Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through March 06, 2003

Hitguj » Language and Literature » पद्य » मंगेश पाडगांवकर » Archive through March 06, 2003 « Previous Next »

Ajitv
Wednesday, January 06, 1999 - 2:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagemaI itlaa ivacaarlaM, itnao laajaUna haoya mhTlaM
saaonaorI igar@yaa Gaot manaat gaaNaM naacat sauTlaM
!
kaya mhNaalaat ? yaat ivaSaoYa kaya GaDlaM ?
%yaalaaca kLola jyaacaM AsaM mana jaDlaM !
tumacaM lagna zrvaUna JaalaM ?
kaovaLopNa hrvaUna JaalaM ?
doNaar kaya ?
GaoNaar kaya ?
huMDa iktI ?
ibaMDa iktI ?
kaDyaa iktI ?
saaDyaa iktI ?
yaacaa maana,
%yaacaM pana,
sagaLa maamalaa raoK haota,
vyavahar Balataca caaoK haota !
tumhalaa ho saaMgaUna trI kLNaar ksaM ?
AsalaM gaaNaM tumacyaakDo vaLNaar ksaM ?
pNa to jaa} Va,
maaJaM gaaNaM gaa} Va !
maI itlaa ivacaarlaM, itnao laajaUna haoya mhTlaM
saaonaorI igar@yaa Gaot manaat gaaNaM naacat sauTlaM !

Supriya
Tuesday, April 13, 1999 - 12:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.
idsat naahI fUla
trI vaasa yaotao
tumhI mhNaala Baasa haotao.
Baasa navho : AgadI Kra
gaalaaMvar Svaasa yaotao.
manaatlyaa faMdIvar gauNaI paK$ yao}na basatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

iklabaIla krIt jaagyaa haotat
tyaacyaa saaryaa halacaalaI
kQaI Sabd tr kQaI
SabdavaacaUna tyaacaI baaolaI
QaupasaarKI Baa$na Takto sagaLI KaolaI
jyaaca tyaalaa kLt AsatM
tyaacyaaiSavaaya itcyaaiSavaaya
ijavaalaa [tkM ibalagaUna kuiNaca nasatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.
AapNa AaplaM kahI baahI

krIt Asatao
sagaLyaaMsaazI ho krIt ,to krIt
vaoL Aaplaa BarIt Asatao
jara qaaMbaa
AazvaUna baGaa :
ekToca AapNa AaplyaaSaI hLUca hsatao
Krtr Aajaubaajau kuNaIca nasatao
hsata hsata kaoNa Aaplao DaoLo pusatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

saMQyaakaLcyaa gaUZ saavalyaa
ra~ haoto iKnna kaLI
paKrM gaaNaI imaTUna Gaotat
maukI haoto ranajaaLI
Garacyaa payarIvar kaoNa tovha ekTM basatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

iKDkItUna idsaNaara
inaLa tukDa kaoNaacaa
faMdImaagao caMd` Aaho :
hsara mauKDa kuNaacaa
ekaMtat ]gavaNaara
ek tara kuNaacaa
inaraop Gao}na yaoNaara
Aaolaa vaara kuNaacaa
DaoLo imaTUna Gaotalyaavar Aaplyaalaa kaoNa idsatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

Supriya
Tuesday, April 13, 1999 - 12:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

In marathi..didn't know how to do do that......

AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.
idsat naahI fUla
trI vaasa yaotao
tumhI mhNaala Baasa haotao.
Baasa navho : AgadI Kra
gaalaaMvar Svaasa yaotao.
manaatlyaa faMdIvar gauNaI paK$ yaoAuna basatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

iklabaIla krIt jaagyaa haotat
tyaacyaa saaryaa halacaalaI
kQaI Sabd tr kQaI
SabdavaacaUna tyaacaI baaolaI
QaupasaarKI Baa$na Takto sagaLI KaolaI
jyaaca tyaalaa kLt AsatM
tyaacyaaiSavaaya itcyaaiSavaaya
ijavaalaa [tkM ibalagaUna kuiNaca nasatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.
AapNa AaplaM kahI baahI

krIt Asatao
sagaLyaaMsaazI ho krIt ,to krIt
vaoL Aaplaa BarIt Asatao
jara qaaMbaa
AazvaUna baGaa :
ekToca AapNa AaplyaaSaI hLUca hsatao
Krtr Aajaubaajau kuNaIca nasatao
hsata hsata kaoNa Aaplao DaoLo pusatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

saMQyaakaLcyaa gaUZ saavalyaa
ra~ haoto iKnna kaLI
paKrM gaaNaI imaTUna Gaotat
maukI haoto ranajaaLI
Garacyaa payarIvar kaoNa tovha ekTM basatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.

iKDkItUna idsaNaara
inaLa tukDa kaoNaacaa
faMdImaagao caMd` Aaho :
hsara mauKDa kuNaacaa
ekaMtat ]gavaNaara
ek tara kuNaacaa
inaraop GaoAuna yaoNaara
Aaolaa vaara kuNaacaa
DaoLo imaTUna Gaotalyaavar Aaplyaalaa kaoNa idsatM
AaplaM maaNaUsa iktI dUr AsalaM trI
Aaplyaa AgadI javaL AsatM.


Asami
Friday, October 15, 1999 - 1:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dunno konachi ahey te...Koni tari FWD keliye

Tumche Kay gele ?

Tyaane prem kela
Kinva teene Prem kela
Karu de ki !
Mala saanga tumche kay kela ?

To teela ekantat
bagemadhe bhetla
Nako titke javal jaun khetla
Lal lal gulabache ful houn petla

Bhetla tar bhetu de ki
Petla tar petu det ki !
Tumche doke kashasaathi etaka garam zala
Tyaane prem kela
Kinva teene Prem kela
Karu de ki !
Mala saanga tumche kay kela ?

Ekada tee tyachyasaathi
vedipishi zali
Paus hota tari bhijat
tyachya ghari geli

Gharat tenva koni navte
Mhanoon tyache favla
Tyane teela javal gheun chakka daar lavla

Lavla tar lavu de ki
Favla tar favu det ki
Tumchya aamchya purvajanni aankhi kay kela
Tyaane prem kela
Kinva teene Prem kela
Karu de ki !
Mala saanga tumche kay kela ?

Gharat jaaga naste tyanchya
Chalnarach taxit prakaran
Te thodech basnaar ahet
Paniniche ghotat vyakaran

Gulabi thandiche parinaam
he honarach
Kunitari konala
Javal odhoon gehnarach

GHetale tar gheu de ki
Vayche te hou det ki
Tumchya gharcha bochake tyane thodach uchaloon nela
Tyaane prem kela
Kinva teene Prem kela
Karu de ki !
Mala saanga tumche kay kela ?

Kantopi ghatleet mhanoon
Fula kay fulnaar nahit
Tumchya rudrkashana bhioon
Pakhara kay zulnaar nahit

Fulali tar fulu de ki
Zulali tar zulu det ki
Khidkitoon fukat sagla baghta tar aala,
Tyaane prem kela
Kinva teene Prem kela
Karu de ki !
Mala saanga tumche kay kela ?

Ajitv
Friday, October 15, 1999 - 6:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Prem mhaNaje Prem asata

Kirantorvi
Monday, January 24, 2000 - 7:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

t.bmp

Amit
Sunday, January 30, 2000 - 9:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

MP

Comm12swa
Saturday, February 19, 2000 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Khar gana

phakarana thauk aasat ,
bajarat gala vikun
aapala khar gana gata yet nahi;
sonachya pinjrayala
pankh vikun
aabhalachya javal kadi jata yet nahi.

Mrsbarve (Mrsbarve)
Tuesday, September 26, 2000 - 8:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala ek Paadgawkaranchi Charoli mahitiy ti lihite.
Kon mhaNt aaushy mhaNje
nusate kaateri dunkh aahet
Dole ughdun tar pahaa,
pratyekalach fulpaakhranche paankh aahet.

Rshubha (Rshubha)
Monday, October 09, 2000 - 9:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa aawadalelyaa ajun kahi chaaroLyaa :

itihaasaache awaghaD ojhe
Dokyaawar gheun naa naachaa
karaa padasthal tyaache aaNi
chadhunii tyaawar bhawiShya waachaa

---

swargatun yetaanaa baalak
amrut tyaache kaaDhun ghetii
ure rikaamii waaTii jawaLii
ti khaLii hii gaalaawaratii

Rhasva_Bee (Rhasva_Bee)
Tuesday, October 10, 2000 - 9:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rshubha,
mala watate hya Vinda karandikaranchya charoLya aahet. Pan tyni chrolya mhanun prasidhdha kelya nahit. naaki aathvat nahi pan "kanika" mhanun prasidhdha kelya bahutek

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Friday, December 22, 2000 - 10:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


duK

yaa maaJyaa pMKanaI
]DNyaacao vaoD idlao
pNa maaJyaa hatanaI
GarTo ho inaima-yalao

jagaNyaacaI AÜZ AXaI
]DNyaacao vaoD Asao
GarT\yaacyaa laÜBaathI
gaganaacao Bavya ipsao

vyaÜmaatunaI ]Dtanaa
AÜZItsao maja GarTo
pNa ]baot GarT\yaacyaa
xaud` toca maja gamato

ho ivaica~ duK Asao
Gao]naI ]rI maI jagatÜ
GarT\yaatuna gaganaatuna
XaapIt maI tgamagatÜ


Sanuli (Sanuli)
Wednesday, January 31, 2001 - 5:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mangesh Padgaonkaranchi 1 sundar kavita ...
k1

Sanuli (Sanuli)
Wednesday, January 31, 2001 - 6:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aajun ek ... enjoy ..

k2

Rshubha (Rshubha)
Friday, March 30, 2001 - 7:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

javaLpNaacao Jaalao baMQana


[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

CoDNaar jar hÜtÜ AapNa gaIt navao tr
hvaoca hÜto vaINaocyaa taraMtuna AMtr
QauMdpNaI %yaa..|MQapNaI %yaa Baana raihlao naahI ho pNa
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

maÜhfulaaMpir tovhaMcao to xaNa drvaLlao
gaMiQat ]nmad %yaa AMQaarI kaih na kLlao
navhtI jaaiNava hÜ[la mhNaunaI XaRMKlaaca ho maQau AailaMgana
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

BaÉina raihilasa tuca maaiJayaa nao~aMmaQaunaI
inad`omaQaunaIÊ svaPnaamaQaunaIÊ jaagaRtItunaIÊ
kLlao Aata AsaUna DÜLo navhtI dRYTI navhto dXa-na
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

gauMifyalaolao kr ho Jaalao pha saaKL\yaa
maIlana ksalao Æ jao na baGaU do idXaa maÜkL\yaa
KÜla ]rI kuiNa tDfDlao pNa jaaNavalao naca to AaËMdna
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

inakT AsauinahI Xvaasaapurto dUr Asaavao
javaLpNaatih pMKaMnaa AakaXa idsaavao
hvao vaogaLopNa kahItir maIlanaathI saiK Aplyaatuna
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana

javaL...javaL yaoÊ pNa saImaocao Baana AsaU do
ra~ AsaÜÊ pNa phaThI vaogaLI idsau do
svarjauLnaItuina ek gaIt -- trI hvaoca AMtr saat sauraMtuna
[tuko AalaÜ javaL javaL kI javaLpNaacao Jaalao baMQana


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Monday, April 16, 2001 - 8:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kQaI kQaI
sagaLcaM ksaM caukt jaatM ²
nakÜ to hatat yaotM Ê
hvaM to hukt jaatM ²

AXaa vaoLI kaya kravaM Æ
sauklaolyaa JaaDalaa
na baÜlata paNaI VavaM ²


Chandrabm (Chandrabm)
Monday, April 23, 2001 - 9:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hee ghya Padgaonkaranchi ajun ek superb kavita.


jaovha itcaI ina maaJaI caaoruna BaoT JaalaI
JaalaI fulao kLyaaMcaI JaaDo Barat AalaI

duratlyaa idvyaaMcao maNaIhar maaMDlaolao
PaaNyaat caaMdNyaaMcao AaBaaL saaMDlaolao

kOfat kajavyaaMcaI Ana\ paalaKI inaGaalaI
jaovha itcaI ina maaJaI caaoruna BaoT JaalaI

kosaatlyaa jau[-caa itimarasa gaMQa haota
Svaasaatlyaa la[-Mcaa Aavaoga AMQa haota

vaoDyaa samap-NaacaI vaoDI imazI imaLalaI
jaovha itcaI ina maaJaI caaoruna BaoT JaalaI

navhtoca Sabd tovha maaOnaat Aqa- saaro
spSaa-t caMd/ haota spSaa-t laaK taro

AaoqaMbalaa fulaaMnaI AvakaSa BaaovatalaI
jaovha itcaI ina maaJaI caaoruna BaoT JaalaIRshubha (Rshubha)
Friday, April 27, 2001 - 4:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"bhet tuzi mazi" ithe ahe:

http://chandra.astro.indiana.edu/isongs/marathi/gif/19.gif

Chandya (Chandya)
Saturday, June 09, 2001 - 8:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagedoNa

AapNa kahI dotÜ
mhNajao kaya dotÜÆ
eKado fula dotÜ
ho tr Aaplyaa hatI
AaQaIcaca Aalaola doNa Asat
fula ho fula nasat
tI ek KuNa Asato fulaNyaacaI
AgadI tsaca doNa Asat
doNa hI ek KuNa Asato
eka Apar AsaNyaacaI
Aapla kahI nasaNyaacaI
Aapla kahI nasaNyaalaa rMga yaotÜ
Aapla kahI nasaNyaalaa gaMQa yaotÜ
Aapla kahI nasaNa hoca fulaNa Asat
Aatlyaa Aat pavasaat BaIjaNa Asat
ina : Xabdat Xabdaca AkarNa ÉjaNa Asat

- maMgaoXa paDgaavakr


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Wednesday, June 13, 2001 - 11:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

itnao baOcaona hÜtanaaÊ kL\yaaMnaI Xvaasa Takavao
itnao hÜkar dotanaaÊ jaIvaacao caaMdNao vhavao
iktI maÜjaU táha AataÊ itcyaa %yaa vaar krNyaacyaa
itcyaa hatI kT\yaarInaoÊ sauKacao KoLNao vhavao
kQaI to Dava maaMDavaoÊ kQaI hasaUna maÜDavao
itcyaa $saNyaat XabdaMcao duhorI baÜlaNao vhavao
itcyaa DÜL\yaatlyaa pxaIÊ fulaaMcao saÜbatI vhavao
iktIda rMga svaPnaaMcao inajaovar saaMDNao vhavao.


Manya2804 (Manya2804)
Monday, September 17, 2001 - 3:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


yaaca kvaItocaI ]rlaolaI kDvaI

ek idvasa saUya-Ê caMd`Ê taroÊ vaaro sagaLM manaat saazvalaM
qarqar%yaa hatanao itlaa p~ pazvala
AaQaIca maaJa Axar kaprM %yaaidvaXaI AiQakca kaplaM
r>acaM tr saÜDaca ravaÊ htatlaM pona sauwa tapla
p~ pÜYTat Taklyaavar AazvalaÊ itkITca laavaayaca ivasarlaÜ
tr saaMgayacaa mau#ya mau_aÊ p~ itlaa imaLala trIsauwa
Krca saaMgatÜÊ tÜ pÜYTmana sauwa p`omaat pDlaa Asalaa pahIjao
maaJyaa saarKaca %yaacaa jaIva kuzotrI jaDlaa Asalaa pahIjao
naXaIbacyaa BaIMtItUna ihrva ipMpLpana fuTla
maI itlaa ivacaarla........

%yaa naXaot %yaa QaUMdIt p`%yaok xaNa jaagavalaa
[raNyaacyaa hÜTolaat maskapava maagavalaa
tovhDI sauwa eopt navhtIÊ AsalaI caOna Jaopt navhtI
dovaca toMvha hÜta vaalaIÊ iKXaatla pakIT KalaI
isaMha saarKa rs%yaava$na CatIkaZUna hÜtÜ ifrt
pÜlaIsa sauwa Aadranao maaJyaakDo hÜto baGat
jyaacaa Asaa jaIva jaDtÜ %yaalaa saaMgaa Baya kuzlaMÆ
maI itlaa ivacaarla........

puZo itcyaaXaIca lagna JaalaÊ yaqaakala maulaM JaalaI
saMgaÜpna kÉna ibaÉna iXakvalaIÊ
maI itcyaa p`omaaKatr naÜkrI sauwa iTkvalaI
yaat frk kaya pDNaarÆ
GarÜ GarI hoca GaDNaar
tsaa p`%yaok naok AsatÜ
frk maa~ ek AsatÜ
maI itlaa ivacaarla........


Manya2804 (Manya2804)
Saturday, September 22, 2001 - 10:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


tumacaM kaya gaolaMÆ

%yaanao p`oma kolaM
ikMvaa itnao p`oma kolaMÊ
kÉ do kI² malaa saaMgaaÊ tumacaM kaya gaolaMÆ

tÜ itlaa ekaMtat
baagaomaQyao BaoTlaaÆ
nakÜ ittkM javaL jaa}na
AMgaaXaI KoTlaaÆ
laala laala gaulaabaacaM
fUla hÜ}na poTlaaÆ

BaoTlaa tr BaoTU do kI²
poTlaa tr poTU do kI²

tumaca DÜk kXyaasaazI [tkM garma JaalaÆ
%yaanao p`oma kolaM ikMvaa itnao p`oma kolaMÊ
kÉ do kI² malaa saaMgaaÊ tumacaM kaya gaolaMÆ

ekda tI %yaacyaasaazI
vaoDIipXaI JaalaIÆ
pa}sa hÜta trI iBajat
%yaacyaa GarI gaolaIÆ

Garat tovha kÜNaIca navhtM
mhNaUna %yaaMcaM favalaMÆ
%yaanao itlaa javaL Gao}na
ca@k dar laavalaMÆ

laavalaM tr laavaU do kIÊ
favalaM tr fvaU do kI²

tumacyaa­maaJyaa pUva-jaaMnaI vaogaLM kaya kolaMÆ
%yaanao p`oma kolaM ikMvaa itnao p`oma kolaMÊ
kÉ do kI² malaa saaMgaaÊ tumacaM kaya gaolaMÆ

Garat jaagaa nasato %yaaMca
caalaNaarca To@saIt p`krNa²
to qaÜDoca basaNaar Aahot
paiNanaIcaM GaÜkIt vyaakrNaÆ

gaulaabaI qaMDIcao
pirNaama ho hÜNaarca²
kuNaItrI kuNaalaa
javaL AÜZUna GaoNaarca²

GaotlaM tr Gao} do kIÊ
vhayaca to hÜ} do kI²

tumacyaa GarcaM baÜcakM %yaaMnaI ]calaUna qaÜDcaM naolaMÆ
%yaanao p`oma kolaM ikMvaa itnao p`oma kolaMÊ
kÉ do kI² malaa saaMgaaÊ tumacaM kaya gaolaMÆ

kanaTÜpI GaatlaIt mhNaUna
fulaM kaya fulaNaar naahItÆ
tumacyaa Éd`axaaMnaa iBa}na
paKrM kaya JaulaNaar naahItÆ

fulalaI tr fulaU do kIÊ
JaulalaI tr JaulaU do kI²

iKDkItUna fukT sagaLM baGata tr AalaMÆ
%yaanao p`oma kolaM ikMvaa itnao p`oma kolaMÊ
kÉ do kI² malaa saaMgaaÊ tumacaM kaya gaolaMÆ


Paus (Paus)
Sunday, February 03, 2002 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rasikyash :gipsy kavita:

ek jipsy aahe maajhya khol manaat daDun

aThavate baalapan jenvhaa hoto mii shaalet
Hoto bandhiit mii ghar savanagaDyanchyaa sangat
Koule pananachii gharala anii zavalyanchya bhiintii
Aathavate ajoonahi hoto rangat mii kiti

Pan akasmat hoto jaat saare udhalun
Ek jipsy aahe majhya khol manata dadun

Shaletale te divas pati pustak hatat,
Topii jaarichi sunder, swari nighali thatat.
Jaad kachechi chalishii lavuniya dolyavar,
Hote bolat pantoji ugra rokhuniya nazar
Pan tharecha na maan char bhiintiinchya jagat,
Ude khidakitun door door chya jagat.
Zaade pananchya hatan ni hoti mala bolaviit,
Shepatichya zubkya ne khaar hotii bolaviit.

Kase aavarave man??? Gelo thithun palun
Ek jipsy aahe majhya khol manata dadun

Aani pudhe kasha sathi gelo ghar mii sodun??
Saari saari sukhe hoti kahi navatech neun,
Pan khol khol manat kunitari hote dukkhi,
Asha sukhat asun jipsy rahila asukhi.
Disu lagale dongar jara miitata lochan,
Thithe kunitarii mala neu lagle odhuun.
Mitlelya dolyanpudhe khalalnarya lata,
Salsalnari pane, dur palnarya vata.

Vatan save tya palalo saare kahi zugarun.
Ek jipsy aahe majhya khol manata dadun

Kadhi kadhi pahatate uuri agali pratiti,
Jalii madhuni dhukhya chya tej zirapte chitti
Jaachu lagte jipsy la dhnyat vishwachi choukat,
Anii janavate kahi goodh, andhuk, pusat.
Khel mandilela saara punha udhalaya saje,
Aapanach nirmile le apanach modu dhaje.

Gudh adhnyat dhukhhat ani jatase budun
Ek jipsy aahe majhya khol manata dadun

Ghar asuna hii aata ghar urlele nahi,
Char bhintinchi jypsy la oodh urleli nahi.
Kuni sangave asel ha purva janmi cha shap,
Ghadi suthirpana chi viskate aapo aap.


Kunitari saad ghaalii dur anata madhun
Ek jipsy aahe majhya khol manata dadun}

Vinayak (Vinayak)
Saturday, February 16, 2002 - 11:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


raGaÜbaa rGaunaaqa

baLkT baOla namavaNaaro jaU tsao hÜto
raGaÜbaa rGaunaaqaaMcao KMdo KaMdo. BaaLI
dubaÜTI gaMQa. krarI AÜzaMvar %yaaMcyaa
pavasaaLI Zgaasaar#yaa BarGaÜsa imaXaa.
hXaa Asaa baulaMd kI CPpracao gaÜNapaT vhavao.
snaanasaMQyaaÊ japjaaPya inayaimat sava-.
phaTocao XaMBar namaskar cauklao naahIt
AaiNa maga QaarÜYNa duQaacaI tuDuMba carvaI.
saÜvaLo naosalyaavaacaUna BaÜjana nasao kQaIca.
baahor dÜna baayaa zovalyaa hÜ%yaa. gaÜYT KrI.
pNa Garatlyaa saÝBaagyaacaIhI kdr hÜtI.
caar maulagao Jaalao ³Garat´. %yaaMnaa zovalaI
gaDgaMja saMp<aI raGaÜbaa rGaunaaqaaMnaI
AaiNa baahorcyaa baayaaMcaohI Balao kolao
%yaaMcyaa saMttIsakT. XaMBar ÔaMVa
Asalaolyaa vaDasaarKo raGaÜbaa rGaunaaqa
ek idvasa ³maolao naahIt´ inavat-lao.

raGaÜbaa rGaunaaqaaMcao pNatU BaÜgatat majaot
prMpragat saMp<aI. ka^laojaat iXaktat.
iÔTpÐT XaÜBato %yaaMcyaa laukD\yaa tMgaD\yaaMnaa.
laaKaMcyaa laaLot iBajalaolyaa iÔlmaI gaItaMnaI
QauMdavatat. gauLgauLIt Toroilananao Jaaktat
KaMVaMcaI ÔLkuTo. phaTo baoD­­TI Gaotat.
tsao sajjana Aahot. baahorcaa naad naahI.
iXakUna puZo naÜkáyaa pTkavatIla.
lagnao krtIla. maulao hÜtIla. maga skaÔ-
gauMDaLlaolao irTayaD- laa[Ô. AaiNa
ek idvasa kXaanao trI gacaktIla
pNa to inavat-Naar naahIt raGaÜbaa rGaunaaqaaMsaarKo.Þ kavyasaMga`h salaamaJa_Wadekar (Ja_Wadekar)
Friday, March 22, 2002 - 1:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iBatI Qa$ kXaalaa jar jaayacaoca Aaho
yaa maatIcyaa GaraMnaa ivasarayacaoca Aaho.
kaLÜK pahtaMnaa halalaI na papNaI hI
ho gaIt ekT\yaanao maja gaayacaoca Aaho.
maR%yaU samaÜr maaJyaaÊ maI vaoicalaI fulao hIÊ
Gao}naI maaL maa*hI maja yaayacaoca Aaho.
ho maaga pavalaaMcao pusatIla par vaaTa
tovha ivanaaiknaara maja vahayacaoca Aaho.


Sonirome
Tuesday, December 03, 2002 - 11:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gupit anirvacha nishabdAche
shabdAnchyA seemevarle te
jAnavate pana hAy! milenA...
asoon hAti ateet urte !!

mAjhyA AvadatyA kavitAnpaiki ek ithe det Ahe...

sonal s. k.

Angel
Wednesday, January 15, 2003 - 6:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maÜr QauMd naacatÜ mhNauna
AapNa ka sauÙ vhayacaMÆ
kÜikL sauMdr gaatÜ mhNauna
AapNa ka iKÙ vhayacaMÆ

tulanaa krIt basaayacaM nasatM gaM
p`%yaokacaM vaogaLopNa AsatM gaM


Angel
Wednesday, January 15, 2003 - 6:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ninavi
Thursday, March 06, 2003 - 3:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jarI tuiJayaa saamaqyaa-nao ZLtIla idXaahI dahI
maI fUla ~uNaaitla [valao ]malaNaar trIhI naahI

Xa>Inao tuiJayaa idpunaI tuja krtIla saaro maujaroÊ pNa saaMga ksao ]malaavao AÜzaMitla gaaNao hsaro Æ
ijankIla malaa dMvaibandUÊ ijankIla ~uNaacao patoÊ Ana svatasa ivasa$na vaara jaÜDIla roXamaI naato

kurvaaiLt yaoitla majalaa EaavaNaatlyaa jalaQaara
lavalavaUna iBajalaI panao maja krtIla sajala [Xaara

pNa tuiJayaa saamaqyaa-nao maI ksao malaa ivasaravaoÊ Ana rMgaaMcao gaMQaaMcao maI gaIt ksao gauMfavao Æ

XaÜQaIt Qau@yaatuna majalaa dMvaibandU hÜ}na yao tUÊ kiQa iBajalaolyaa maatIcaa ma`udU sajala saugaMiQat hotU

tU tulaaca ivasa$na yaavaoÊ maI tuJyaat maja ivasaravaoÊ
tU hsat malaa fulavaavaoÊ maI nakLt AaiNa fulaavao

pNa tuiJayaa saamaqyaa-nao ZLtIla idXaa jarI dhIÊ maI fUla ~uNaaitla [valao ]malaNaar tirhI naahI ²


Ninavi
Thursday, March 06, 2003 - 3:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ%yaa laaTa ]QaiLt ApulaI foinala kivataÊ fulaafulaaMtuna AKMD ]QaiLt hÜtI navata
hÜto vaaro vaahtÊ taro hÜto camaktÊ baaBaiLvarhI gaucC fulaaMcao hÜto lagaDt
ro ksao vaogaLo mhNaU saaMga tuja yaaMpasaUnaÊ maI kQaIca mhTlao naahI kI tU do maja dXa-na

]zUna phaTo jaavao tr tU rMgaca vhavaoÊ naBaI phavao tr tU Zga hÜ}na Jaulaavao
yaa QaaraMtuna tuJao Ëupamaya hat idsaavaoÊ ikrNaaMcyaa AQaraMvar ismat tva fulat Asaavao
ho DÜLo Ba$naI baGatÜ Aaho saaro Anauidna
maI kQaIca mhTlao naahI kI tU do maja dXa-na

holaavao janasaagar maaJyaa AvatI BavatIÊ Kro saaMgaÊ hI naanaa Épo tuJaIca navhtI Æ
manaamanaaMtuna %yaaMcyaa hÜtI tuJaI caotnaaÊ kmaa-kmaa-maQaUna hÜtI tuJaI p`orNaa
maI ksao ]Nao tuja k$ %yaaMicayaa sauKduÁKatuna Æ
maI kQaIca mhTlao naahI kI tU do maja dXa-na

tulaa paihlao ?tU?tUtunaÊ fulaafLatuna
%yaa gaganaatuna yaa maatItuna isqatIgatItuna
saMGaYaa-tunaÊ sauKduÁKatunaÊ vyaqaovyaqaotuna
yaa saRYTItuna Ana\ BavatIcyaa maanavatotuna
ro ksao XaÜQaU tuja vaoD\yaapir maI tulaaca Takuna Æ
maI kQaIca mhTlao naahI kI tU do maja dXa-na


Kishori
Sunday, April 20, 2003 - 5:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mana maÜkLM AgadI maÜkLM krayacaM.
paKÉ hÜ]na paKraXaI baÜlaayacaM.

tumacaM duÁK KrM Aaho kLtM malaa.
Xapqa saaMgatÜ tumacyaa [tkMca CLtM malaa.
pNa Aaja maaJyaasaazI sagaLM sagaLM ivasarayacaM.
AapNa AaplaM caaMdNaM hÜ}na AMgaNaBar psarayacaM.

saUr tr Aahotca AapNa f> JaulaayacaM²
mana maÜkLM ..........

AayauYya kaya kovaL kaTorI DMK AahotÆ
DÜLo ]GaDUna pha trIÊ
p`%yaokalaa fulapaKracao pMK Aahot.

ihrvyaa ranaatÊ ipvaL\yaa ]nhat jaIva ]QaLUna BaulaayacaM²
mana maÜkLM ..........

p`%yaokacyaa manaat ek gaÜD gaÜD gauipt AsatM.
drvaLNaarM A<ar jasaM [valyaaXaa kupIt AsatM.

AatUna AatUna fulat fulat ivaXvaasaanaM caalaayacaMÊ
mana maÜkLM ..........

AapNa AsatÜ AaplaI Qauna gaat rhaÊ
AapNa AsatÜ Aaplaa pa}sa nhat rha²

JauLJauLNaaáyaa Jaáyaalaa manaapasaUna tala Va
mauka Gyaayalaa fUla AalaM %yaalaa Aaplao gaala Va.
[valyaa [valyaa qaoMbaavar sagaLM AaBaaL tÜlaayacaM.

mana maÜkLM AgadI maÜkLM krayacaM.
paKÉ hÜ]na paKraXaI baÜlaayacaM.
Rar
Sunday, April 20, 2003 - 3:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ekTM AsaavaMsaM vaaTtM

kQaI kQaI javaL kuNaI nasaavaMsaM vaaTtM
AaplaM AapNa AgadI ekTM AsaavaMsaM vaaTtM

AvatI BavatI rana sagaLM
maukM maukM AasatM
vaaT idsau nayao štkM
QaukM QaukM AastM
JaaDaKalaI DÜLo imaTuna basaavasaM vaaTtM
AaplaM AapNa AgadI ekTM AsaavaMsaM vaaTtM

yaoto yaoto hula doto
sar yaot naahI
Gaoto Gaoto mhNato trI
javaL Gaot naahI
AXaa vaoLI KÜTM KÜTM ÉsaavaMsaM vaaTtM
kQaI kQaI javaL kuNaI nasaavaMsaM vaaTtM
AaplaM AapNa AgadI ekTM AsaavaMsaM vaaTtM

kuzo jaato kuNaasa za]k
vaaT ]Mca saKla
%yaat punha sagaLIkDo
inasarDIcaa icaKla
paya GasaÉna AadLlyaavar hsaavasaM vaaTtM
kQaI kQaI javaL kuNaI nasaavaMsaM vaaTtM
AaplaM AapNa AgadI ekTM AsaavaMsaM vaaTtM

paKrM jarI idsalaI naahIt
eoku yaotat gaaNaI
AaBaaL kuzlaM kLt naahI
etkM inavaL paNaI
Aaplyaa DÜL\yaat AaplaM Ép idsaavasaM vaaTtM

AÜLImaagauna gaaNyaacyaa
qarart jaavaM
AaBaaLatuna rMgaaMcyaa
Barart jaavaM
sauraMcyaa ranaat Baulauna ÔsaavasaM vaaTtM
kQaI kQaI javaL kuNaI nasaavaMsaM vaaTtM
AaplaM AapNa AgadI ekTM AsaavaMsaM vaaTtMRar
Saturday, May 31, 2003 - 6:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sameer_no1 tulaa hvao AsalaolaI kivata

dar ]GaDÊ dar ]GaD
ica]taš ica]taš dar ]GaD

dar AsaM laavaUnaÊ jagaavartI kavaUna
iktI vaoL DÜLo imaTuna Aat basaXaIlaÆ
AaplaM mana AapNaca Kat basaXaIlaÆ
vaara Aat yaayalaaca hvaa
maÜkLa Xvaasa Gyaayalaaca hvaa !

dar ]GaDÊ dar ]GaD
ica]taš ica]taš dar ]GaD

ÔulaM jaXaI Asatat
tsao kaTo Asatat
sarL maaga- AsatÜ
tsao ÔaTo Asatat !

gaaNaaáyaa maOnaa Asatat
paMZroXauBa` bagaLo Asatat
kQaI kQaI kk-Xya kaLo
kavaLoca Ô> sagaLo Asatat !

kavaL\yaacao Davapoca p@ko AsatIla
%yaacao tuJyaa GarT\yaalaa QakI basatIla !

trIsauwa yaa jagaat vaava`ravaMca laagatM
AaplaM mana Aaplyaalaa saavaravaMca laagatM

dar ]GaDÊ dar ]GaD
ica]taš ica]taš dar ]GaD

sagaLMca ksaM hÜNaar
Aaplyaa manaasaarKM
AaplaMsauw Aaplyaalaa
hÜt AsatM parKM

maÜr QauMd naacatÜ mhNauna
AapNa ka sauÙ vhayacaM
kÜkIL saundr gaatÜ mhNauna
AapNa ka iKÙ vhayacaM

tulanaa krIt basaayacaM nasatM gaM
p`%yaokacaM vaogaLopNa AsatM gaM

p`%yaokacyaa Aat ek
ÔulaNaarM Ôula AsatM
p`%yaokacyaa Aat ek
KoLNaarM maUla AsatM
ÔulaNaaáyaa ya ÔulaasaazI
KoLNaaáyaa yaa maulaasaazI

dar ]GaDÊ dar ]GaD
ica]taš ica]taš dar ]GaD

inaraXaocyaa pÜkLImaQao
kahIsauwa GaDt naahI
AaplaM dar baMd mhNauna
kuNaacaMca ADt nahI

AapNaca Aaplaa maga WoYa kÉ laagatÜ
Aaplyaaca AMQaranao AaplaM
mana BaÉ laagatÜ

phaTocyaa rMgaat tuJaM GarTM nhalaM
tulaa XaÜQaIt ÔulapaKÉ naacat AalaM
ica]taš ica]taš
tulaa kahIca kLlaM naahI
tuJaM Gar baMd hÜtM
DÜLo Asauna AMQa hÜtM

baMd Garat basauna ksaM caalaolaÆ
jagaavartI Ésauna ksaM caalaola
dar ]GaDÊ dar ]GaD
ica]taš ica]taš dar ]GaD


Avk
Sunday, October 19, 2003 - 4:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek kavya ivaDMbana Ê ho mangaoXa paDgavakr yaancao Aaho. kdaicat AaQaI vartI kÜNaI ilaihlao Asaola Ê pNa maI naivana saBaasad JaalaÜ Asalyaanao maaiht naahI .

Aaja hyaat Asato ramadasaÊ tr BaÜvatI baGauna hramadasaÊ
AntrI Jaalao Asato ]dasaÊ lgaÜna icanta.

samaqaa-icayaa saovaka vaË pahoÊAsaa gallaIgallaIt gaunD AahoÊ
%yaaMcaovarI saMrxaNa C~ AahoÊpÜlaIsa puZaáyaacao.
yaa sa%yaaca laagata XaÜQaÊ kuzuna saucalaa Asata dasabaÜQa Æ
ilaihlaa Asata ]dasabaÜQaÊ EaIsamaqaa-MnaI .

Ba`YTacaaro pÜKrlaa doXa ÊdIna janaaXaI Apar @laoXaÊ
duja-naa yaXa Ê sajjanaa ApoXa Êsava-~ idsao.
inatIca DÜLa kaNaaÊ p`%yaok maaNausa dInavaaNaaÊ
sava- ÔÜlapTo naaih daNaaÊ ipk eosao.

dovataXaI ]calauna QartI Ê vaoDoivad`o naaca krtI
BasaaD AÜsaaD AartIÊ JaAÜkuna daÉ.
kbaIr saaMgao AllaacaI mahtIÊ mauMgaIcyaa payaI GauMgaur vaajatIÊ
trI to AllaaXaI eoku yaotI Êeosao mhNao.
yaoqao AllaaXaI baihra mhNatIÊ zNaaNaa QvanaIxaopk AaNatIÊ
%yaatuna kk-Xa baaMga haNatIÊ AllaasaazI.

kMDma bargaD\yaaMcyaa janatovarIÊ ibalDr ÊsmagalarÊ gaunD rajya krIÊ
p`%yaok naota iKsao BarIÊ hatI QaÉna tyaaXaI.
duYkala KnaI Bau[ faToÊ XaÜYa pDuna ivahIr AaToÊ
kaLa kDu gahIvar daToÊ gaL\yaat BaivaYyaacaa.

sa%yaa saamaÜro phaNyaasaazI Ê~aNa Asaavao laagao gaazIÊ
BaokD pLpuT\yaacao pazIÊ ihjaDa laagao.
ha ga`Mqa naama ]dasabaÜQaÊ kvaI janatocaa saMvaad
kaLa kDu Aatlaa ivaYaadÊ hlaka kolaa.Manya2804
Monday, November 17, 2003 - 4:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naIja maaJyaa naMdlaalaaÊ naMdlaalaa ro

XaaMt ho AaBaaL saaro
XaaMt taro XaaMt vaaro
yaa Jaáyaacaa saur Aata
maMd JaalaaÊ maMd Jaalaa ro ...1

JaÜplyaa gaÜz\yaat gaayaI
saad vaa pDsaad naahI
paKraMcaa galabalaa hI
baMd JaalaaÊ baMd Jaalaa ro ...2

naIja ro AanaMdkMda
naIja ro maaJyaa maukuMda
AavarI yaa GaagaáyaaMcyaa
CMdtalaaÊ CMdtalaa ro ...3

cau. Bau. Va. Gyaa.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators