Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through September 01, 2004

Hitguj » Language and Literature » भाषा » Marathi bhashetil Alankar, Vrutte » Archive through September 01, 2004 « Previous Next »

Beti
Saturday, May 11, 2002 - 12:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kityekdaa RMDchee kawitahee tyat moDate... Asamya, surekh description!

Shriramb
Saturday, May 11, 2002 - 4:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

asami,
mala nahee vaTat ki "muktachchhand" ha ek kaavyaprakaar mhaNoon hataLaNyaas kaThiN aahe. ya kavyaprakaarat koNateehee bandhane paLaNyaachee garaj nasalyamuLe, kaveelaa aaple vichar vyakta karaNyaache poorNa swatantrya miLate. tu je mhaNatoyas ki muktachchhandaat dekhil ek prakaarchee lay asate, tee lay pratyek veLi asatech ase nahee, aaNi jevha asate tevha tee tyaa kaveene jaNun-bujun (kadaachit kavita agadich gadya vaaTu naye mhaNoon) nirmaN kelelee asate.
muktachchhand mhaNaje kaheehee aaNi kasehee lihile taree chaalate haa samajahee chukeecha aahe.
mazya mate muktachchhandaache vyavachchhedak lakshaNa mhaNaje tyaat vRutta chhand ityadee vyakaraNeeya aakruteebandhaanpekshaa kavitechayaa aashayaalaa dile gelele mahatva.

kaay vaaTate tumhalaa?

Rasikyash
Monday, May 13, 2002 - 12:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asami, Beti aaNi Shriramb : mukta chhandabaddal atishay upatukt mahiti dilyabaddal man:poorvak aabhar!

Beti : ithalya sagaLya kawita mee baRyachada punha punha vachato. Tika kuThe karato aahe ga mee? mukt chhandateel kavyala jar kamee lekhale asate tar Tika zalee asatee. aaNi tu sangitalelee kavinchee nave mazya matapramaNe juNe kavee aahet. Saumitranchya kawita mala muktachhandat jaNavataat. Aso.. dive !!!

chu. bhoo. dhya. ghya.!

Asami : arey to Peshawa kawita chhan lihito paN arth sangaNyasaThee far kanjuSh aahe. mala nahee aawaDale! swatachyach kawitecha arth na sangayala paN kahi karaNe asayala pahije kaa? mag kawitach kashala karayachya? swatach lihoon swatach vachavyat mhaNaje itar kuNee arth vicharaNar nahee.

Beti
Monday, May 13, 2002 - 2:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Soumitrachee gANee tulA muktchchhandee wATtAt?? mag sarwch theek Ahe...

AruNataee, Chango, Ilahee jamAdar he june kawee asateel tar 'nawya'na pALanyat kawitA karawyA lagteel--- :-)

aso tuzya mate naween asalelyA kaweenchee aNi tyanchya kaawyasangrahanchee naawe sang..mala wachayala hawe tyanche saahitya...
itar naawe ajoon kawya-rat asalyaMuLe dilee-- tynchee sadhyachee kawitaa wartamankaleen nahee ka? kawee juna asala taree tyachee kawita badalate... aso haa wadacha mudda ahe. so i would stop here about it!

malA itakech mhaNayache Ahe ki sarsakat widhane kartAnA ApalA sadyakaleen kawitechA abhyas nidaan wAchan hawe. te kAhee mAze faarse nAhee. taree mee maze mhaNane udaharaNe deoon sangitale. jyache wachan-chintan asel tyne widhAne karAweet paN mag nidaan magitaleyawar taree spaSteekaraN karAwe udAharaNasahit.Rasikyash
Monday, May 13, 2002 - 3:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aso tuzya mate naween asalelyA kaweenchee aNi tyanchya kaawyasangrahanchee naawe sang..mala wachayala hawe tyanche saahitya... >> Swati keLakar,Peshawe, Satyajeet, RMD.. hyanchya kawita tu wach! tya muktachhandat aahet (bahuda) :-) :-) :-)

nahi ga Beti, mala nahi mahiti naween kawinche nave. paN tuze posting far kaDak DhaDak waTale. paN rag ajibat nahi aala. jithe mazee chuk asate tee manya karayachee mazee tayaree asate. ho kadhee sangaNyaarache shabd kaDu vaTale tar vaiT vaTate evhaDech! paN suruwateelach chu. bhoo. dhya. ghya. ase lihile aahe bagh. tenwa tu maza tone lakshat ghyayala hawa hota. aaNi maze kawya wachan maybolipurates maryadeet aahe hehee tula spaShTach sangato. muLatach tula mazya postings cha tone lakShat nahi aala mhaNoon tula maze posting Tikatmak vaTale asawe!
punha ekada 'chu. bhoo. dhya. ghya.'

Anamikag
Monday, June 24, 2002 - 4:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aaj pahilyandach mi ha bb pahila. khoopach chaan aahe.
I want to add a few things I know:

dvyarthi shabdane zalelya alankarala shlesh alankar mhanatat.
Ani mukta chandabaddal mala watata ki Asami mhanato te barobar aahe.
mukta chhaand ha adhi ek chhand aahe. chhand mhatala mhanaje geyata kinwa lay hi asalich pahije. hi lay shabdane aleli asel kinwa keval arthane sadhalile asu shakel pan lay hi avashyakach aahe. Nahitar te expression keval alankarik gaddya hoil. tyala kavita mhanata yenar nahee.
one more thing I want to add..
morpantanchya arya mala watata vasantatilaka vruttat yetat... tyache gan:
ja sa ja ya la ga ase aahet.

Shriramb
Monday, June 24, 2002 - 5:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa mato Aayaa- ho ek maa~a gaNavaR<a Aaho. maa~a gaNavaR<aaMmaQyao AxaraMcyaa saM#yaovar baMQana nasato. maa~aMvar Asato.
maaJyaa mato KalaIla pV hI ek Aayaa- Aaho. ³caU.BaU.Va.Gyaa.´

sauXlaÜk vaamanaacaa
ABaMgavaaNaI p`isaw tukyaacaI
AÜvaI &anaoXaacaI
tOXaI Aayaa- mayaUrpMtacaI

‘vasaMtitlaka’cao gaNa tBajajagaga Aahot.
hܚ vasaMtitlaka tBajaajagaagaI


Mvelanka
Monday, June 24, 2002 - 7:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ja sa ja sa ya la ga
ho gaNa pRqvaI vaR<aacao Aahot.
]da. ­
xaNaÜxaiNa pDo ]zo pir baLo ]Do baapDI È


Anamikag
Monday, June 24, 2002 - 7:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mag ja sa ja sa ya la ga he konate vrutta aahe?
shukanyokti ani kekavalitil kahi shlok he yach vruttat aahe. Kekavali moropantanchi asalyamule tyatil pade mhanaje arya aahetasa mala vatat hota.
eg.
dayabda valasheela ka
tari na chataka sevaka
kinva
fale ma|dhura kha|vaya asati ni|tya mveve |tase
hire jadita sundari kanaka panjari hee vase
.......................
swatantra vanavruttichya ghadi ghadi sukhate smare

Anyokti ha hee ek alankar aahe. best example : leki bole sune laage.

Kunala anakhee anyoktya mahit aahe ka ?
pikanyokti, sinhanyokti, suvarnanyokti?

chandanayokti:
ahe ek sugandha matra javali totyas rakhavaya
kaise ghor bhujang palishi jana je dhavati khavaya
yeti god fale fule hi baravi daive tula chandana
tyanchya ba karitos kay nakale sarakhshana yojana

suryanyokti:
hota jovari ambari tapata to chandaunshu teje nije
zala nishprabha tarakadhipatihee bola kashala duje
rahoochya vadanee aji gavasata to bhanu daive aha
kaise shoodrahee kajave chmakati tyachyapudhe te paha.

Shriramb
Monday, June 24, 2002 - 7:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘XaukanyaÜ>I’ naavaacaI ek kivata Aamhalaa hÜtI. tI kÜNaacaI hÜtI to Aata Aazvat naahI.

‘... A%yauccaI pid qaÜrhI ibaGaDtÜ ha baÜla Aaho Kra’
hI sauwa saUyaa-nyaÜ>Ica Aaho Asao vaaTto. yaatIla pihlyaa tIna AÜLI kÜNaalaa za}k Aahot kaÆ


Mvelanka
Monday, June 24, 2002 - 8:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

doKÜnaI ]dyaa tuJyaa iWjakulao jaatI AtI hYau-naI È
XaadU-laaidk sava- duYT dDtI igaya-MtrI jaa]naI ÈÈ
doXaI tap prI jasaa vairvarI yaoXaI naBaI Baaskra È
A%yauccaI pid qaÜrhI ibaGaDtÜ ha baÜla Aaho Kra ÈÈ
­ÌYNaXaas~I icapLUNakr


Jay
Monday, July 08, 2002 - 5:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ima~aMnaÜ
malaa dhavaIcyaa AByaasaat Asalaolao Aqaa-Mntrnyaasa AiNa vyaajaÜi> naavaacao AlaMkarhI Aazvatat. kÜNaI
%yaacao qaÜDo spYTIkrNa AiNa ]dahrNa do} Xakola kaÆ


Rasikyash
Monday, August 19, 2002 - 1:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Natya - ithe wach re baLa!

Asami
Monday, August 19, 2002 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Vyajokti : "Ha Leki Bole Sune laage " hya parkarcha alankaar aahe. ekhadyala nakalatpane kinva etar pratimecha vapar karun kahi aaikavane.

Smk
Wednesday, November 13, 2002 - 8:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘$baaš’ yaa kavyap`karaba_la kÜNaI maaihtI do} Xakola kaÆ

Giriraj
Saturday, June 12, 2004 - 8:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ismataÊÉbaaš maQyao caar AÜLI Asatat..pNa hI caarÜLI navho...
pihlya dusaáyaa AaiNa caÝqyaa AÜLIlaa ekaca yamakaMt baaMQalaolao Asato.. %yaamauLo Ébaašcaa form A,A,B,A Asaa yaotÜ..pihlyaa tIna AÜLIMt eKadI klpnaa fulaivalaI jaato AaiNa XaovaTcyaa AÜLIt itlaa naaT\yamayair%yaa pUNa-%vaasa naotat..
AÜmaar Kyyaama yaa piXa-yana Xas~&­saaihtIka ha kavyap`kar laÜkip`ya kolaa.. saumaaro 1000 vaYaa-MpuvaI- %yaaMnaI ÔarsaIt ilaihlaolyaa ÉbaašMcaa Anaok BaaYaaMt Anauvaad Jaalaolaa Aaho...


Smk
Monday, June 14, 2004 - 5:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

igarIÊ Qanyavaad. ]dahrNa do} XakXaIla kaÆ

Vaatsaru
Tuesday, June 15, 2004 - 12:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


p<aI p<aI gaulaaba hÜ jaatI
hr klaI mahja ek #vaaba hÜ jaatI
tUnao DalaI naa maOkXaaM najaroM
varnaa Xabanama Xaraba hÜ jaatI

hI pMkja ]Qaasa cyaa ‘laa iplaado saaikyaa’ cyaa AaQaIcaI Ébaaš Aaho


Giriraj
Tuesday, June 15, 2004 - 1:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maoro jaInao ko ilayao tora Armaana hI kaÔI hOÊ
idla kI klama sao ilaKI ek dastana hI kaÔI hOÊ
tIrÜtlavaar kI tuJao @yaa ja,Ért Êeo naaja,naIMÊ
k,%la krnao ko ilayao ek mauskana hI kaÔI hO


Milindaa
Tuesday, June 15, 2004 - 4:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pihlya dusaáyaa AaiNa itsayaa- AÜLIlaa ekaca yamakaMt baaMQalaolao Asato <<< igarIÊ yaoqao pihlyaaÊ dusaáyaa AaiNa caÝqyaa AÜLIlaa... Asao paihjao ka Æ

Giriraj
Tuesday, June 15, 2004 - 5:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÜhÜ.... galtI sao imaYTok hÜ gayaa²

to pihlyaaÊdusaáyaa AaiNa cavaqyaa AsaMca Aaho.... Qanyavaad imalaInda²

maa^DroTr Aahot ka kuNaI... maaJyaa 12 jaUnacyaa post maQaIla itsayaa- caM cavaqyaa k$na imaLola kaÆ
Qanyavaad²


Smk
Tuesday, June 15, 2004 - 7:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaaÊ Cana Aahot ]dahrNaM. marazIt Ébaayaa Aahot kaÆ

Moderator_5
Tuesday, June 15, 2004 - 7:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Giriraj : done ..

Giriraj
Wednesday, June 16, 2004 - 6:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad² ­­ ­­ ­­

Rar
Wednesday, June 16, 2004 - 6:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marazImaQao $baayaa mhNalao kI caTkna Aazvatat %yaa ra^ya ikNaIkraMcyaa rcanaa²
smk, ra^ya ikNaIkraMcyaa bb var jaa...baáyaaca vaacaayalaa imaLtIla.


Smk
Thursday, June 17, 2004 - 12:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rar Anaok AaBaar.. ..

Robeenhood
Sunday, June 20, 2004 - 3:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTto maaQava jyauilayanaanaI kahI Ébaayaa ilaihlyaa Aahot.

Deemdu
Wednesday, September 01, 2004 - 9:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


mhatarI ]Dta nayaocaI itjalaaÊ maata madIyaa AXaI
kaMta kaya vadÜ navap`sava to saata idsaancaI tXaI
~at %yaa ]Bayaasa maI maja ivaQaI Gaatayaasa yaÜijatsao
hatamaajaI na`upa tuJyaa gavasalaÜÊ Aata kravao ksao

ho kuzlao va`u<a AhoÆÆÆÆShriramb
Wednesday, September 01, 2004 - 2:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaadU-la ivaiËiDt

maasaajaasattaga yaoit gaNa ho XaadU-la ivaËIiDtI

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators