Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
गोळ्यांचे सांबार(आमटी) ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » गोळ्यांचे सांबार(आमटी) « Previous Next »

Kiroo
Friday, August 22, 2003 - 1:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaih%ya..

. 1 vaaTI hrBara DaL iBajavaUna
. 1 maÜza kaMda baarIk ica$na
. 1 [Mca Aalao vaaTUna
. 6to 7 lasaUNa pakL\yaa va ihrvyaa imarcyaa vaaTUna Ê kZIilaMba
. 4 camacao DaLIcao pIz
icaMcaocaa kÜL
. imazÊgaUL cavaInaUsaar
. fÜDNaIkrta 1 Dava tola AaiNa fÜDNaIcao saaih%ya
. gaÜLo tLNyaakrta tola

ÌtI..
. DaL 4 to 5 tasa iBajat GaalaUna paNaI na Gaalata kÜrDI vaaTavaI.
. vaaTlaolyaa DaLIt baarIk icarlaolaa kaMdaÊvaaTlaolao AalaoÊqaÜDI hLd va imaz GaalaUna 1 camacaa DaLIcao ipz GaalaUna caaMgalao imasaLavao.
. vaaTlaolyaa DaLIcao 13 to 14 CÜTo gaÜLo kravaot va tolaat BajaIp`maaNao tLUna Gyaavaot.
. eka patolyaat 1 Dava tolaacaI fÜDNaI kravaI.%yaat kZIilaMba Gaalaavaa va 4 vaaT\yaa paNaI fÜDNaIt Gaalaavao.}kLI AalaI kI 3 camacao DaLIcao ipz kalavaUna paNyaat Gaalaavao.}kLI AalaI ik daT hܚla.%yaat icaMcaocaa kÜLÊgaULÊimaz Gaalaavao va vaaTlaolaI lasaUNa imarcaI GaalaavaI.
. caaMgalao }kLlao ik }kLIvar tLlaolao gaÜLo Alagad saÜDavaot 2 }kL\yaa yao} Vavyaat.
. AQaa- tasaat gaÜLo saaMbaarat caaMgalao maurtIla.


­gaÜLo saaMbaarat maurlyaavar saaMbaar ³AamaTI´ qaÜDo daT hÜtoÊmhNaUna saurvaatIlaa saaMbaar KUp daT k$ nayao.
­vaaTlaolyaa DaLIcao gaÜLo k$na to tLUna na Gaalata DaLIcao gaÜLo }kLIvar saÜDUna tsao iXajavaUna pNa saaMbaar krta yaoto.pNa tLlaolyaa gaÜL\yaaMcao saaMbaar jaast KmaMga laagato AaiNa gaÜLo saaMbaarat ÔUTt naahIt.
Swapnil_deshi
Wednesday, April 19, 2006 - 6:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

काय हे....पाकसिद्धी आहे आमच्याकडे पण....


Prady
Wednesday, April 19, 2006 - 7:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

स्वप्नील पुस्तकातून वाचून पण स्वत्: करून बघितलेल्या पाकक्रुती post करायला मनाई नाहिये.इथे बर्याचदा परंपरागत चालत आलेल्या, स्वनिर्मीत क्रुती मिळतात त्याच प्रमाणे एखाद्या साईट वर वाचलेल्या पुस्तकात वाचलेल्या ही क्रुती असतात. शेवटी हा माहितीचा खजिना आहे. एकमेकांबरोबर लोकं इथे सुख दु:ख share करतात तसेच आपली माहिती, विचार, ज्ञान यांचिही देवाण घेवाण होते. आणी काही चांगलं वाचलेलं, परखून घेतलेलं करावं कि इतरांशी share .

हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators