घाबरणारा सूर्य!

Submitted by १८तन्वी on 22 March, 2020 - 22:23

घाबरणारा सूर्य!

सूर्याला घाबरवायला फारसं काही लागत नाही
वेदनांनी भरलेल्या मनाच्या वाटेला तो जात नाही

तो ही घाबरतो त्या गर्द काळ्या डोहाला...

अर्थात कधीतरी पडतात त्याचे कवडसे मनाच्या दारात...
वेदनांचे डोळे किलकिले होतात...
अन त्या कवडश्यांवर दु:खवेली आरूढ होतात...

सूर्य मग तयारी करतो
क्षितिजावरच अस्ताला जाण्याची...
तयारी नसते त्याचीही
मनाच्या काळोखात बुडण्याची...

--- तन्वी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users