गुंतवणुक

How to make money in Bear markets?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मागे मी लिहीले होते Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered.

How to make moeny in Bear markets ह्या एका मायबोलीकराच्या प्रश्नाचे उत्तर देन्याचा प्रयत्न.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मार्केट आज ९९०० च्या रेंज मधे.

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मागे वर्तविल्याप्रमाने मार्केट आज ९९०० च्या रेंज मधे आले आहे. अजुनही ते घसरेल असे वाटत आहे. खरे तर ९२००-३००० ही रेंज जास्त बरोबर वाटत आहे. मागच्या शूक्रवारी सेंसेक्स गाईडन्स देत आहे असे वाटत असताना अमेरीकेत inflation ची news होती.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मे डे, मे डे, मे डे की Opportunity, Opportunity

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मार्केट ८२६ पॉईंटसने पडले. Lost 40000 rs worth of profit myself.

प्रकार: 

सरकार, व्याज आणी शेअर मार्केट

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

शेअर मार्केट मधे महागाई ( Infletion ) खूप मोठा रोल प्ले करत असते. व्याज दर आणी P/E ( multipale for earnings ) हे एकमेका सोबत कसे बांधले गेले आहेत ते बघूया.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Equation

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

M = P / E की P = M X E
P= Market Price per share
E = Earnigs per share (EPS)
M = P/E ratio or multipale or times

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Exit Policy

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs get Slaughtered.
- Jim Cramer

Make a habit to have a exit policy before purchase of stock. Exit Policy makes sure that you book profit with your returns and not loss.

There is nothing called Ideal time to sell. Investment करताना एक aim ठेवायचा की मला इतके रिटर्न मिळाला की मी त्या शेअर्स ची विक्री करेल. आता हे कसे ठरवायचे. ४ factors विचारात ध्यावेत.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Moving Average Convergence/Divergence

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मार्केट मध्ये ( खास करुन छोट्या गुंतवनुकदारांमध्ये अशी भीती आहे की मार्केट पडेल. ( correction ) अनेक experts पण कधी कधी मार्केट पडेल असे सांगत असतात. FII pullout ची भीती दर्शवीली जाते.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

EMA - Exponential Moving Average

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Sail - EMA Chart

MA मधे लेटेस्ट डेला ला महत्व दिले जात नाही त्यामुळे एक प्रकारचा lag generate होतो तो घालवन्या साठी EMA latest data ला जास्त महत्व देते.

EMA Formula

To calculate a 20% EMA, take todays close and multiply it by 20%, add this product to the value fo yesterdays moving average multiplied by 80%.
( Todays close x .20) + ( yesters moving avG. X .80)
This is called as percentage based EMA.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Moving Averages

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Simply put a Moving average is an indicator that shows the avg. value of security's (stock) price over a period of time.
To interpret a MA, compare it to the current price of stock.
विकत घेन्याची योग्य वेळ्- जेंव्हा स्टॉक प्राईज वरच्या दिशेने MA ला छेदुन वर जाते.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

सेल चा price and volume chart

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

आता आपण ५ दिवसांचा weekly चार्ट पाहु,

Chart-2 5 Days
प्राईज रेजं ८१ ते ७९.
हाय्= ८४
लो ७९.

106676.png

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Subscribe to RSS - गुंतवणुक