaMdI Asao Aaho. ho %yaaMnaI ka Gaotlao (acaa saMdBa- maI vaacalaolaa AazvatÜ pNa laxaat naahI. kuNaalaa AnaMtÔaMdIMcao Kro naava AaiNa %yaaMnaI ho naava ka Gaotlao ha maaihtI Aaho kaÆTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators