तडका - आपले सत्य

Submitted by vishal maske on 6 May, 2016 - 23:32

आपले सत्य

एक फसका धंदा
सारे धंदे फसवतो
एक नासका कांदा
सारे कांदे नासवतो

धंदा फसवण्यासाठी
धंदाच वापरला जातो
कांदा नासवण्यासाठी
कांदाच वापरला जातो

धंदा आणि कांद्यात असे
सिमिलर गुण भासवतात
यातुन कळते आपल्याला
आपलेच तर फसवतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users