माझी राणी

Submitted by shrinand kamble on 8 August, 2019 - 14:13

सांग माझ्याशी तु राणी
वागली का अशी
सोडुनी तु साथ अशी
का गेली त्याच्यापाशी
आठवणीत तुझ्या या मी
झुरतो मनातुनी
तुच माझी राणी गं
तुच माझी राणी
काळ सरला वेळ सरली
सरली सारी नाते
तरी आठवण तुझी ही
मनास माझ्या
क्षणोक्षणी का येते
वेळोवेळी भास तुझाच
माझ्या या गं मनी
तुच माझी राणी गं
तुच माझी राणी
@ श्रीनंद कांबळे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users