मी कोण झालो असतो

मी ........................ झालो असतो

Submitted by थॅनोस आपटे on 24 December, 2018 - 20:58

आताचे रूक्ष क्षेत्र हा माझा चॉईस कधीच नव्हता. मी लेखक झालो असतो असे मला वाटते. तुम्हाला असे काही वाटते का ? इथे चर्चा करा.

Subscribe to RSS - मी कोण झालो असतो