Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
मलई कोफ्ता

Hitguj » Cuisine and Recipies » प्रादेशिक » पंजाबी » मलई कोफ्ता « Previous Next »

Sayonara
Sunday, October 16, 2005 - 12:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜF%yaaMkrta saaih%ya :
]kDlaolao baTaTo 2Ê pnaIr 75 ga`^maÊ ihrvyaa imarcyaa - baarIk icaÉna 1 TIspUnaÊ baodaNao 25 ga`^.Ê ka^na-FlaÜAr pava kpÊ tLayalaa tolaÊ maIz cavaIp`maaNao.
ga`ovhIkrta saaih%ya :
iXajavalaolyaa kaMVacaI posT 1 kpÊ baarIk icarlaolyaa ihrvyaa imarcyaa AQaa- TIspUnaÊ lasaUNa posT 1 To.spUnaÊ AalyaacaI posT 1 To.spUnaÊ duQaacaI pavaDr - AQaa- kpÊ ÍoXa ËIma - AQaa- kpÊ hLd 1 TIspUnaÊ QaNao pavaDr 1 TIspUnaÊ garma masaalaa pavaDr 1 TIspUnaÊ TÜma^TÜ PyaurI AQaa- TIspUnaÊ laala itKT 1 TIspUnaÊ tola 2 To.spUnaÊ maIz cavaIp`maaNao.
ÌtI :
p`qama baTaT\yaacaI saalao kaZUna iksaUna Gyaavaot.pnaIrhI iksaUna Gyaavao. %yaat baarIk icarlaolyaa ihrvyaa imarcyaa Êka^na-FlaÜAr va maIz GaalaUna caaMgalao maLUna Gyaavao. (a imaEaNaacao 16 Baaga kravaot. %yaat baodaNao BaÉna Gyaavaot. garma tolaat saÜnaorI rMgaavar tLUna Gyaavaot. va baajaUlaa zovaavaot.
kZšt tola tapvaUna %yaat kaMVacaI posT GaalaUna paca imanaITM prtavaI. %yaat AalaMÊ lasaUNa posTÊ QaNao pavaDrÊ hLd va maIz GaalaUna punha prtavao. va ek imanaIT iXajavaavao. %yaat TÜma^TÜ PyaurI AaiNa laala itKT Gaalaavao. va maQyama Aacaovar iXajavaavao. naMtr %yaat garma masaalaa Gaalaavaa.
duQaacaI pavaDr paNyaat dissolve kÉna GyaavaI.³saaQaarNa dID kp paNaI´.AaiNa ga`ovaImaQyao GaalaavaI. ga`ovaI ]kLU VavaI.AaiNa maga ga^sa baarIk kÉna kmaI Aacaovar iXajaU VavaI. vaÉna ÍoXa ËIma Gaalaavao.
vaaZayacyaa vaoLI serving dish maQyao kÜFto Gao}na %yaavar ga`ovaI AÜtavaI. va kÜiqaMbaIrInao sajavaavao.


Tanya
Sunday, October 16, 2005 - 11:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜ.... thanks for qk. reply pNa ek XaMkaÊ duQaacaI pvaaDr ka GaalaayacaIÆ maagao idnaoXa naIM ilaihlyaap`maNao kaÊ kI %yaamauLo GaXaalaa jaL\jaL hÜt naahI kI for any other reason . baakI recipe Cana vaaTtoyaÊ kolyaavar kLvaona.:-)

Sayonara
Monday, October 17, 2005 - 7:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hmmm, good question!!! . malaahI naahI maaiht. KrMtr (at Kvaa ikMvaa imalk pavaDr Gaalaa AsaM mhTlaM Aaho. pNa isaMgaapUrmaQyaohI Kvaa imaLt naahI naaMÆ mhNaUna maI imalk pavaDr ilaihlaI. maI hI roisapI baáyaacada kÉna paihlaI Aaho. Cana hÜtat kÜFto. BTW Ê hI roisapI maaJaI svatÁcaI XaÜQaUna kaZlaolaI naahI. kuzcyaa trI saašTvaÉna ]calalaI Aaho.

Tanya
Monday, October 17, 2005 - 8:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜ... milk powder caI idea mast Aaho. AaiNa tu recipe idlyaaba_la tuJao Kasa thanks!

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators