Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
असावरी काकडे

Hitguj » Language and Literature » पद्य » असावरी काकडे « Previous Next »

Anudon (Anudon)
Thursday, January 31, 2002 - 7:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kahI maihnyaaM puvaI- naaihsaa Jaalaolaa BB punha sauÉ kÉyaa.
AasaavarI kakDo cyaa kahI kivata tumhalaa [qao saapDtIla


Asavari Kakadechya kavita

Beti (Beti)
Saturday, February 02, 2002 - 2:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Anudon, linkmadhe mazyahee awaDatya bal-kawita ahet eg. Bakasurache jewaN mast waTale Thanks. Asawaree kakaDe aNi itaranchyahee kawita chhan ahet. nice collection!

Anudon (Anudon)
Friday, February 08, 2002 - 6:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad baoTI.

Bee
Wednesday, January 22, 2003 - 3:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AnaudÜnaÊ ilaMk idlyaaba_la Qanyavaad² AasaavarI baašMcyaa AaiNa inaitna ToMDulakraMcyaa kivata ivaXaoYa AavaDlyaa.


Sumati_wankhede
Tuesday, December 07, 2004 - 5:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaÜQa

yaa rqaacao GaÜDo
Asao kuNaI baaMQalaot Æ
dÜnhI GaÜDo
AaLIpaLInaMÊ
p`amaaiNakpNao Qaavatayat.
pNa
rqa ijaqalyaa itqaoca Aaho ²Qaga

duÁKacyaa vaNavyaapoxaa
BayaMkr Asato
AsvasqatocaI Qaga ²
duÁKacyaa vaNavyaat
jaLUna raK trI hÜta yaotMÊ
ikMvaa
AEaUMcyaa saMtt Qaarot
naKiXaKant iBajaUna
XaaMt trI hÜta yaotM ²
AsvasqaocaI QagaÊ
QaD naa raK hÜ} dot
naa XaaMt rahU dot ²

duÁK

sagaLIca fulaM
maaLayacaI nasatat
sagaLIca duÁKM
kurvaaLayacaI nasatat
sagaL\yaaca laaTa
iknaara gaazt naahIt
sagaL\yaaca vaodnaa
samajaavata yaot naahIt ²


Sumati_wankhede
Friday, December 10, 2004 - 5:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AkarNa

AkarNa Ba$na yaotat DÜLo
tI saad Asato kuNaalaa Æ
kI p`itsaad Æ
kLt naahI ²
baaLacyaa inaragasa halacaalaIMsaarKo
]caMbaLt rahato )dya
Aatlyaa Aat
ina xaNaBar vaaTUna jaato
Eawavaana JaalyaasaarKo ²
pNa Acaanak zava sauTUna
paNyaavarlyaa trMgaaMsaarKo
ivastart ivastart
iva$na jaato saaro ²
tuJyaa naavaacaa ÌpaLU iknaara
maI ka naakarto Aaho Æ....


kQaI kQaI

kQaI kQaI AapNa
Anaavar hÜtÜ Aaplyaalaa­
praBava k$na
Aaplaaca
baahor pDtÜ fuTUna
ivaskTUna TaktÜ
AaplaM AsaNaM
AaplaM idsaNaM
maavat naahI AapNa
%vacaocyaa JaÜLIt....
saaMDt rahatÜ
AgaitkpNao... vaoDovaakDo...
iktI ku$p idsat AsaU AapNa
Asao Anaavar hÜtÜ Aaplyaalaaca
tovha ²

‘maI ek dXa-naibaMdU’


Sumati_wankhede
Monday, December 13, 2004 - 10:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI tulaa
maaJaaÊ
AgadI maaJaaca Asalaolaa
Aarsaa idlaa
trI %yaat tulaa
tuJaMca $p idsaola ²

‘Aarsaa’


Sumati_wankhede
Monday, December 13, 2004 - 11:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AQaaMtr

AaplyaatIla ha lapaCpIcaa KoL
saMpNaar trI kQaI Æ
tulaa XaÜQata XaÜQata
hatat hat yaotat
tovha DÜL\yaaMvar p+I Asato.
ina DÜLo ]GaDtat
tovha baahor AMQaarlaolao Asato ²


Sumati_wankhede
Wednesday, December 15, 2004 - 5:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

वेळीच

याचना करणार नाही,
अव्हेरणारही नाही.
आहे ते अपुरं मानणार नाही
द्यायचंच असेल आणखी दान
तर देऊन टाक वेळीच
झोळी फाटल्यावर देऊ नकोस
आणि
दे पेलवेन एवढंच
छप्पर फाडून देऊ नकोस.


आठवण

ठराविक वेळी आपण होऊन
वारुळातून बाहेर पडणार्‍या
मुंग्यांप्रमाणे
तुझ्या आठवणी आल्या असत्या,
तर कदाचित
त्यांची समजूत काढता आली असती
पण उधळलेल्या जनावरांप्रमाणे
त्या अनावर होत राहिल्या
तर काय करायचं

'आरसा' मधून


Paragkan
Wednesday, December 15, 2004 - 3:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

good job sumati !

Sumati_wankhede
Tuesday, January 04, 2005 - 5:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaIja

Gao}na vaadLI vasaa
irkamaa psaa
zovaunaI jaato
AMQaar davaunaI navaa
vyaqaaMcaa idvaa
laavaunaI jaato
gaa~aMitla hlavauna p`aNa
GaalaunaI AaNa
kXaI ]nmaLto Æ
ka AXaI lakakuna vaIja
]DvaunaI naIja
hrvaunaI jaato Æ

‘Aarsaa’ maQaUna


Sumati_wankhede
Thursday, January 06, 2005 - 9:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`tIxaa

kÜNa%yaahI xaNaI yaoXaIla mhNaUna
AMgaNa JaaDUna svacC kolao.

hatI Gao]inayaa tovata ivaXvaasa
tuJyaa svaagata isaw Jaalao.

p`aNa kQaIcaoca AMqarlao payaI
dohhI maRNmayaI AÜqaMbalaa.

ekhI xaNa naa ivasaavalaa Qyaasa
tuJyaasaazI Xvaasa qaaMbalaolaa ²
Sumati_wankhede
Monday, May 09, 2005 - 7:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘rhaTalaa punha gatI idlaIya maI’ yaa navaIna kivatasaMga`hatIla kahI kivata..

eka kDovar }na

eka kDovar }na
eka kDovar vaara
JaaD baucaacao DÜlato
dot Baušlaa inavaara

phaTocaI iklaibala
yaalaa BaupaLI mhNato
prtlyaa paKraMnaa
tohI kuXaImaQyao Gaoto

saaáyaa ivaXvaacaoca Aat-
saazvaUna Aat Aat
paKraMcyaa saÜbatInaM
JaaD JaaDat inavaaMt

paKraMcyaa yaorJaara
JaaD sadacaoca jaagao
saRjanaacao sa%va jasao
kivatocyaa Aagaomaagao ²


Sumati_wankhede
Monday, May 09, 2005 - 7:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iktI pavasaaLo Aalao

iktI pavasaaLo Aalao
maoGa barsaUna gaolao
pNa inaid`st Baušlaa
kuNaI jaagao naahI kolao

duÁK yaacao naahI far
kuNaI yaot jaat naahI
duÁK yaacao kI %yaasaazI
mana KMtavat naahI

jaata jaata AayauYyaanao
kolao kXaalaa XahaNao
%vacaa ivasarlaI kaya
Anaavar XaharNao Æ

iktI phaDaMcyaa KalaI
laavha Aaho dDlaolaa Æ
Xauw caOtnyaacaa svar
saaMga kuzo ADlaolaa Æ


Sumati_wankhede
Monday, May 09, 2005 - 7:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgadI ekTM AsaavaM

maatI baajaUlaa saart
]gavaUna yaotanaa

AaiNa
inaÁsaMgapNao
gaLUna pDtanaa

AgadI ekTM AsaavaM
duÁKagat inamaUT gaLNaaáyaa
pagaÜL\yaaMkDo
kuNaI pahat nasaavaM ²


Dhruv1
Monday, May 09, 2005 - 8:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatI....
XaovaTcaI kivata Kupca sauMdr Aaho....
AitXaya trla....


