मनाजोगते जगत रहावे

Submitted by निशिकांत on 5 February, 2021 - 10:32

मनाजोगते जगत रहावे

हसणार्‍यांनी हसत रहावे
रडणार्‍यांनी रडत रहावे
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

शिल्पकार मी माझा आहे
हवे तसे मी मजला घडविन
वरदहस्त मज नको कुणाचा
वाट कंटकांची मी तुडविन
एकलव्य आदर्श ठेउनी
स्वतः स्वयंभू घडत रहावे
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

लांबी बघुनी अंथरुणाची
पाय पसरणे पसंत नाही
बुलंद माझे उंच इरादे
विचार करण्या उसंत नाही
विश्वासाने घेत भरारी
क्षितिजापुढती उडत रहावे
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

भिष्म प्रतिज्ञा मीही केल्या
शरपंजर पण कधी न झालो
अभिमन्यू मी सळसळणारा
चक्रव्युहाला कधी न भ्यालो
मरावयाच्या अधी लाखदा
भ्याडासम का मरत रहावे?
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

आज बळी तो कानपिळी हे
सत्त्य जरी का जगा वाटते
अल्पसंख्य जे जरूर आहे
सत्त्य कधी का हार मानते?
प्रत्त्यंचा ओढीन अशी मी
सर्व जगाने बघत रहावे
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

संध्याछाया दिसू लागता
मनी एवढा खेद कशाला?
जे जगलो ते सुरेख जगलो
सुखदु:खाचा भेद कशाला
पाश तोडुनी संसाराचे
हासत हासत सरत रहावे
प्राक्तन कसले?लगाम धरुनी
मनाजोगते जगत रहावे

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो.क्र.९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users