रक्षाबंधन

Submitted by संगीता थूल. on 26 August, 2018 - 13:13

सुंदर साजिरा श्रावण आला
बहिणभावासाठी हा तर
क्षण सौॊख्याचे घेऊन आला
रक्षाबन्धन.... पवित्र बन्धन....अतूट बन्धन
रेशीम धाग्याची ती गुंफण
मनापासूनी बहीणबाऊ
करिती आनंदाची उधळण
घरोघरी या आनंदाची
अशीच उधळण होवो
युगानुयुगे रक्षाबन्धन
असेच चालत राहो
सर्व सर्व बहिणभावांना रक्षाबन्धनाच्या मन..पूर्वकशुभेच्छा.

O प्रा.संगीता भारत थूल
(से.नि.)संस्कृत विभागप्रमुख
महिला महाविद्यालय,
अमरावती,मो. ९४२२९५७१७१

Group content visibility: 
Use group defaults