Sumati_wankhede
Tuesday, May 10, 2005 - 4:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gaaba$ nakÜsa

Gaaba$ nakÜsa
daravarcaI AvaoLI TkTk eokUna
baGa dar ]GaDUna...

AnaahUt AMgaNaat yao}na naacaNaara
maÜr Asaola kdaicat
ikMvaa
XaokDÜ vaYaa-MpUvaI-
]gavata ]gavata
jaimanaIt gaaDlyaa gaolaolyaa [cCaMmaQaUna
]malalaolyaa
Anaama fulaaMcaa gaMQa Asaola ²

ikMvaa Asaola
qakUna prtlaolaa pxaI
AakaXa jaaNaNyaacaI [cCa
vyaqa- vaaTayalaa laagalaI Asaola %yaalaa
tuJyaa Aasaáyaalaa Aalaa Asaola ²

ikMvaa Asaola
sakaLcaM kÜvaLM }na
samaud`aMcyaa laaTaMvar naacaUna
kahI inarÜp Vayalaa AalaM Asaola
duparcyaa ]nhacaI dahk najar caukvaUna
ra~ vhayacyaa Aat
tulaa BaoTavaM mhNaUna AalaM Asaola ²

gaÜMQaLU nakÜsa
prkM kÜNaI nasaola itqao...
XaaXvat sauK imaLvaNyaacyaa Ba`maat
laaK naakarXaIla tU
AMtrMgaat inanaadNaarI baasarIcaI QaUna
p`itQvanaI hÜ}na
prtt rahIla tI punha punha
baMd drvaajyaavar TkTk krt rahIla
tU dar ]GaDopya-Mt ²


Sumati_wankhede
Tuesday, May 10, 2005 - 5:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

trI ka ho maÝna Æ

gauha AXaI baMd Aaho
tÜMDavar iXaLa
gaaNao mhNaayacao pNa
dabalaolaa gaLa

kovhacaaca qaaMbalaolaa
Jaáyaacaa KLaL
kuNaI mhNaalao idvasaa
AkalaI maavaL ²

kala poTlaa vaNavaa
XaaMt Jaalaa Aaja
Aalaa mahapUr trI
maÜDona hI naIja

p`aNa Aaho naa dohat Æ
trI ka ho maÝna Æ
baMd k$na svaraMnaa
kuzo gaolaM gaaNaM Æ


Vishakha
Tuesday, May 10, 2005 - 12:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad saumatIÊ sauMdr Aahot sagaL\yaaca kivata

Sumati_wankhede
Thursday, May 12, 2005 - 8:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao yao ²

tU Aa<aacyaa Aa<aa
[qao yao
maaJyaa samaÜrcyaa
fuladaNaItlaI fulaM
AgadI saukUna gaolaIyat
[tkI
kI hat laavalaa tr caura hܚla

pNa
%yaaMcaa rMga
AgadI TvaTvaIt Aaho AjaUna
tuJyaa AazvaNaIsaarKa
AaiNa
Aaplyaatlaa gaMQa
%yaaMnaI saacavaUna zovalaaya tLat
tU yaošpya-Mt maI ho dRXya
DÜL\yaaMt Qa$na zovato Aaho
Aa<aacyaa Aa<aa
tU [qao yao...


Mrudu
Thursday, May 12, 2005 - 2:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad saumatI. .. ..

Surahi
Monday, January 30, 2006 - 5:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sumati,Aasavari Kakadechi"vyakul sakhicha mena"kavita sangu shakal.please?"sakal"madhe Sanjivani Bokilancha lekh vachalyapasun mulatun kavita vachanyachi utsukata vatate ahe!

Sumati_wankhede
Thursday, May 18, 2006 - 4:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेणा

डोळ्यांत तरारून आला
अश्रूचा इवला थेंब
जग धूसर झाले तेव्हा
कायाही गेली लांब

मी होते तशीच होते
काही ना कळले कोणा
अश्रूच्या अल्याड होता
व्याकूळ सखीचा मेणा

तिज मीच घातली होती
ती साद आर्त हाकांनी
सामोरी जाऊ न शकले
पण मातीच्या हातांनी

डोळ्यात तरारून आला
नग थेंब अश्रुचा इवला
मी सावरले जग तेव्हा
तो मेणा निघून गेला.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators