Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through September 25, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » नारायण सुर्वे » Archive through September 25, 2005 « Previous Next »

Champak
Friday, May 02, 2003 - 10:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dear friends,
if you have "asse patraat livha...."aand all others from great surve, then please post here and enjoy...............:-)

Bee
Saturday, May 03, 2003 - 8:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


naarayaNa sauvao- (aMcaI ‘pÜsTr’ AaiNa ‘manaIAa^D-r’ hI kivata kuNaalaa yaot Asaola tr [qao Taka. Thanks in advance!


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 9:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svatÁlaaca rcaIt gaolaÜ

AakaXaacyaa maud`ovar AvalaMbaUna raihlaÜ naahI
]gaIca kuNaalaa salaama zÜkNao jamalaoca naahI

pOgaMbar KUp BaoTlaot hohI kahI KÜTo naahI
svatÁlaahI ]gaIcaca hat jaÜDtanaa paihlao naahI

vaavarlaÜ hrokaMtÊ hrokaMnaa idsaU AalaÜca naahI
AamhI Asao ksao Æ Asaa p`Xna svatÁlaahI kolaa naahI

kLp k$na ba`mhaMDat hMbart ihMDlaÜ naahI
svatÁlaaca rcaIt gaolaÜÂ hI savaya gaolaIca naahI.


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 9:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

toMvha ek kr ²

jaoMvha maI yaa Aist%vaacyaa pÜkLIt nasaona
toMvha ek kr
tU inaÁXaMk manaanao DÜLo pUsa
izkca AahoÊ caar idvasa Qapapola jaIva gadgadola ²
]tU jaaNaaro huMdko Aavar
kZ AavarÊ navao ihrvao cauDo Bar
]gaIcaca icarvaodnaocyaa naadI laagaU nakÜ ²
KuXaala KuXaala tulaa AavaDola Asao ek navao Gar kr
malaa sma$na krÊ
hvao tr malaa ivasma$na kr ²


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 9:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaMga

Aaplaoca Gar jaoMvha
AapNaaXaI vaOr Qarto
AXaa vaoLI ho hRdyaa
kÜzo jaavao tovaZo saaMga

maalavalao jaatat idvao
ekapazÜpaz ek
kÜzUna AaNaavyaa jyaÜtI
ho hRdyaa tovaZo saaMga

Qa@ko maa$na kaZavaa
ibaœaDatIla BaaDok$
punha yaavao AaDÜXaalaa
AXaI dOnaa ka gaa saaMga


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 10:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QaIr

qaaMba ² phaT JaalaI naahI
idvao maalavaUna ksao caalaola Æ
tU qaklaa AsaXaIla tr
maaJaI dohvaat poTvaUna zova
QaUsar QaU@yaatIla jagaat
hatat hat Gaotlao AapNa
tU mhNaalaasa gaÜMQaLona toMvhaÊ
tuJaa hat hRdyaavar zova ²

AsaaM samaIp yaoÊ AaiNa ­
sagaLo Ê sagLo saaMgaUna Tak
maaJyaa hRdyaajavaL kosaaMcaI
Jaulapo JaulavaIt zova
bauD%yaa galabatasama
htbala ]dasaU nakÜsaÊ
iknaaáyaavar ]trtat AÜJaI
tsaa XaINa ]t$na zova ²

Asaoca ekmaoka saavarIt
jagaayacao Aaho jagaat
jaoMvha maI tDÔdonaÂ
maaJaa Aa%maa tuJyaa kuDIt zova ²


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 10:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baotUna idlaolao AayauYya

baotUna idlaolao AayauYya janmalaÜ toMvha ­
p`kaXahI tsaaca baotlaolaa
baotlaolaoca baÜlaNao baÜlalaÜ. kurkurt
baotlaolyaaca rs%yaanao caalalaÜÂ prtlaÜ
baotlyaa KÜlaIt baotlaolaoca jagalaÜ
mhNatat ² baotlaolyaaca rs%yaanao gaolaat tr
svaga- imaLola. baotlaolyaaca caar KaMbaat
qaU
:

Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 10:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manaIAaDr

Aana\ ho bagaa...
AsaMbaI ilavaa
ka maI Kusa hayaÂ
AaMga qanaaktMya pr mhnaavaMÊ
gaavaapxaa barM haya.

QagaavaanaI maanaUsa yaotÜ Aana\
mhnaUr hÜtÜ bagaa...
pna babaDI
DUk QarlyaavaanaI prtokalaa [caarto.
‘maajyaakDM yaonyaaAadI
iktI janaIkDM gaolata ² ’
AvaM tÜ puÉsaÂ
basaa mhnalaMÂ basaavaM.
%yaoMcyaa baayakaMnaI davaM ka saÜDavaM...
- ho tumaalaa saaMgato.

mhÜrM ilavaa -
manaIAaDr ]iXaranaI ka vhyanaaÊ
pr jaatIÊ
mhnaavaM - navaI vajarTIk GaDvalaIya
vaa@yaa paiTvalyaat [YNaUkDM.
Aana\ Qaa kmaI pÙasa ÉpyaMbaI.
%yaoMcaM gaMgaIlaa yaak pustk Gyaa.
naamyaalaa carDI.
rÜjacaM Qaa pOsaM Va
mhMjaI pLla pÜrgaM saaLMlaa.
- dÜGaasnaI mauka baI ilavaa.

Aata ihtMbaI mhagaaš vaaDlaIya.
maanasaalaa navaI caadr laagatI.
igalaasaavarlaM panaI ]DalaMya...
nausa%yaa kMVa nhaš purtÊ
pMkabaI laagatÜ.
- ho nagaa ilavaUÊ
pr tumaI eokta mhnaUna mhnalao.

bagaaÊ malaa hsaU yaotMyaÊ
saaMgaU ka nagaMÊ AsaM vhtMya...
maagaM yaak igaha-šk AalaMÊ
‘ihtM áhanyaaprIsa
baašla vhXaIla kaÆ mhnalaM...
’Aata haya kI maI XaojaMlaa tumacyaa - ‘
myaa mhnalaMÊ tvaa to trpaTlaM.
A##yaa puÉsa jaatIcaM malaa hsaU AalaM.

(o katDM laš vaMgaaL bagaa.
maanaUsa gaÜicaDIvaanaI icakaTtM.
Aana\ kayabaI baÜlaUna jatM.
puÉsa jaatIcaM malaa hsaUbaI yaotMÊ
Ana\ rDUbaI yaotM bagaa...
pr (a katD\yaacaI
ZÜravaanaI vaD AsatI maanasaalaa.

kTaLa Aalaa AsaMla tumaalaaÊ
sagaLMca kTaLlyaagat haya.
yaot jaa itkDM madnaMmadnaM...


Ashishchaskar
Sunday, March 14, 2004 - 10:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maZo-kraMXaI ek baatcaIt

%yaa maOiÔlaIt AapNa gaolaa hÜta ka maZo-kr Æ
sava-~ XaÜQalao maI tumhalaaÊ
idsalaa naahItÂ
tsaa gadI-t imasaLNyaacaa tumacaa svaBaava naahI mhNaaÂ
kivata hÜtI AplaIÂ
‘iptat saaro gaÜD ihvaaLa’ mhNat -
BaoTIgaazI Gaotanaa idsalaI.

mhTlaoÊ (a inaima<aanao trI BaoTala...
sava- saÜhLa saMplyaavar AapNa
igargaavacyaa mhNaa ikMvaa igairNaÜdyaacyaa
ÔUTpaqavar basaUna gaPpa maarlyaa Asa%yaaÂ
pRqvaIvarcyaa prmaoXvaranao kaya kaya
inamaa-Na k$na zovalaMya
%yaacyaa hikktI inaGaalyaa Asa%yaa.

kivataMcyaa AaDvyaa AXaaXvat KaMbaavar
huXXa krIt kÜpra TokvaUnaÊ
tLhatavar DÜko Gao}naÊ
‘AroÊ (aMcaosaazI kahI trI kra ro’ mhNatanaa -
qaklao BaagalaolaoÊ
vyaakuLlaolaoÊ
gadgadUna halaNaaro tumacao JaaD pahtÜ Aaho maI maZo-kr ²
maUlyaaMcao pDko bau$ja ZasaLt AsataMhIÊ
maaNasaaMcao [tko laÜBaI hÜ ksao JaalaatÆ
Asaa kÜNata tMtU tumhalaa idsalaa Æ
kaya Baavalao tumhalaa Æ

maagacao -
mhNajao AaplyaahI maagacao maalagauMDvaalao
tsao BaarIca inaGaalaoÂ
%yaaMcao saÜnao ksaalaa laagalao.
%yaaMcao Xabd AamhI Aamacyaa Qvajaovar koMvhaca kÜrlao
trIhI saIinaAÜirTIcyaa raMgaot itYztÊ
%yaaMnaahI ]Bao rahavaoca laagalao.
[tko jaD AamhI maZo-kr ² [tko jaD.
maalagauMDlaa pÜcaayalaa ek Xatk sahjaca laÜTlao.
%yaa saÜhL\yaathIÊ
samast jana Qanya jaahlao ²
AaiNa punha Aapaplyaa
rÜjaI - rÜTIcyaa ivavaMcanaot gauMtlaoÊ
mhNajao maQao-kr ² punha mauMgyaaMnaI vaaÉL gaazlao.

dohUcyaa vaaNyaacaa maagaoca inakala laagalaa.
prMtU maZo-kr ² gaNapt vaaNyaacaa ekUNaca p`vaasa...
kaD\yaaMcaa caÜqaa koMvhaca qauMklaaya %yaanao.
maaDIhI baaMQalaI Aaho.
ivaQaanasaBaot ‘ÔaD - ÔaD’ baÜlatÜ.
daraXaI navaI gaaDIhI Aaho.
mhNatÜ ksaaÊ
‘’naopa‘caa navaa karKanaa kaZNaar Aaho.
ho Aamacao pUva-ja ² Aamacaa praËma ilahayacaa ivasa$naca gaolao.’
baÜlaa Aata maZo-kr ²

tsaoÊ maZo-krÊ
ivaVapIzvaalaohI calaaK inaGaalaoÊ
tumacao Xabd baasanaat baaMQaUnaÊ
tumacao duBaMgalaopNa katUnaÊ katUna saaMgat
%yaavar ek sauMdrsao AQyaai%mak klama kolao
tumacyaa maaNasaaMcaI mauLo tr jaimanaIt KÜlavar ÉjalaolaIÊ
to maa~ panaaÔulaaMvarca baÜlat raihlao.

jao sauMdr Asato naa maZo-kÊ
toca sa%yahI Asato AaiNa jao sa%ya Asato
to ËaMtIgaamaI Ana\ gaitmaana Asato.
AXaaXvat tr badlatocaÊ
prMtU XaaXvathI badlat Asato maZo-kr ²
mhNajao ho maI tumhalaa saaMgaayalaa paihjao Asao navhoÊ
prMtU maaJyaa rÜjacyaa laZašt hoca malaa p`%yayaalaa yaoto.
tumacaa maaNaUsaca pusalaaÊ
tr naMtr kaya hÜ ]rto Æ

baro Jaalao maZo-krÊ
tumhI BaoTlaa naahIt toÂ
baroca Jaalao.
... kvaIcaa AhMkar Ôar maÜza AsatÜ mhNatat ²


Bee
Monday, March 15, 2004 - 10:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks AC MoneyOrder Takalyabaddal. Poster asel tar tihee lihi. thanks in advance!

Raja
Friday, March 19, 2004 - 6:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parva narayan surve yancha AISA GA ME BRAMHA vachala...sunder kavita ahet.

Panku
Monday, September 20, 2004 - 1:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Namaskar,Jar konakade "BHAKARICHA CHANDRA ......" hi kavita aasel tar yethe post karavi.....

