Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
maIra

Hitguj » Language and Literature » पद्य » maIra « Previous Next »

Paragkan
Wednesday, December 24, 2003 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baOragaI

maQyaanhIÊ
ra~IÊ satt
Asvasqa AsaNaarI maIÊ
itnhI saaMjacyaa
ivaXvavyaakUL
baOragaI vaoLolaa maa~
samaÜrcyaa
AnaaklanaIya AqaaMgaatUna
malaa maahIt nasalaolaI
maI yaot rahto maaJyaasamaÜr
kQaI AXaI
kQaI tXaI hÜvaUna
BaoTt rahto maI malaa
XaovaTI ivarNaaáyaa Qau@yaagat
imasaLUna jaato
hlakoca maI bahuda maaJyaatca

pNa tovhapasaUna satt
vaaT paht Asato maI
%yaa baOragaI vaoLocyaa
vyaakUL imazIcaI


Paragkan
Wednesday, December 24, 2003 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imalanagaIt - 1

KrM tr
maI
jaI tuJaI kÜNaIca laagat naahIAna\ hI ra~
hI sauwa AaplaI kÜNaIca laagat naahI
pNa trIhI Aaja
payaat klpnaaMcao pOMjaNa baaMQaUna
AakaXaacyaa ]dasa Xayyaovar
svaPnaaMcyaa AÜzaMnaI
hI ra~ gauNagauNato Aaho
tuJao ina maaJao imalanagaIt
yaa ]dasaIthI
p`%yaok svaratUna
tuJyaa dohacaa saugaMQa yaotÜ Aaho
maaJaa doh
jaNaU caMd`acaI saurš Jaalaa Aaho
caaMdNyaacaI ]saLtI maidra
ip}na jaDavalaolao AakaXa
maaJyaat inad`aQaIna hÜto Aaho
calaÊ
tuJyaa maaJyaa dohacaI qaÜDI Axaro k$na
ra~Icao imalanagaIt puro k$


Paragkan
Wednesday, December 24, 2003 - 5:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kdaicat

maaqyaavar saÜsavat naahI Baar
AMQaar DÜhacaa
tovha
KuXaala
Aaplyaa purtMca AsalaolaM
AaplaM jaga
paMGa$na GyaavaM
AaiNa
pana imaTlaolyaa
JaaDagat jaavaM imaTUna
XaaMtpNao pahat rhavaIt
XauYk hÜt jaaNaarI maULM
Aaplyaaca svaPnaaMcaI

kdaicat tovhaca
Dava saaQaUna
eKadI caaMdNaI
iBanathI jaašla Aaplyaat
]Vacyaa phaTosaazI.


Bee
Thursday, December 25, 2003 - 7:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK, kRuShNaachee meeraa kee ajun dusaree meeraa hee! chhan aahet kawita aaNi he BB dekheel. anuwadeet aahet kaa, kuNee kelyat?

Paragkan
Thursday, December 25, 2003 - 3:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maIra’ yaaca naavaanao ilaihtat.
maIra tarLokr


Raja
Monday, January 19, 2004 - 9:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauMdr kivata Aahot...KrMca sauMdr

Sumati_wankhede
Monday, July 26, 2004 - 4:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AazvaNa

tuJyaapoxaaÊ
tuJaI AazvaNaca barI.
tU jaatÜsaÊ pNa
tI maa~ ibalagaUna rahto
tU jaatanaa
maI naohmaIca
hsaUna inarÜp doto.
pNa naMtrcyaa maaJyaa kÜsaLNyaacaI
saaxaIdar Asato­
tuJaI AazvaNa...
tU gaolyaavar
ivarhacaa EaavaNa barsatÜ
tovha
hLUca yao}na DÜLo pusat Asato
tuJaI AazvaNa.
yaa DsaNaaáyaa
ekant ra~It
hLUvaar imazIt Gaoto
tuJaI AazvaNa....
tuJyaapoxaa tuJaI AazvaNaca barI
tU jaatÜsaÊ pNa tI maa~ ibalagaUna rahato.....

‘punaja-nma’maQaUna


Sumati_wankhede
Monday, July 26, 2004 - 5:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`tIxaa

p`a>naat jaaNaoca Asaola tr
jaavaoca laagaola tulaa
ADvaNaarhI naahI maI
Qyaasa Gaotlaolyaa manaanaM
inarÜpca došna maI...
tuJyaa najarot Aaho
ixatIjaaplyaaDcaI duinayaa
AroÊ ixaitjaM fsavaI Asatat
pNa tulaa tohI saaMgaNaar naahI
]Mbarz\yaabaahor pdola tuJao pa}la
tovhahI
Apar ekakIpNa Jaolaona maI
pNaÊ jaovha
AfaT gadI-t hÜXaIla naahIsaa
tovha maa~ kaLjaacaa idvaa laavaUna
p`tIxaaca krIna maI.


Sumati_wankhede
Monday, July 26, 2004 - 10:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tÜla Asao gaolaoca nasato...

p`%yaok xaNaI
tuJyaasamaÜr AapÜAap
huMd@yaaMcao Zga fuTt Asatat.
tulaa kLtca naahI
maaJao Anaavar hÜNao
duÁK f> ivarhacaoca nasato.
baaMQaUna zovalaolaI
AazvaNaIMcaI gaazÜDI
tuJyaasamaÜr ]lagaDt Asatat.
vaodnaaMcyaa icaMQyaaÊ la>rM
na laajata
tuJyaasamaÜr yaot Asatat.
Aajavar
AÜz Asao imaLalaoca naahIt
kI jyaaMnaI vaodnaaca ip}na TakavaI.
KaMdo Asao BaoTlaoca naahIt
kI ijaqaM vaaTlaM Tokavaa maaqaa
Aaja maa~ na@kI vaaTtM
AaQaIca jar BaoTlaa Asatasa tr
tÜla Asao gaolaoca nasato
paGaLlaolaa caMd` hÜ}na
tovhaca jar
Aalaa Asatasa tr
maIhI ek caaMdNaIca Asato...


Sumati_wankhede
Monday, July 26, 2004 - 10:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QartI AakaXa

p`oma AsaavaM
QartI AakaXaasaarKM.
AsaUna dUrÊ pNa
ekmaokaMt saamaavalaolaM...
AakaXa tr saarKM
kÜsaLt AsatM QartIvar
QauvaaMQaar pa}sa banaUna
AaiNa ]gavat AsatM
punaÁpunha
ihrvaagaar inasaga- hÜ}na.
JaaDMÊ panaMÊ nadIÊ samaud`
sava- AakaXaca tr AsatM.
QartIcyaa pÜTat
AakaXaca Xvaasa Gaot AsatM
tovha Anaavar hYaa-naM
QartIhI kMp pavato.
itcyaahI DÜL\yaaMt
samaud` naavaacaM paNaI saaztM
ixaitjaalaa janma doNaarM
ek maIlana itqaM GaDtM.
QartI naohmaIca Asato
kXaI XahaNaI XaaMtÊ ~uPt.
karNa itlaa maahIt AsatM
ivaXvaacyaa prIGaalaa vyaapNaarM
ho iJalaimalatM AakaXa qakUna
f> itcyaaca
kuXaIt iXarNaarM AsatM
mhNaUna p`oma AsaavaM
QartI AakaXaasaarKM.


Sumati_wankhede
Monday, July 26, 2004 - 11:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]maja

AazvatMÆ jaovha baoBaana hÜ}na
ilahIt hÜtÜ kivata.
tU maaJaaÊ maI tuJaI mhNaUna
nausatoca kÜsaLt hÜtÜ AapNa
QauvaaMQaar pa}sa banaUna
pNa
maÜkLM hÜNyaacaI tuJaI garja
Aata naIT ]majat Aaho
karNa
maaJaM vaaZtM saamaqya-
Aata AiQak samaMjasa banatM Aaho
jarI tU gaolaasa trI...
ragaavaNaar naahI maI
karNa
naa%yaaMnaahI AaplaM AayauYya AsatM
ho Aata malaa ]magatM Aaho.


Abhishruti
Monday, July 26, 2004 - 1:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kovaL sauroK. malaa AXaa sarLÊ saaQyaa AaiNa Aqa-pUNa- kivata Ôar AavaDtat³AaiNa samajatathI´.

Sumati_wankhede
Tuesday, July 27, 2004 - 5:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pUvaI-poxaahI

kaD\yaa kaD\yaa saazvaUna
AaBaaLacyaa vaLcaNaIt
tI baaMQaUna kaZto
]baocaM GarTM
AaiNa
vaaT pahat rahto
%yaacyaa yaoNyaacaI

tÜ yaotÜ tsaa
]DUnahI jaatÜ
hvaa tovha

Aaplyaa caÜcaItlao daNao
kmaI pDlao kIÊ
GarT\yaacaI }baÆ
yaacaa ivacaar krt
tIÊ %yaacaI BararI
pahatca rahato
jaI pUvaI-poxaahI
]Mca JaalaI hÜtI.

‘Aaidmaayaa’maQaUna.Sumati_wankhede
Tuesday, July 27, 2004 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tovha manaat hÜtM tssaM...

Aata vaaTtMya
punha jagaavaM
AgadI tovha...
tovha manaat hÜtM tssaM...

Aataca Aqa-
kLtÜya malaa
pavasaacyaa ihrvyaa rMgaacaa
maatIcyaa Acaanak saugaMQaacaa
Xvaasaatlyaa AÜlyaa huMkaracaa
mhNaUna
KrMcaÊ
Aata vaaTtMya
punha jagaavaM
AgadI tovha
tovha manaat hÜtM tssaM...

Aataca Aqa-
kLtÜya malaa
AaBaaLacyaa saavalaIt AsaNyaacaa
najarot igarFtar hÜNyaacaa
pakLI pakLInao fulaNyaacaa
mhNaUnaÊ
KrMcaÊ
Aata vaaTtMya
punha jagaavaM
AgadI tovha...
tovha manaat hÜtM tssaM...

‘Aaidmaayaa’maQaUna.


Sumati_wankhede
Tuesday, July 27, 2004 - 6:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMthIna

parMbaI mhNajao
jamaInaIcaIca
AMthIna
caËakar thana
vaRxaÉpanao
jaimanaItUna ]gavalaolaI
punha jaimanaItca
imasaLNaarI


Sumati_wankhede
Wednesday, August 18, 2004 - 6:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maIra (aMcyaa ‘hayakU yaotÜya’ yaa pustkatIla kahI hayakU....

phaTo AbaÜlaI tÜDtanaa
hatavar dMva pDlao
bahutok JaaDca rDlao.

ipMpL Qyaanast ]Baa
ra~Bar sau$
kajavyaaMcaI saBaa.

eka Asa( xaNaI
maI ivahIrIt DÜkavalao
tr itqaohI ]maaLo daTlaolao

AaBaaL tL\yaat saaMDlaM
kIÊ maasaÜLIcyaa
p`omaat pDlaMÆ

naxa~o qakUna
panaat JaÜplaI
ra~ %yaaMnaa XaÜQat ifrlaI²

samaud` inaga`hanao DÜL\yaatlao
paNaI maagao KocatÜya
maaNaUsa %yaalaa AÜhÜTI mhNatÜya.

kovhacao XaÜQato Aaho
saMdBa- pavasaacao Ana
AbaÜla hÜt jaaNyaacao.....

vaLvaacaI sar
saaMDUna gaolaI
kÜNato A<arÆ

gaulamaÜhracyaa pakL\yaa
ra~Icao AEaU XaÜYatat
phaTo icaMba hÜ}na kÜsaLtat.

Ja_wadekar
Friday, August 20, 2004 - 1:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatIÊ maI pihlyaaMda ca (a BB varIla kivata vaacat Aaho. malaaca AaXcaya- vaaTto AahoÊ [t@yaa Cana kivata maI AaQaI kXyaa vaacalyaa naahIt. ]XaIra ka hܚnaa Cana vaacaayalaa imaLalao

Bee
Friday, August 20, 2004 - 2:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jayaEaIÊ AalaIca Aahosa tr jara tuJyaa saMga`hatlyaa kahI kivata ilaih naa... savaa-Mnaa AavaDola vaacaayalaa.. please!!

Sumati_wankhede
Wednesday, August 25, 2004 - 4:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jayaEaIÊ ‘AasaavarI kakDo’ maQaIla kivata vaaca. tulaa KUp AavaDtIla.

Saurabh
Wednesday, August 25, 2004 - 4:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]maja ... khr Aaho²

Paragkan
Saturday, August 28, 2004 - 8:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘hayakU yaotÜya’ cyaa p`stavanaot maIranaI hayakU yaa kavya p`karacaI maaihtI idlaI Aaho. maI ‘itrLo puraNa’ ilahIt Asatanaa malaa AaQaI hayakU samajaUna Gyaayacaa hÜta. tovha kuzo maaihtI imaLalaI naahI. AilakDoca ‘hayakU yaotÜya’ kvaiya~Icyaa sahIinaXaI imaLalaM. %yaat hayakU ivaYayaI jao ilaihlaM Aaho %yaatlaa kahI Baaga [qao ilaihtÜ Aaho.
--------------------------------------
satravya Xatkat yaa saaih%ya p`karacaa janma japana maQyao Jaalaa. %yaa AaQaI itqao hayaka naavaacaI kivata ilaihlaI jaat Asao. %yaat vaogavaogaLo kvaI ekoka AÜLIcaI Bar GaalaUna kivata pUNa- krt Asat. pna ‘baaXaܒ naavaacyaa kvaInao toqao ‘hayakU’ ha jaÜ p`kar ÉjavalaaÊ laÜkip`ya kolaa %yaacaI jaagaa japanamaQyao [tr kÜNatahI kavyap`kar GaovaU Xaklaa naahI.
AÜsaaka javaLcyaa eka lahanaXaa KoD\yaat janmalaolaa baaXaÜ ³maUL naava maa%sauAÜ iknasaakU´ ha eka iXapašgaD\yaacaa maulagaa. mauLatca kavyavaoDa hÜta. kavyailaKaNaabarÜbarca %yaanao baÝw Qamaa-tIla Jaona iflaa^saa^fIcaa AByaasa kolaa. AajahI hayakUmaQyao ek Baa$na TakNaarI gauZta p`%yayaalaa yaoto itcaa maUL s~Üt baaXaÜnao AByaasaUna isvakarlaolyaa Jaona t<va&anaatUna Aaplyaapya-Mt Aalaolaa Aaho ho ivasa$na caalaNaar naahI.
vastU kÜNatIhIÊ kXaIhI AsaÜ pNa itcyaat AaiNa Aaplyaat ekca gaUZ prma caOtnya naaMdto Aaho yaa Jaona t<va&anaacaa ek sauKd AanaMdmaya saaxaa%kar baaXaÜlaa Jaalaa. ho prma caOtnyaca %yaalaa jaNaU gaUZ sva$pat ka Asaonaa inasagaa-t JaLaLtanaa idsat raihlao. yaatUnaca baaXaÜcyaa jaIvanaacaa p`vaah inasagaa-XaI ek$p Jaalaa. %yaacyaatIla yaa maanaisak p`iËyaocao spYT p`itibaMba %yaacyaa hayakUMmaQyao Aaplyaalaa idsato. AaiNa mhNaUnaca hayakU vaacatanaa AapNa AapÜAapca AMtmau-K hÜtÜ hI AMtmau-KtaÊ maÝnaÊ QyaanaÊ AanaMd yaa tIna AvasqaaMcaa AnauBava Aaplyaalaa doto va %yaacabarÜbar vaÜXaÊ kvaI AaiNa vaacak yaaMcyaatIla BaavabaMQaacaI ek i~vaoNaI yaoqao gauMflaI jaato.

hayakUMcao AaNaKI ek zLk vaOiXaYT\ya mhNajao %yaatIla inasaga-ica~Na. pNa yaatUna ek Apsamaja AsaahI inamaa-Na Jaalaa kI tIna AÜLIMcao inasaga-ica~Na k$na %yaalaa hayakU mhTlao trI caalato. hayakU ha inasagaa-tIla saÝMdyaÜ-d\gaar AsatÜ ho KroÊ pNa yaa kavya p`karat AMtga-t rcanaocaI kahI t<vao paLavaI laagatat tI t%vao paLUnaca hI vaNa-nao yaavaI laagatat.
japanaI hayakU AapNa laxapUva-k vaacalao tr Aaplyaa laxaat yaoto kIÊ toqao trla ]%kT Baavanaa vya> kolaI jaatanaa tI prsprivarÜQaI Baavanaonao baaMQalaolaI hI Asato. hI Baavanaa AnauBavatanaa kvaI svatÁca AaXcaya-caikt JaalaolaahI AsatÜ pNa AlpaxaraMmaQyao tI Baavanaa baaMQaNyaacaaÊ ijavaMt krNyaacaa jaIvaapaD p`ya%nahI %yaacaa sauÉ AsatÜ ho hayakUcao AMtrMga mah<vaacao Asato. baaXaÜcaaca ek hayakU Asaa AahoÊ

