ओवी - माझ्याकडे मागे

Submitted by बेफ़िकीर on 8 July, 2019 - 04:12

ओवी - माझ्याकडे मागे
=====

माझ्याकडे मागे
हयात काहीही
हयातीकडे मी
वेळ मागे

आक्रोश वाढला
असे काही नाही
आक्रोश कळतो
आता कुठे

जे जे केले आम्ही
त्याला अर्थ नाही
जे जे नाही केले
त्यालासुद्धा

कुठे काळ गेला
कधी काळ आला
काहीच कळेना
कोणालाही

असे व्हावे आता
असे होऊ नये
इच्छांचे गुलाम
मन माझे

तुझे काय झाले
माझे काय झाले
केव्हा बोलायचे
सांग तरी

पुढच्या जन्माला
मागच्या जन्माची
आठवण नाही
जन्मू कसा

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Sundar