एक विंचू चावतो आहे

Submitted by रुपेंद्र कदम 'रुपक' on 24 September, 2018 - 12:35

एवढे का हासतो आहे ?
वेदनेला झाकतो आहे ?

चेह~यावर तेज आले पण
काळजाला जाळतो आहे

खोल डोहा सारखे डोळे
पाहण्याचे टाळतो आहे

दिवस त्याचा झोपला वाटे
रातकीडा जागतो आहे

योग्य नंबर लावला होता
राँग नंबर लागतो आहे

आरसाही बोलला खोटे
मी स्वत:ला पाहतो आहे

दुःख माझे येत आहे का?
हात डावा खाजतो आहे

दोन विंचू पोसले पण
एक विंचू चावतो आहे

ढोलकीला टांगले त्याने
ढोल त्याचा वाजतो आहे

© रुपेंद्र कदम 'रुपक'
✍ 23 सप्टेंबर 2018 पुणे

Group content visibility: 
Use group defaults