Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
canaa masaalaa

Hitguj » Cuisine and Recipies » प्रादेशिक » पंजाबी » canaa masaalaa « Previous Next »

Dineshvs
Thursday, December 18, 2003 - 9:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message15 maaNasaaMsaazI idD iklaao pnaIr purosao hao[-la.baaik GaTk %yaap`maaNaat.

ikrNaÊ AmaRta pTvaQa-na f^imalaI majaot.AamhI pnavaolamaQyao naivana rosTa^rMT ]GaDtaoya.punha [-qao yaala toMvha itqao paTI- krayacaIya.

f`oMca pwtIcao ka^nsaaomao mhNajao ,@laIyar sauppNa cavadar Asato.tsaoca %yaacao Aaoinayana saup va paoT^Tao AÐD laIk saup Cana laagato. pNa %yaat baIf sTa^k vaaprlaolaa Asataoca.

§§§
DaoSyaacao pIz naIT AaMbavaNyaasaazI D/aya yaIsT vaaprta yaoto.qaaoDo dih Taklao trI caalato.
§§§
Barlyaa vaaMgyaacyaa baáyaaca roisapI [-qao Aahot.[-qao Kasa canaa masaalaacaI kRtI dotaoya.

AQaa- iklaao kabaulaI caNao kmaItkmaI baara tasa AaiNa Sa,@ya Asaola tr caaovaIsa tasa iBajat zovaavao.paNaI jaast Jaalao tr %yaacao saup ikMvaa kTacaI AamaTI krta yaoto.%yaat caarsaha imarIcao daNaoÊ eka kaL\yaa vaolacaIcao daNaoÊ AaiNa jamalyaasa ek iT ba^ga Gaalauna kukrmaQao ]kDuna Gyaavaot.

caar maQyama kccao kaMdoÊ saha lasauNa pakL\yaaÊ ek [Mca Aalao ek~ barIk vaaTavao.daona camacao QaNaoÊ ek camacaa ijaroÊ AQaa- camacaa SahaijaroÊ ek [Mca dalaicanaIÊ tInacaar ihrvyaa vaolacyaaÊ eKadI lavaMga, caarsaha sau,@yaa imarcyaa ho sagaLo garma k$na %yaacaI puD k$na GyaavaI.ho masaalao Aaplyaa pwtInao Krpusa Baajaayacao naahItÊ f> garma krayacao.³ yaaeovajaI tyaar masaalaa vaaprlaa trI caalaola.´ tIna Taoma^Tao baarIk kapuna Gyaavaot.

tolaavar tmaalap~acaI faoDNaI k$na %yaavar kaMVacao vaaTNa Takuna prtavao.AgadI maMd Aacaovar ha masaalaa prtavaaÊ KalaI qaaoDa laagalaa trI caalaola.kaMda Krpusa prtuna Jaalaa kI %yaavar masaalyaacaI puD Takuna prtavao. KmaMga vaasa sauTlaa ik %yaavar Taoma^Tao Takayacaa.maga Aaca jara maaozI kolaI trI caalaola.Taoma^Tao iSajauna tola sauTlao ik %yaavar iSajalaolao caNao paNyaasakT Takayacao.naIT ZvaLuna ]kLu Vayacao.maIz Takayacao.

ih JaalaI baoisak kRtI.Aata Kasa Tca doNyaasaazI.

AQaI- vaaTI Kaobaro iksa ikMvaa saaoyaa iKmaa ikMvaa maTNaacaa iKmaa ³yaapOik ekca´ tolaavar tpikrI prtuna Gyaayacao.%yaat var tyaar kolaolyaa masaalyaacaI puD qaaoDI TakayacaI.maIz Gaalaayacao.canaa masaalyaat ho AgadI SaovaTI Takayacao.

tIna caar ihrvyaa imarcyaaMnaa ]BaI icar VayacaI. AamacaurÊ caaT masaalaa va maIz ek~ k$na %yaat qaaoDo tola Gaalaayacao. ho imaEaNa imarcyaat Barayacao.yaa imarcyaa tolaavar prtuna Gyaayacyaa va canaa masaalyaavar Gaalaayacyaa.saaobat kaMVacyaa cak%yaa va ilaMbau Vayacao.
Charu_ag
Thursday, August 25, 2005 - 1:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

canaa masaalaa.

canao ra~Bar iBajavauna baÜTcaopo iXajavauna Gyaavaot.

fÜDnaIt ijaroÊ hLdÊ itKTÊ ihMgaÊ baarIk icarlaolaa TÜma^TÜ AaiNa TÜma^TÜcaI PyaurI GaalavaI. TÜma^Ta^ prtuna Gyaavao. %yaatuna tola sauTayalaa laagalao kI %yaat ho iXajavalaolao canao Gaalaavaot. vaÉna garma masaalaa ³lavaMga pavaDrÊ dalacaInaI pavaDrÊ qaÜDI vaolacaI puDÊ qaÜDI imaro puD´ Gaalavaa. canao caaMgalao prtuna Gyaavaot. maIz Gaalaavao. Aamacaur pavaDr GaalaavaI. iktI rsa hvaa Aaho %yaanausaar paNaI Galaavao. Qainayaa pavaDr GaalaavaI. BaajaI imaLuna yaonyaasaazI ]kDlaolaa baTaTa AiNa qaÜDo iXajavalaolao canao ma^Xa kÉna Gaalaavaot.

serve krtanaa tupÊ kÜqaIMbaIrÊ ilaMbaacaa rsa AaiNa qaÜDo kaLo maIz Gaalauna Vavao.


Sayonara
Thursday, August 25, 2005 - 1:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks gaM caaÉ. saaQaarNa AsaMca kolaM maI hI f> tUpÊ baTaTaÊ kaLo maIz vagaLUna. pNa caaMgalao Jaalao.

Junnu
Thursday, August 25, 2005 - 1:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI naohmaI TÜma^TÜ XaovaTI GaalatoÊ AaiNa ek vaaf doto.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators