तडका - आपले बोलणे

Submitted by vishal maske on 26 October, 2016 - 20:53

आपले बोलणे

आपण काय बोलतोय
हे ही विसरतात माणसं
बोलता बोलता सहज
कधी घसरतात माणसं

न घसरण्याजोगे सदा
शब्द हे ठाम असावेत
आपल्या बोलण्यावरती
आपले लगाम असावेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users