असा भास होतो

Submitted by मनोजकुमार देशमुख on 20 June, 2020 - 04:54

आभास होतो कसा त्रास होतो
तू येत आहे असा भास होतो

ध्यानात येता फुले माळलेली
माझा कसा मोगरा श्वास होतो

डोळ्यात गारूड ते साठलेले
जो पाहतो तो तिचा दास होतो

सारे कळावे न ती बोलताही
साथी कधी तोच मी खास होतो

का रे असे ते कुणी आवडावे
जो जीवनाचा पुढे ध्यास होतो

Group content visibility: 
Use group defaults