Paragkan
Monday, September 20, 2004 - 9:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hIca ‘tI’ sfutI-dayaI kivata :-)

AamhI AahÜt -

Aa%maa Á jaÜ p`%yaokanao idvasaBar tLGarat kÜMDlaolaa AsatÜ
BaUimagatasaarKa
maI %yaacyaaXaI rÜja ra~I baÜlatÜ
kQaIÊ dÜGao baahorhI ifrtÜ
pNa -
pilakDcyaa fuTpaqavar
KaMbaalaa TokUna paLt krNaara bauTka ]jaoD
maDkIt ivaJalyaavar
kovha - kovha ;
%yaalaahI gauMgaara do}na
-

saMga`h Á maaJao ivaVapIz

Paragkan
Monday, September 20, 2004 - 10:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ hI Gao tuJaI pÜYTr

pÜYTr

caar GaraMtIla caÝGaojaNa AamhI
inaGatÜ jaovha ...
mhatara kaLÜK KurDt yaotÜ tovha ...

‘hNamyaa ro hI iXaDI GaoÊ
maI KL laavatÜ
Dkva vaacalao jaašla AXaa izkaNaI.
iXaMdocaI baayakÜ KL caaMgalaI krto
pNa baap KvaIsa.
AaiNa [salyaacaI maaÐ ro !
baDI kDk baaš
najar bacaako Baagaa...
ku<aopr pOr pDa ... tÜ saalaa AÝr baÜMba ²

%yaa iKDkIpaXaI nakÜ ro DkvaU
kayaku ro
]sakI maOnaa rhtI hO naa ]Qar
sabakI najar lagaolaI tÜ vaaMda ...

doK bao [salyaa²
DkvaU ka ro (a Dgalyaavar XaU || ... XaÜr mat kr
tÜ mhatara Aalaa ekok laavaIt Axar
bauZ\Za baDa KDUsa hO ²’

caar caOGaatIla caÝGaojaNa AamhI prttÜ jaovha ...
kurkur KaMVavarcaI krto kavaD
JaaDaMcaI panaohI krtI baDbaD

‘[salyaa roÊ kla imaTIMga calaogaI ]Qar
marnao dܲ Apnao kÜ saalaI Aba AatI hO JaÜp.
maga mar laoka yaa iXaDIvar
]calaUna itGaohI nao} kiba`stanapr’

‘doK ro iXaMdo ]pr maoM caaMd ka TukDa
gaailaba kI gaja,la satatI hO
" baokar ijaMdgaI nao [salyaa kÜ inakmmaa kr idyaa
vanaa- [salyaa BaI AadmaI qaaÊ [Xk ko kama Aata "
caUp bao [salyaa ... KalaI pkpk...

hnamyaa ro ek kama kÉ yaa
- Apnaa ivarÜQa
vaga-NaI jamavaU yaa.
- Apnaa ivarÜQa.
[salyaacaI XaadI banavaU yaa...
tÜ fula sapÜT-.
Apnao BaI Gar ek dulhna AayaogaI
Xahnaaš bajaogaI.’

hI duinayaa iktI puZo gaolaI roÊ
qaÜDIsaI naak ko Aagao
pICo bauZvaa kI najar
mhNaUna mhNatÜ [salyaa -
bauZ\Z\yaasaazI caYmaa Gao} lavakr
AayaiDyaa²‘


saMga`h Á maaJao ivaVapIz

Bee
Tuesday, September 21, 2004 - 9:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Parag, thanks you very much!
kawita sangrah 'maze widhyapeeTh' aahe mala mahit nawhate. I thought its just a one of his poem.

Panku
Friday, October 15, 2004 - 12:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"Bhakari cha chandra" hi kavita jar konajaval aasel tar yethe post karavi please

Champak
Wednesday, November 10, 2004 - 7:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad ro sagaL\yaa pÜraMnaa²²²

tovQao p~acaI kivata paha bauvaa gaD\yaa......


Bee
Thursday, November 11, 2004 - 3:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pMkU tI kivata ‘dÜna idvasa’ AXaI Aaho. dhavaIlaa hÜtI. AaiNa ‘BaakrIcaa caMd` XaÜQaNyaatca ijaMdgaI barbaad JaalaI’ (acao saMdBaa-sah spYTIkrNa bahUtok vaoLa baÜDa-cyaa pirxaot ivacaarlyaa jaayacao. maI Cana GaÜkMp+I kolaI hÜtI. [t@yaa lahana vayaat Kro tr (a AÜLIMcaa Aqa- laagaavaa ho jara AiQakca hÜto Asao malaa vaaTto. AsaÜ.. hI Gao kivata. (apUvaI- tI [qao hÜtI pNa archives delete Jaalaolao idsatat. Moderators tumhalaa nama` ivanaMtI kI (a baIbaIvarcyaa kivata rahU dot calaa.

dÜna idvasa
----------

dÜna idvasa vaaT pahaNyaat gaolao dÜna duÁKat gaolao
ihXaÜba krtÜ Aaho iktI raihlaot Dܚvar ]nhaLo
XaokDÜ vaoLa caMd` AalaaÊ taro ÔulalaoÊ ra~ QauMQa JaalaI
BaakrIcaa caMd` XaÜQaNyaatca ijaMdgaI barbaad JaalaI
ho hat maaJao sava-sva dairV`akDo gahaNaca raihlao
kQaI maanaa ]McaavalaolaoÊ kQaI klama Jaalaolao paihlao
hrGaDI AEaU vaaLivalao naahIt pNa AsaohI xaNa Aalao
toMvha AEaUca ima~ hÜ}na saahayyaasa QaavaUna Aalao
duinayaocaa ivacaar hrGaDI kolaa Agaa jagamaya JaalaÜ
duÁK polaavao ksaoÊ punha jagaavao ksaoÊ yaaca XaaLot iXaklaÜ
JaÜtBa+It Xaokavao pÜlaad tsao AayauYya Cana Xaoklao
dÜna idvasa vaaT pahaNyaat gaolaoÊ dÜna idvasa duÁKat gaolao.
---------------

AaNaKI ek kivata ilaihtÜ. malaa tI Ôarca AavaDlaI.

gaaNao
------------
---- Canasao GarkUla naaMdto gaulamaÜhraKalaI
kovaL kaMkNao ikNaikNalaI AsatI.
rÜjaca Aalaa Asata caMd`a iKDkIt
naxa~aMplaIkDcaI ek duinayaa AsatI.

Barlyaa pÜTanao Agaa pahatÜ jar caMd`
AamhIhI kuNaacaI yaad kolaI AsatI.
-----------

iktI trla Aaho hI kivata² sauvao-Mcyaa kivatot ‘Agaa’ ha Xabd baáyaacada AaZLtÜÊ [tr~ kQaI vaacaNyaat Aalaolaa naahI. Agaa mhNajao AamhI kaÆ

maI (a dÜnhI kivata ‘sanad’ (a kavyaasaMga`hatUna Gaotlyaa Aahot. caaMgalao baavaIsa panaaMcao %yaaMcao manaÜgat (a saMga`hat Aaho AaiNa tÜ %yaaMcyaa Aa%macair~acaa ek Baagaca Asao mhNaayalaa hrkt naahI. AgadI kovaL Aaho manaÜgat.

Pppsandeep
Thursday, November 11, 2004 - 2:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaavaakDM kQaIkQaI ‘Aro’ cyaa eovajaI ‘Agaa’ vaaprtat evaZo malaa maahIt Aaho. ]da. Agaa paMDurMgaa ...

Panku
Friday, December 03, 2004 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Bee "DON DIWAS" hi kavita mala milali,far sundar aahe,pan marathi kase lihayache nahi yat.Font install nahi hot kay karu.

Champak
Wednesday, December 08, 2004 - 5:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are patrat livha ase ek kavita taka na re ithe.......please!!!

Bee
Sunday, December 12, 2004 - 1:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Panku: mee tula ek link deto tee tu ekada wachun kaDh aaNi neeT samajaawoon ghe. tula kaLel hyat shankach nahi.
http://69.94.96.131/hitguj/messages/1/41.html?1102828679

jar kahi madat lagalee tar mee aahech aanandane karayala.

Bee
Sunday, December 12, 2004 - 1:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Champak-- tula Survencheech kawita patrat lihayala hawee aahe ase kahi aahe ka? jar tase nasel tar mag 'ye mera prem patra padhkar..' kinwa 'ful tumhe bheja hain khat main...' ashee chhan chhan gaaNee aahet kee..

Panku
Tuesday, February 15, 2005 - 9:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro ima~anaÜ maI pNa Aata marazI ilahu XaktÜ ....pnku

Tulip
Monday, February 21, 2005 - 6:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tovhZ ilavha maastr.. ( cbdg ) kivata Aaho ka kÜNaakDoÆ

Maitreyee
Monday, February 21, 2005 - 9:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=490580#POST490580
hI mhNatoyasa ka Æ

Tulip
Tuesday, February 22, 2005 - 5:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

. varcaI kivata pUNa- Aaho kaÆ
kdaicat hI AsaavaI . maI jaÜ saMdBa- vaacalaa %yaat hÜt kI tI baaš maulaI laa XaaLot A^iD\maXana Gaotanaa baapaca naava laavaava laagaola Asa maastr jaovha itlaa saaMgatÜ tovha inaragasa pNao to ksa malaa zaMvaÊ tumacaca naava laavaa maastr Asa kahItrI mhNato.


Paragkan
Sunday, February 27, 2005 - 7:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://www.esakal.com/static/raviwar10.html ....

Tulip
Saturday, June 18, 2005 - 12:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sa%ya


tuJao garma AÜz : AÜzavar Toklaosa tovhaÊ
tovhahI ra~ AXaIca hÜtIÊ GaumaI.
pilakDo KDKDNaaro karKanao
KÜlyaaKÜlyaaMtUna AMqarlao ibaCanao
maullaacaa AKorcaa AllaasaazI gajar
kaTo AÜlaaMDIt caalalao p`hr
BaavaMDasah kÜnaaDa javaL kolaa Aašnao
QaumasatÊ ibaCanyaasah ÔuTpaqa gaazlaI baapanao.

tuJao garma AÜz : KDIsaaKr hÜt gaolao tovha
tovhahI ra~ AXaIca hÜtI AÜZaL
Kpt hÜtÜ GarasaazIca....
ivasaavat hÜtÜ XaINa tuJyaa kazavar
tuJyaa KaMVavar....
tTtTlaIsa ]rI pÜTI
tnau maÜhrlaI gaÜmaTI
ek kÝtuk QaDpDt AalaoÊ GarBarlao
hadrlaI caaL TaLaMnaIÊ KoLovaalyaaMnaI
vaaklaIsa KNaanaarLaMnaI.

tuJao garma AÜz : AiQakca poTt gaolao tovhaÊ
tovhahI AXaIca ek ra~ AalaI nakar Gao}na
pMKaMKalaI basalaIsa caar iplao zovaUna
kÜnaaDa hLhLlaa .. kLvaLlaa ..
‘ naarayaNaa ’ .... gadgadlaaÊ
iXaM@yaavarcaI Baakr Gao ... puTpuTlaa.
]VapasaUna itlaahI kama baGa baabaa.
gaaMgarlaÜÊ BaÜvaMDUna isqar JaalaÜ.
itcyaa AÜzavar AÜz TokvaUna
ibaCanyaasah baahor pDlaÜ. %yaa ra~IÊ
itcao AÜz AiQakca rsaaL vaaTlao. AiQakca....


Tulip
Saturday, June 18, 2005 - 1:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

... AaiNa AapNa


... AaiNa AapNa ]zlaÜ
kahIhI na zrvata
prMtu zrvalyaasaarKo.

[t@yaat samaÜrcyaa vaahNaaáyaa nadIt
ek pana Tpkna pDlao
dÜGaaMnaI paihlao...
naMtrÊ ekmaokaMkDo paihlao
prMtu na paihlyaasaarKo.

iktI jaDXaIL vaaTlaI tuJaI pa}lao
tuJao caalaNao
tuJao baÜlaNao
tuJao hsaNao

Aajacaa idvasa ]Vat jamaa hܚla
AayauYyaavar JaakÜL yaošla
sagaLoca jaovhaÊ jaovha qaaMbalyaasaarKo hܚla
tovha tU... ha xaNa ... caaÔokLI hܚla


AaiNa AapNa.....


Panku
Sunday, September 25, 2005 - 11:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Denaaryache haat hajaro.......hi kavita konajaval aasel tar.....pest karavi..panku

Pramodkahar
Sunday, September 25, 2005 - 4:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

surve ek savedanshil kavi aahet, tyani kharokharach manasanche man janale, samanya manasasathi lihanara ha mazya mate ek kavi shreshtach aahe
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators