Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
डाळकांदा

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » डाळकांदा « Previous Next »

Karadkar
Wednesday, February 11, 2004 - 5:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Satara bhagat ek bhajicha prakar karatat "Daal Kanda" Konala mahiti ahe ka?? ainveli karayala mast asato .. bhaji shillak nahi kay karayache yala uttam upay -- recipe pahije tar taku shaken.


Ana
Wednesday, February 11, 2004 - 6:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Minoti , mala ek dalkandyachi recipe mahit aahe ,satari ki kay mahit nahi mazi aaichi aahe, bagh aawadat asel tar
mugachi daal dhuwun 1tas bhijat ghalwi.fondaNikarun tyat mirchya ,kandaa ghalawaa, lasanache pan mothe tukde karun fodanit takawet. kandaa thodaa shijla ki tyat mugachi dal takun wafawun ghyawi , chwipramane mith ghalawwe, warun kothimbir ghalun waadhawi!

Karadkar
Friday, February 13, 2004 - 4:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DaLkaMda - tur ikMvaa masaurDaL 1 vaaTIÊ 1 maÜza kaMdaÊ laala itKTÊ garma masaalaa ³ ikMvaa kaMda lasaUNa masaalaa´Ê imazÊ Asaola tr kÜiqaMibar.

DaL kmaI paNaI Gaalauna iXajavaayacaI .. Aaijabaat ÔuTlaI naahI paihjao AQa-vaT iXajalaI trI caalaola naMtr maga vaafovar iXajavaayacaI. kaMda maÜza maÜza kapuna jara jaaist tolaavar fÜDNaI Gaalauna prtyacaa. %yaat DaLÊ itKTÊ imaz Galauna ikMcaIt paNaI Gaalauna vaaf AaNaayacaI. kÜiqaMibar Gaalauna KayacaI :-).

maaJao AavaDto combination DaLkaMdaÊ kZI AaiNa Baat... pUNaa-Ùa ..


Dineshvs
Monday, February 16, 2004 - 10:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

karadakar varcyaa DaLkaMVat saataáyaalaa kaMda lasauNa masaalaa ³mhNajaoca kÜlhapurI caTNaI´ vaaprtat ka Æ

Karadkar
Tuesday, February 17, 2004 - 6:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dinesh ... ho ho .. toch vapara .. mast lagato ekdam

Marathifan
Tuesday, July 12, 2005 - 3:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kela dal-kanda... mastach hoto.

Meghdhara
Tuesday, July 12, 2005 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DaL kaMda krtanaa Ê DaL iXajavauna GaoNyaapoxaa ek tasa AaQaI iBajavat zovauna kolaI kI fÜDNaIlaa GaatlyaavarhI Cana sauTI iXajato..

lahana Asatanaa iXaXau maMidrat XaaLokDunahI Dbaa imaLayacaa .itqao baáyaacada maugaacyaa DaLIcaa hI DaL kaMda krt.. qaÜDa ra^kolacaa vaasahI yaayacaa %yaalaa.. hM.. cava AaiNa tÜ iXajatanaacaa saugaMQa ekdma manaat p@ka basalaa Aaho.. puZo ka^laojalaa Asatanaa AagaaXaIlaa ek maO~INaIcyaa GarI gaolao hÜto itqao %yaaMcyaa ijanyaaKalaI tLmajalyaavar ek AajaI rhayacyaa Ê %yaaMcyaa sTÜvavar Asaca kahItrI iXajat hÜtM .. %yaacaa tÜca saugaMQa Aalaa.. naMtr jaovha jaovha jaayacao tÜ saugaMQa prt yaavaa AsaM vaaTayacaM..

AsaÜ tumhI mhNaala DaLkaMVapoxaa masaalaaca jaast Jaalaa

maoGaa


Megha16
Thursday, November 10, 2005 - 12:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maTkI cyaa DaLI caa DaL kaMda ksaa krayacaa Æ

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators