Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
गोपीनाथ

Hitguj » Language and Literature » पद्य » गोपीनाथ « Previous Next »

Admin
Wednesday, September 01, 1999 - 5:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

This posting originally from kakasaheb.

baaL jaatao dUr doSaa

baaL jaatao dUr doSaaÊ mana gaolao vaoDavaUna
Aaja sakaLpasaUna
hat laagaonaa kamaalaaÊ vaRi<a haoya vaoDyaavaaNaI
DaoLyaaMcao naa KLo paNaI
AaNaa dUQa ijansaa navyaaÊ AaNaa tajaa BaajaIpalaa
maaJyaa laaD@yaa laokalaa
%yaacyaa AavaDIcao caarÊ k$ pdaqa- sauMdr
kaMhI doAU baraobar
%yaacao baGaa zoivalao kaMÊ naIT saamaana baaMQaUna
kaMhI rahIla maagaUna
nakao jaaAU AataM baaLaÊ kuNaa baahor BaoTayaa
iktI iSaNaivasaI kayaa
vaaáyaasaarKI QaaMvatoÊ vaoL BaraBara kSaI²
gaaDI qaaMbaola daraSaI
p~ QaaD vaoLaovaoLIÊ jap Aapulyaa jaIvaasa
naahI maayaocao maaNaUsa
AuMca BararI GaoAUnaÊ Gaar ihMDto AakaSaI
ica<a itcao iplaapaSaI
baaLaÊ tuJyaakDo maaJaaÊ jaIva tsaaca laagaola
svaPnaI tulaaca pahIla
baaL jaatao dUr doSaaÊ dovaa² yaovaUna AumaaLa
laavaI pdr DaoLyalaa ²

… … gaaopInaaqaEarun (Earun)
Thursday, February 28, 2002 - 5:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gopi u have touched my heart by this poem, b cause i just lossed my mom in september ur poem give remembrance of her love

Bee
Wednesday, February 18, 2004 - 1:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gopinath hyaa kaweeche naaw kadhee aikale nawhate. Admin aaNi Kakasaheb thanks a lot. khup haLawaa jhaalo hee kawita wachun.

Kakasaheb, tumhee jithe asal tithun ithe parat yaa.

Robeenhood
Wednesday, February 18, 2004 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI kivata Aamhalaa XaaLot hÜtIÊ
gammat mhNajao (a kivatolaa maora idla e pukaro Aa jaa yaa naaigana cyaa gaaNyaacaI caala hÜtI. AamhI kÜrsa maQyao hI kivata mhNat AsaU. puZo maÜzo Jaalyaavar Aamhalaa kLlao hI naaiganacaI caala Aaho mhNaUna. gaÜpInaaqaaMcaI AÜLK navyaa ipZIlaa AsaNyaacao karNa naahI.
tXaI kahI 3...4 fuTkL kivataKorIja %yaaMcaI maaihtIhI imaLt naahI....


Bee
Wednesday, February 18, 2004 - 5:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Robeenhood, pratikriya dhyayala kitee diwas laagalet re tulaa :-)

Robeenhood
Wednesday, February 18, 2004 - 5:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baI Ê malaa vaaTto ra^ya ikNaIkr yaa baI baI varcyaa maaJyaa pÜsTcaa saUD tU Gaotlaolaa idsatÜ. ha baI baI maI pUvaI- pahIlaaca navhta. tuJyaa pÜisTMgamauLo tÜ ilasTmaQyao Ta^pvar Aalaa AaiNa maaJyaa laxaat Aalaa.
enaI vao Qanyavaad..


Bee
Wednesday, February 18, 2004 - 9:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sooD aaNi tujhaa.. nahi re maajhyaa priya mitraa.. mee jaraa gammat karat hoto.. pan hyaa postings chee link tula lakshat aalee he paahoon hasaayalaa aale.Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators