मनोमनी

Submitted by Patil 002 on 26 June, 2018 - 05:57

मनोमनी कोणाच्या काय असते
कधी नाही कळायचे।
समजा कळले असते तर
अग बाई!अरेच्चा! व्हायचे।।

Group content visibility: 
Use group defaults