सखा ज्ञानेश्वर

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 June, 2020 - 03:41

सखा ज्ञानेश्वर
**********
सखा ज्ञानेश्वर
शब्दांचा सागर
तया वाणीवर
जीव माझा ॥१
एक एक ओळ
प्रबंध काव्याचा
बोध अध्यात्माचा
काठोकाठ ॥२
ग्रंथा ग्रंथातून
प्रेम ओसंडते
लाडक्यास घेते
कडेवर ॥३
अपार करुणा
जगत कारणा
माऊलीचे मना
ओघळते ॥४
विक्रांत करुणा
लहरीत ओला
जन्म फळा आला
कृपे तया ॥५

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोने
http://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users