मोसमी वारा

Submitted by Swapnilkulkarni on 23 May, 2018 - 04:09

मोसमी वाऱ्याची साद
मला येते तुझी नेहमीच याद..
गारेसारखी आली तु जिवनात
मोतीच झाला माझ्या हातात।
(अपूर्ण)
के .एस,स्वप्नील

Group content visibility: 
Use group defaults