Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
डाळ सांडगा

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » डाळ सांडगा « Previous Next »

Dineshvs
Monday, March 03, 2003 - 11:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DaL saaMDgaa krNyaasaazI caar kp maUgaDaL AaiNa AQaa- kp ]DId DaL GyaayacaI. ek kp maUgaDaL AaiNa ]DId DaL iBajat GaalaayacaI. AaiNa baarIk vaaTayacaI. vaaTtanaaca %yaat cavaIp`maaNao lasaUNaÊ imarcaIÊ AalaoÊ imarIÊ ijaroÊ ihngaÊ maIz Gaalaavao. imaEaNa jara itKTca hvao. baakIcaI maUga DaL AaQaIca kÜrDIca BarD vaaTUna GyaayacaI.maga to imasaLayacao. ho Asao kolao mhNajao imaEaNa AaLUna yaotoÊ naahItr to Ôar patL hÜto. maga %yaat kÜiqambaIr baarIk kapUna GaalaavaI. jara vaoL tsaoca zovaavao. mhNajao BarD jaastIcao paNaI XaÜYaUna Gaoto. Aata saaMDgao GaalaNyaasaazI kDk ]nhat PlaasTIkcaa kagad psarayacaa. ho imaEaNa eka PlaasTIkcaa ipXavaIt Ba$na %yaacaa ek kÜpra kapUna Gyaavaa va saaMDgao Gaalaavao. AayasaIMga ba^ga pNa vaaprta yaoto. ]laTUna vaaLvaavao laagatat. dÜna tIna idvasaacao ]na hvao. ho naIT vaaLvalao kI laalasar rMgaavar tLUna rssaa BaajaItÊ DaLIt ³ AamaTIt ´ vaOgaro Gaalata yaotat. ho tLlao Asalao trI prt iXajavaavaoca laagatat. kccao Kallao tr caalatat pNa tLlaolao maa~ Kasa laagat naahIt. Ôar kDk hÜtat. tsaoca yaat caNaa DaL GaatlaI tr to kDvaT hÜtat. kÜiqambaIr nasalyaasa kÜhL\yaacaa kIsa vaOgaro Gaalata yaotÜ. %yaasaazI ek vaogaLa p`kar dotÜya KalaI.

Surabhi
Wednesday, February 28, 2007 - 2:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दिनेशदा कोहळ्याच्या सांडग्याची कृती द्या ना Pl.

हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators