Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through January 31, 2006

Hitguj » Language and Literature » पद्य » शांता शेळके » Archive through January 31, 2006 « Previous Next »

Itsme
Wednesday, December 10, 2003 - 5:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mastach ...

iravati , kawiteche nav pan de na !!

Iravati
Wednesday, December 10, 2003 - 10:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Thursday, December 11, 2003 - 8:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kuna adnyat rasikane 'Gharparatichya vatevar' hi kavitechi mp3
www.coolgoose.com var Folk categary madhye upload keli aahe. Sobat Kaushal Inamdar yani mhatalelya va sangitbaddh kelelya 'Kalyanche divas' ya kavitechi mp3 suddha aahe. Nakki eika...... Fantastic aahet.

Iravati
Thursday, December 11, 2003 - 8:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tya rasikala manapasun shatashaha dhanyavad......:-)

Ja_wadekar
Friday, December 12, 2003 - 1:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I tried to search. Could you please give the direct link to MP3?

Iravati
Friday, December 12, 2003 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kalyanche Divas Phulanchya rati

Iravati
Saturday, December 20, 2003 - 6:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Monday, February 02, 2004 - 2:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://in.briefcase.yahoo.com/unavat_gani

password= abcxyz

Folder= marathi gani

varil 'Shubhra Pakshi Gagan Lakshi' ya ganyachi mp3 ithe milel

Iravati
Friday, February 06, 2004 - 7:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ghar paratichya vatevarati dhusar dhusar dhul ude....mp3

Iravati
Friday, February 20, 2004 - 1:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala vatate re nave git gau....mp3

Yatil Shabd sadhech pan surekh aahe....

Iravati
Saturday, February 21, 2004 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ghar Paratichya Vatevarati Dhusar Dhusar Dhul Ude....mp3

Updated Link

Iravati
Wednesday, February 25, 2004 - 7:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mi mukt kalandar chirakalacha panth.....mp3

Shantabainchi thodi vegali kavita....

Amru
Monday, April 12, 2004 - 12:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hey Kunaala " Nivdungache laal zube " kavita mahit aahe ka ? 6th madhe aastana hoti. Konakade asel tar pathava pls.


Sakheepriya
Friday, May 07, 2004 - 2:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaaMtabaašMcyaa eka kivatocao Asao kahIsao Xabd kuzotrI eoklao hÜto...


maaiJayaa œudyaacao paK$
Aisqar caMcala BaarI
baaš ksao tyaa Aava$
inaLo inaLo naBa yaot idsaunaI
fDfD krIto AiQar hÜ}naI
[valyaa [valyaa %yaacyaa nayanaI
AnaMt svaPnao basalaI fulaunaI...

kuNaalaa pUNa- kivata maahIt Aaho kaÆ kivatoca naava kaya Aaho Æ kÜNa%yaa saMga`hatIla AahoÆ maahIt Asalyaasa pUNa- kivata [qao TakU Xakala kaÆ


Iravati
Thursday, July 15, 2004 - 5:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shantabainchya Alfa Marathivar sadar jhalelya aatmakathanatil thoda bhag....


Smk
Thursday, July 15, 2004 - 5:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[ravatIÊ manaÁpUva-k AaBaar. AitXaya sauMdr Aaho laoK. ho Aa%makqana pustk$panao p`isaw JaalaM Aaho kaÆ Asalyaasa pustkacaM naava do} XakXaIla kaÆ

Bee
Friday, July 16, 2004 - 10:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTt ha laoK QaULpazI kI ekpaNaI (amaQalaa Aaho. naxa~aMcao doNao -- XaaMtabaaš hI VCD maaJyaakDo Aaho. %yaat saÜnaalaI kulakNaI- (aMnaI laa laoK Kupca Cana vaacauna daKivalaa. AaiNa ha kaya-Ëma Kup Cana saadr krNyaat Aalaa hÜta.

Iravati
Saturday, July 17, 2004 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ho re Bee, Khupch chhan hota to karyakram....
Sonali Kulkarni, Manasi Magikar aani Aruna Dhere yani sadar kela hota.... tyatil kahi gani mi ithe aadhich upload keli aahet.... 'tode' chi mp3 lavakarch upload karen....

Dafodils23
Monday, July 19, 2004 - 5:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hmmm.. chaan artii..

SMK he dhuLapaaTii..shanta shelkencha amtacharitrapar pustak aahe


Upas
Monday, July 19, 2004 - 5:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

barÜbar.. XaaMta XaoLkoMvarcyaa naxa~aMcao doNao kaya-Ëmaat sauwa Aaho ho.. mast² punha eokavasaM vaaTtya.. :-)
Ira, thx again!

Bee
Monday, July 19, 2004 - 6:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dafo, ho DhuLapaTee he baeenche aatmachareetrapar pustak aahe.

mala nakShtranche deNe madheel gaaNee mhaNun karykram baghayacha nawhata. Lata aaNi Aasha hyanchyach aawajaat gaaNee aikaayalaa majaa waaTate. Sanjeewani Marathi khup chhaan gaataat. paN khaas hyaa karykramache mahattwa waaTate te hyaasaaThee kee ek lekhak jo fakt pustakat hotaa to aapalyaalaa ajun kaahee jaaNataa yeto. N.D.chya sagaLyaa VCDes mee copy karun Thewalyat. punha punha baghayala khup bare waTate.

Sukhada
Tuesday, July 20, 2004 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

waah iravati..chaan waatale wachayala :-)

Iravati
Friday, August 13, 2004 - 5:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

TODE.mp3 swar- Sonali Kulkarni

Iravati
Friday, August 13, 2004 - 6:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Welit Phul Mitatana.mp3
Shanta Bainchi ek uttam kavita....
Swar - Salil Kulkarni

Deepblue
Friday, September 10, 2004 - 5:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marazI pa}la pDto puZo

Kra Qama- ha AapulaaÊ jarI ka kizNa jaahlaa È
trI hacaI AnauiYzlaaÊ Balaa doKo ÈÈ

svarajya tÜrNa caZoÊ gaja-tI tÜfaMcao caÝGaDo È
marazI pa}la pDto puZo ÈÈ

maaya BavaanaI p`sanna JaalaI
saÜna - pavalao Garat AalaI È
Aajaca dsara Aaja idvaaLI
calaa sayaanaÜ AMgaNaI GaalaUÊ kuMkuvaacao drsaDo ÈÈ 1 ÈÈ

AamhI vaIr ]Vacao
baaLmauzIlaa baL vaja`acao È
vaarsa hÜ} AiBamanyaucao
dUQa Aašcao toja p`vaahoÊ nasaatUina saLsaLo ÈÈ 2 ÈÈ

Xas~ doXaaqa- hatI Qaravao È ipTavao irpulaa rNaI vaa maravao ÈÈ
tuJyaa rxaNaa tuca ro isaw hܚ È sada saMkTI dova QaavaÜina yaoš ÈÈ
jaya jaya rGauvaIr samaqa- ÈÈ

XauBa GaDIlaa XauBa mauhutI-
sanaš saaMgao sagauNavaMtI È
jaya BavaanaIÊ jaya BavaanaI
dXa idXaaMnaa Gaumat vaaNaI
jayajayakaro dumadumavaU hoÊ sa(ad`Icao kDo ÈÈ 3 ÈÈ


Ayurved
Sunday, February 06, 2005 - 5:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

e tv marathi var eka program madhe Shantabaichi ek kavita hoti, gi neet kalai nahi!!
Tyache ardhavat shabd mala aathavat aahet. Kunala purna kavita asalyas jarur kalavavi- Aabhari hoin!!

'KHOL KHOL RUTAT JAY'
Dr. Milind Sathe

Shirishk
Friday, July 08, 2005 - 7:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ha baIbaI Asaa band ka pDlaayaÆ
hI Gyaa ek kivataÊ XaantabaašncaIca Aaho Asa malaa vaaTtya²

AjaunahI Asat itcyaapaXaI
naKBar kajaLÊ maaJyaa jaLjaL%yaa DÜL\yaansaazI
AaiNa icamauTBar AngaaraÊ
maaJaI AsalaI nasalaI [DaipDa TaLNyaasaazI²

ma}saut gaÜQaDIcaI hivahivaXaI }ba
malaa vaoZuna Asato itcyaa Aasapasa AaiNa
baaLjaIBa jaagaa krto itcyaa hatcaa eKada Gaasa

itcyaa paXaI jaatanaa
ekok vaYa- saalaIsaarK gaLt jaat AngaavaÉna
kÜvaL Aanand vaya hsat saamaÜr yaot du$na²

maaJa tanhopNa sauKÉp
itcyaa sana r@Xak AÜiTt
p`%yaok navyaa BaoTIt
manaacyaa imazIt²


Nilyakulkarni
Thursday, July 14, 2005 - 3:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala Toch Chandrama nabhat .hi kavita havi aahe .koni post karen ka pls

Paragkan
Thursday, July 14, 2005 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ithe paha

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=328863#POST328863

Sagarkulat
Friday, September 23, 2005 - 4:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I want MP3 of 'shubhra pakshi, gagan lakshyi' song. can any one help me?

Giriraj
Tuesday, November 08, 2005 - 9:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pd\majaa iÔNaaNaI yaaMnaI gaayalaolaI XaaMtabaašMcaI ek kivata... ‘hÜ}naI maI javaL yaoto’... hI Takta yaošla ka kuNaalaaÆ

Giriraj
Wednesday, November 09, 2005 - 4:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagehÜ}naI maI


hÜ}naI maI javaL yaoto
rajasaa tU dUr ka roÆ
saaQata saMkotvaoLa
hI ]gaa hUrhUr ka roÆ

jaaNato AaQaIca maI tI
p`oimakaMcaI maÝna BaaYaa
AMtrI daTUna Aalaa
rÜQaIsaI tÜ pUr ka roÆ

QauMd yaa maQaUyaaimanaIcao
p`hr jaatI AÜsarÜnaI
caaMd ZLta caaMdNyaacaa
ifkT hÜtÜ naUr ka roÆ

Jaolata vaYaa-va maaqaI
%yaat nhavao ~UPt vhavao
saaqa-kacyaa yaa xaNaalaa
vyaqa- ho kahUr ka roÆ
Sakheepriya
Monday, December 26, 2005 - 5:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मावळतीला

मावळतीला गर्द शेंदरी रंग पसरले
जसे कुणाचे जन्मभराचे भान विसरले
जखम जिवाची हलके हलके भरून यावी
तसे फिकटले, फिकट रंग ते मग ओसरले

घेरित आल्या काळोखाच्या वत्सल छाया
दुःखाचीही अशी लागते अनवट माया
आक्रसताना जग भवतीचे इवले झाले
इवले झाले आणिक मजला घेरित आले

मी दुःखाच्या कुपीत आता मिटते आहे
एक विखारी सुगंध त्याचा लुटते आहे
सुखदुःखाच्या मधली विरता सीमारेषा
गाठ काळजातली अचानक सुटते आहे

जाणिव विरते तरीही उरते अतीत काही
तेच मला मम अस्तित्वाची देते ग्वाही
आतुरवाणी धडधड दाबून ह्रुदयामधली
श्वास आवरून मन कसलीशी चाहुल घेई

हलके हलके उतरत जाते श्वासांची लय
आता नसते भय कसले वा कसला संशय
सरसर येतो उतरत काळा अभेद्य पडदा
मी माझ्यातून सुटते, होते पूर्ण निराशय


Kshipra
Tuesday, January 31, 2006 - 6:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गो माजे बाय तू माका जाय
तुजे ओंठार येवंदी व्हय व्हय व्हय

रे कित्याक झुरता? तू वोगी मरता
हांव तुका सांगता न्हय न्हय न्हन्य

तू फुलां माळता कित्याक परमाळता
एक फुल दीगो माका
चापो माझे घरचो न्हाय तुझे दारचो
फूल कशे मेळतले तुका?
मोग कित्याक करताअ? तु वोगी मरता
हांव तुका सांगता न्हय

वार्‍यान उडता आंगाक भिडता
फडफड करता पदर
दर्याक ल्हारा जिवाक थारा
नदरेक भिडता नदर
घर ना गावाक शेत ना रानात
हांव तुका सांगता न्हय न्हय

काळोख्या राती तू चनरज्योती रूप तुझे चान्ने जशे
पळतया तुका उमगेले माका माका तुजे जडले पिशे
जिवाक जपता हांव खंय लिपता? आज तुका सांगता व्हय व्हय

काळीज दुकता दोले उलैता मतीर ओठार येता व्हय व्हय व्हय

काही ओळींचा अर्थ कळलेला नाही कोणी सांगू शकेल का?

तू वोगी मरता
पळतया तुका
जिवाक जपता हांव खंय लिपता
दोले उलैता

कदाचित काही शब्द चुकले असण्याची शक्यता देखील आहे. चू.भू.दे.घे


Dineshvs
Wednesday, February 01, 2006 - 1:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

क्षिप्रा, शांताबाईंचे जास्त कौतुक कारण, हि त्यांची भाषा नव्हती. लताच्या आग्रहावरुन त्यानी लिहायला सुरवात केली.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators