Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
ना. वा. टिळक

Hitguj » Language and Literature » पद्य » ना. वा. टिळक « Previous Next »

Shaileshd (Shaileshd)
Friday, February 23, 2001 - 5:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kovaZoM hoM ËÝya- !

pRqvaI

xaNaÜxaiNaM pDoÊ ]zoÊ pir baLoM ]Do baapDIÊ
cauko pqaih yao]naI istimat dRiYTlaa JaaMpDI
iktI GaLGaLaM gaLo ÉiQar kÜmalaaMgaaMtunaIÊ
tXaIca inajakÜTra prt patlaI pixaNaI.

mhNao inajaiXaXaUMp`tIÊ " AiQak baÜlavaonaa malaaÊ
tumhaMsa Aija AMitcaa kvaL ek maIM AaiNalaaÊ
kra maQaur ha ! calaaÊ BarivatoM tumhaM ekdaMÊ
krÜ jatna yaapuZoM p`Bau ipta AnaaqaaM sada !

Aha ! maQaur gaa]naI rmaivalaoM sakaLIM janaaMÊ
ÌtGna maja mairtIla naca hI manaIM klpnaaÂ
tumhaMstva mauKIM sauKoM QaÉna GaaMsa JaaDavarI
xaNaOk basalaoM tÜ iXaro baaNa maaJyaa ]rIM

inaGaUna narjaaitlaa rmaivaNyaaMt gaolaoM vayaÊ
mhNaUna vaiQalao malaa ! ikit dyaa ! ksaa ha naya !
]dar bahu XaUr ha nar KrÜKrI jaahlaa
vaQaUnaI maja paMKra inarpraQa kIM duba-laa !

mhNaalaÊ ‘ BaulalaI jagaaÊ ivasarlaI ip`yaaM laokraM ’
mhNaUna AitsaMkTo ]Dt patlao maI GaraÂ
nasao lavaih ]YNataÊ naca kuXaItM maaJyaa iXaraÊ
smara majabarÜbarI pir dyaaGanaa šXvara.

AsaÜÊ ÉiQar vaahunaI naca iBajaÜ sauXayyaa trI
mhNaUna tÉcyaa tLIM inajaila tI iWjaa BaUvarIM.
ijavaMt bahu baÜlakoM ikit saurmya to ]<plaÊ
naro QaÉna naaiXalaoMÂ Kicat qaÜr bauiwbala

vasaMi<alaka

maaitMt to psairlao AtIrmya pMKÊ
kolao ]dr varI paMDur inaYklaMkÂ
caMcaU tXaIca ]GaDI pd laaMbavaIlao
inaYp`aNa doh pDlaa ! EamahI inamaalao !Anilbhai (Anilbhai)
Friday, February 23, 2001 - 6:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shailya,
Thanks re.... shaletalya khup athavani jagyaa jhalyaa hi kavita vachun..

Rasikyash (Rasikyash)
Monday, October 08, 2001 - 4:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala kshama kara pan mala hi kavita sampoorna samajali nahi. Kuni tari ek ek kadave mala spatst karun sangal ka> mala hi kavita kadhi vachalyache athavat nahi. Nahitar nakki athavali asati.

Asami (Asami)
Monday, October 08, 2001 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are baan lagalelya pakshiniche varnan karanaari atishay sundar kavita aahe hi. Ha context manat theun vaach mhanje kalel.

khasnokahsni padat hoti, pun uthat hoti,
dolyanvar yenarya zapdemule rasta chukat hoti,
angatoon rakt vahat hote
pun ti tashich ghari paratali.

pilana mhanali ki adhik bolavat nahi
tumhala ha shevatacha ghaas aanala ahe
ekda tumhala bharavite
attapasoon tumcha devach rakshan karo

attaparyant madhur gayan karoon lokana rizavit hote
te krutaghna lok malach marteel yachi kalpna navtee
tumchyasathi chochimadhe ghaas dharoon zadavar basli hoite
tenva ek baan chhatit laglaa

narajatila (manav) ramvinyache vay nighoon gele
mhanon mala marle. he krurya ahe
mazaysarkhya niraparaadh abalela maroon ha nar
kiti bare udaar ani shor samajala jail

(pila) mhanteel Aai aamhala visarali
Mhanon sankatanmadhoonhi me udat ghari aale
Ub nasali tari mazya kushit shiraa
ani mazyabarobar devache smaran karaa

vahtya raktane gharate bhijoo naye mhanoon
tee pakshini zadachya talashi zopli
atishya sundar ashi bolki utpatti
manvane nashta keli hi kiti chatur gosht aahe

te ramya pankha matit pasarale
pandhare padalele pot akashakade kele
choch ughadi padli ani paay lambale
praan sodoon gele...kashtahi shinale

Don't tell me hi kavita aadhi hi kavita kinva ta least shevatache ladve kadhi vachale navte. he khare asel you need to go back to basics my friend.

Rasikyash (Rasikyash)
Tuesday, October 09, 2001 - 12:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asami, tuze shatasha dhanyawad. Ho mala shewatache kadawe vachalele athavate. Pan purva kavita athavat nahi. Hi kavita kuthalya vargat tumhala hoti? mihi maarathi madhyamatalach aahe. Tyamule jar hi kavita tula asanar tar ti mala hi aselach.

tu dilelya artha baddhal dhanyawad. Mi hi kavita print out karun gheto aahe. Mi mazya bhachi la patrani post karanar aahe.

Rasikyash (Rasikyash)
Tuesday, October 09, 2001 - 12:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asami, tuze shatasha dhanyawad. Ho mala shewatache kadawe vachalele athavate. Pan purva kavita athavat nahi. Hi kavita kuthalya vargat tumhala hoti? mihi maarathi madhyamatalach aahe. Tyamule jar hi kavita tula asanar tar ti mala hi aselach.

tu dilelya artha baddhal dhanyawad. Mi hi kavita print out karun gheto aahe. Mi mazya bhachi la patrani post karanar aahe.

Mvelanka (Mvelanka)
Tuesday, January 08, 2002 - 2:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ranaat ekToca pDlaolao fUla

vana sava- saugaMiQat Jaalao
mana maaJao maÜhuina gaolao
ikittrI

maI saaro vana huDkIlao
fula kÜzo na kLo fulalao
maja trI

svagaa-t ­­ idvya vaRxaasa ­­ bahr yao Kasa
Asao klpIlaoÊ Asao klpIlao
mana maaJao maÜhuina gaolao
ikittrI

pir ifrta ifrta idsalao
fula dgaDa­AaD lapalao
lahanasao

idsaNyaat ­­ far to saaQao ­­ prI AamaÜdo
jagaamaiQa pihlaoÊ jagaamaiQa pihlao
mana maaJao maÜhuina gaolao
ikittrI

maI p`omao vadlaÜ %yaaXaI
" ka yaoqao dDunaI basaXaI
ip`ya fulaaÆ

tU gaDo ­­ fulaaMcaI raNaI ­­ tulaa gao kÜNaI
raina QaaDIlaoÊ raina QaaDIlaoÆ "
mana maaJao maÜhuina gaolao
ikittrI

to laajat laajat saumana
maga mhNao qaÜDko hsauna
yaaprI

" inavaiDlao ­­ p`BaUnao sqaana ­­ rmya ]Vana
toca maja JaalaoÊ toca maja Jaalao "
mana maaJao maÜhuina gaolao
ikittrI


Bharat
Friday, April 11, 2003 - 8:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mvelanka AaiNa shaileshd tumacao far far AaBaar kivataMsaazI. Aamhalaa yaa kivata XaaLot navh%yaa ³maatIt to psarlao... saÜdUna´ pNa baabaa baáyaacada baÜlaUna daKivat. farca Cana kivata Aahot (a... punha ekd Qanyavaad...

Dhruv1
Monday, March 28, 2005 - 8:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varIla kahI AÜLI jyaa KMD - kavyaatlyaa AahotÊ %yaa " vanavaasaI Ôula " ba_la va ro. iTLkaMcyaa ba_lacaa ek vaacanaIya laoK.

http://www.esakal.com/static/raviwar15.html

Tejonidhi
Wednesday, January 18, 2006 - 2:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोणाकडे पुरे जाणतो मीच माझे बल' आहे का? आम्हाला आठवीत होती.Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators