Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
यशवंत

Hitguj » Language and Literature » पद्य » यशवंत « Previous Next »

Meera
Tuesday, December 22, 1998 - 4:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sairtocao cairt

kirto ka kiQaM KMt
sairta kirto ka kiQaM KMt

raMgat laaoLt daODt GaaoLt
kDokparIMtunaI KLaLt
Aak\rimato inaja pMqa

fulaao caaMdNaoM, Asaao ga`IYmaidna
Asaao timasa\ra ZgaaL BaIYaNa
samaana iXaiXar vasaMt

kuNaIM AaiNalaI Gaagar maRNmaya
pKala ikMvaa klaXa ihrNmaya
phavayaa na ]saMt

kraoot majjana $pyaaOvanaa
duja-na sajjana jarz AMganaa
Asaao rMk QanavaMt

ma$BaUmaIMtuna dhnaBaUimaMtuna
gaat caalalaI ekca gaayana
k$M jaga XaaoBaavaMt

BaodBaava pir inamau-ina maanava
hao[- danava trMigaNaI lava
gaNaI na hMsa trMt

Asao saMtmaya jaIivat AaMKuna
AasamaMt hI krIt pavana
vairto isaMQau AnaMt
sairta ivaEautcairt idgaMt.

kirto ka kiQaM KMt
sairta kirto ka kiQaM KMt

kiva yaXavaMt


Kaakaaso
Thursday, March 11, 1999 - 3:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


Aa[-

Aa[- mhNaaoina kaoNaI Aa[-sa hMak maarI
tI hMak yao[ kanaI maja haoya XaaokkarI
naaohoca hMak maatoM maarI kuNaI kuzarI
Aa[- kuNaa mhNMaU maI Aa[- GarI na darI²
hI nyaUnata sauKacaI ica<aa sada ivadarI
svaamaI itnhI jagaaMcaa Aa[-ivanaa iBakarI …1

caara mauKI iplaaMcyaa icamaNaI hLUMca do[-
gaaozyaMat vaasaraMnaa (a caaTtat gaa[-
vaa%salya ho pXaUMcaoM maI raoja raoja pahI
pahUna AMtra%maa vyaakUL haya hao[-
vaa%salya maaAulaIcao AamhMa jagaaMt naahI
duBaa-gya yaaivanaa ka AamhaMsa naaih Aa[- …2

XaaLotunaI Garalaa yaotaM QarIla paoTIM
kaZUina zoivalaolaa GaalaIla Gaasa AaozIM
]YTyaa tXaa mauKacyaa QaaMvaola cauMbanaa tI
kaoNaI tuJyaaivanaa gao ka *yaa krIla gaaoYTIÆ
tUJyaaivanaa na kaoNaI laavaIla saaMjavaatI
saaMgaola naa mhNaayaa Aamha "XauBaM kraoit" …3

ta[-sa yaa kXaacaI jaaNaIva kaMih naahI
%yaa saana baailakolaa samajao na yaaMt kaMhI
paNaI trartaMnaa nao~aMt‚ baavaro hI
eokUina Gao prMtu "AamhaMsa naaih Aa[-"
saaMgao tsao maulaIMnaa "AamhaMsa naaih Aa[-"
to baaola yaoit kanaIM "AamhaMsa naaih Aa[-" …4

Aa[- tuJyaaca zayaI saamaqya- naMidnaIcao
maahor maMgalaacao AWOt tapsaaMcao
gaaMBaIya- saagaracao AaOdaya- yaa Qarocao
nao~aMt toja naacao %yaa XaaMt caMid`kocao
vaa%salya gaaZ paoTI %yaa maoGamaMDLacao
vaastvya yaa gauNaaMcao Aa[- tuJyaMat saacao …5

gaMufUna pUva-jaaMcyaa maI gaa[lao gauNaaMlaa
saaáyaa saBaajanaaMnaI yaa vaainalao kRtIlaa
Aa[- kravayaa tUM naahIsa kaOtukalaa
yaa nyaUnatomauLo hI maja %yaajya puYpmaaLa
pMcaartI janaaMcaI naa taoYavaI manaalaa
pir jaIva baalakacaa tva kaOtuka Baukolaa …6

yaoXaIla tUM Garalaa prtUna koQavaaM gao
dvaDU nakao GaDIlaa yao yao inaGaUna vaogaoM
ho gauMtlao ijavaacao payaI tuJyaaca Qaagao
kt-vya maaAulaIcao krNyaasa yao[ vaogao
ÉsaNaar maI na AataM jair baaolaXaIla ragaoM
yao ragavaavayaahI pir yao[ yao[ vaogao

… yaXavaMt


Saroj (Saroj)
Wednesday, November 15, 2000 - 9:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kakasoo : bharpur chan kavita aahe agadi rudyala sparsh karnari.

Sagar29in (Sagar29in)
Wednesday, January 24, 2001 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi kavita vachoon me tar kharokhar radlo.
jyala aai nahi tyane krupa karoon hi kavita vachu naka karan tumchya pudhchya anek ratri tumhala zop yenar nahi.
kaljala peel padnari hi kavita ahe.ashee kavita karanya sathi aaivar jivapaad prem asaave lagte,tarach shabdhanna bhavanecha olavaa yeto.Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators