मिरगाचो। पाउस

Submitted by Patil 002 on 25 June, 2018 - 05:38

मिरगाचो पाऊस -मालवणी कविता
मिरगाचो पाऊस इलो
चाग्लो वाजत गाजत।
विजो कडाडले नी
ढगांचो गडगडाटय झालो।।१।।

तरी मिया म्हणतंय नायकाचो
बाबलो गायब ख्य झालो।
वाटच पावसाची बगी होतो
तेंनीच माझो कोम्बो पळवलो।।२।।

गावात कायव होयना माझ्या
कोंबड्यार सगळ्याचो डोळो।
फाटकी येव शिरा पडो मेल्यार
बोलवोन हाडा लगेचच त्येका।।३।।

येवदे त्येका चांगलेच
गाळयोे घालतेय।
सांगोती नी वडे
घराकडे पोचोवक सांगतंय।।४।।

Group content visibility: 
Use group defaults

Proud कविता

शुध मालवणी करा थोडा... चांगलो, खुय / खय, तेंनीच = तेणाच, गाळीयो, म्हणजे एकदम फस्सक्लास जातली