vaIja lakaktanaa
prtNaaáyaa bagaL\yaaMcao
krvatI saI%kar
³Anau. - sauroXa maqauro´
ha xaNa AapNahI AnauBavalaolaa AsaolaÊ XaaMtpnaoÊ saMQyaakaLI GarakDo prtNaaáyaa bagaL\yaaMcaI maaL Acaanak hadrvaUna TakNaara ivajaocaa laKlaKaT %yaatca bagaL\yaaMcaa Aat- caI%kar ha ek ivarÜQaI pNa gaihra AnauBava %yaatIla ivalaxana taNaasah baaXaÜ AaplyaasamaÜr AaNatÜ yaatIla naaT\ya manaalaa caTka laavaUna jaato. Aqaa-t hayakU samajaUna Gaotanaa %yaatIla ivacaaraMcao WMWca samajaUna Gyaavao Asao naahI. pNa hayakU ho f> inasagaa-cao gaÜD vaNa-na naahI tr hayakUkaracaI ivalaxaNa vaR<aI Aaho tI samajaUna GaovaUna vaacakanao hayakUtIla AnauBavalaa Aaplyaa manaat pUNa-%va Vayacao Aaho hoca hayakU AnauBavaNao hÜya.

inasagaa-tlao cauTpuTto trla naaT\ya iTpNaara paca saat paca AXaa 17 XabdaMcyaa ivaYama GaaTacyaa rcanaocaa kavyap`karÊ japanaI kvaIMnaI %yaaMcaI baMQanao paLUna tÜ Aajavar japlaa va %yaaca GaaTatUna Aajavar to saadr krIt Aahot. hayakUMcao ho baa(aMga doKIla AMtrMgaa [tkoca mah%vaacao Aaho.AaMtirk gaUZ trla saÝMdya- ha %yaacaa Aa%maa Asalaa tr satra Axaro ho %yaacao XarIr Asato. yaa dÜGaaMcaa maoL mhNajao hayakU.
.............
.......
..
%yaacyaa p`stavanaot %yaa ³iXairYa pO´ mhNatatÊ ‘hayakU ha kahI nausataca kavyap`kar naahI tr tÜ ek EaoYz djaa-caa AaQyaai%mak AnauBavahI Aaho. hayakU rcaNaaraca naahI tr vaacaNaarasauwa xaNaBarasaazI samaaQaI Avasqaot svatÁtlyaa KÜlavarcyaa A%yaMt XaaMt tTsqa AXaa izkaNaI jaavaUna pÜhcatÜ.’

ivajaya toMDulakr eka izkaNaI mhNatatÊ
‘AaQaI naahI .... naMtr naahIÊ
f> Aa<aacaa xaNa ... %yaa xaNaaMcaI kivata mhNajao hayakU’


Bee
Monday, August 30, 2004 - 4:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

praga sauMdr vaaTlao vaacaayalaa.. sauroXa maqauroMcaa AnauvaadIt hayakU Kasaca Aaho. Asao maaihtI nasalaolao laoKk vaacaUna baro vaaTto. Qanyavaad²

Ja_wadekar
Tuesday, August 31, 2004 - 2:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ maI maaJaI kivataMcaI DayarI Baartat ca zovauna Aalao. kÜNaI yaoNaar Asaola tr AaNaayalaa saaMgaavao laagaola

Bee
Tuesday, August 31, 2004 - 2:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jayaEaIÊ ]<ar idlyaaba_la KUp AaBaar. maI vaaTca pahUna hÜtÜ tuJyaa ]<aracaI.

vaasaMtI AByaMkr gaolyaat ho malaa kala prvaa kLlao. %yaaMcaI kivata jaIvaalaa caTka laavaUna gaolaI... %yaaMcyaa AjaUna kahI kivata AsatIla tr maaJyaasaazI pÜYT kr. AaiNa navaIna vahI ivakt Gao}na navaIna kivata add kr AaiNa [qao AamhalaI AanaMd Gao} do..

ekta (a ~omaaisak maaisakat ‘ipyaa baavarI’ ha vaasaMtI AByaMkr (aMcyaavar Ôarca sauroK laoK Aalaa Aaho. ho maaisak canada hUna publish hÜto..
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators