Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
पंचामृत

Hitguj » Cuisine and Recipies » पानाची डावी बाजू अर्थात चटणी, लोणचे, कोशींबीर » पंचामृत « Previous Next »

Dineshvs
Thursday, September 29, 2005 - 3:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puvaI- pMcaamaRt ilaihlao hÜtoÊ pNa jasao to Aata lagnaacyaa pMgatItuna gaayaba Jaalaoya tsaoca šqaunahI Jaalaoya. puvaI- ijalaobaI ma{aÊ tÜMDlyaacaa masaalao BaatÊ saaQaa BaatÊ varNaÊ ALucao ÔdÔdoÊ cavaLI baTaTa vaaMgaI BaajaIÊ baTaT\yaacaI BaajaI. kaMda baTaTa vaaMgaI BajaIÊ naarLacaI caTNaI Asaa lagnaacaa baot Asaayacaa. pMcaamaRt Asaayacaoca.

pa}Na vaaTI icaMca kÜmaT paNyaat iBajat Gaalauna kÜL kaZavaa. AQaI- vaaTI tIL Baajauna jaaDsar kuT kravao. ek vaaTI XaoMgadaNao Baajauna saÜlauna Gyaavaot. AQaI- vaaTI sau@yaa KÜbaáyaacyaa patL kacaáyaa kravyaat. AQaI- vaaTI ihrvyaa imarcyaaMcao tukDo kravaot va AQaI- vaaTI baodaNao Gyaavaot. yaalaa dÜna maÜzo camacao gaÜDa masaalaa Ainavaaya- Aaho.
tolaacaI ihMga hLd Gaalauna KmaMga ÔÜDNaI kravaI. %yaavar imarcyaaMcao tukDo Gaalauna prtavaot. %yaavar KÜbaáyaacyaa kacaáyaa prtuna Gyaavyaat. maga %yaavar gaÜDa masaalaa Gaalauna prtavao. kÜL Gaalauna dÜna kp paNaI Gaalaavao. }kLI ÔuTtaca daNao va baodaNao Gaalaavaot. qaÜDavaoL }kLu Vavao maga gauL Gaalaavaa. gauL ivarGaLuna daTpNaa Aalaa ik tILacao kuT Gaalaavao. }kLuna daTsar hÜvau Vavao. ho iTka} Aaho pNa iTkayalaa }rt naahI.Milindaa
Friday, September 30, 2005 - 10:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jasao to Aata lagnaacyaa pMgatItuna gaayaba Jaalaoya tsaoca šqaunahI Jaalaoya <<<
idnaoXaÊ ilaihNyaapUvaI- jara XaÜQa Gaotlaa Asatat tr pMcaamaRt yaoqao saapDlao Asato.. AaiNa hÜÊ tumhIca ilaihlao Aahot to.. inaYkYaa-laa pÜhÜcaNyaacaI evaZI Gaaš kXaalaa Æ

pMcaamaRt

maa^DroTrÊ ha BB Ìpyaa baMd kra

Moderator_7
Friday, September 30, 2005 - 1:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Please use
pMcaamaRt

This BB is now closed.

हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators